Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- -x- --- -x- 11B01

P26
2S --- --- -x- --- -x-
3S --- --- -x- 11B01

P23
-x- ---
4S --- --- -x- -x- ---
5S --- --- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- --- --- 11B03

P26
---
2S -x- --- --- --- ---
3S -x- --- --- 11B03

P25
11B10

P25
11B10

P24
4S -x- --- ---
5S -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 11B02
TD
11B05
TD
2S --- 11B06
TD
--- ---
3S --- --- --- 11B04
TD
11B03
TD
4S --- --- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- --- --- -x- ---
2S --- -x- 11B08
GDQP
--- -x- ---
3S --- -x- 11B07
GDQP
--- -x- ---
4S --- -x- --- --- -x- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngL
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- --- --- -x- ---
2S -x- --- --- --- -x- ---
3S -x- 11B07

P26
--- 11B07

P27
-x- ---
4S -x- --- -x- ---
5S -x- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B09
TD
11B07
TD
--- --- -x-
2S -x- --- 11B01
TD
-x-
3S -x- 11B10
TD
11B08
TD
--- -x-
4S -x- --- --- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- 11B06
Toán
P26
--- -x- -x-
2S -x- -x- --- -x- -x-
3S --- -x- --- --- 11B06
Toán
P28
-x-
4S --- -x- --- --- -x-
5S --- -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dự
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- -x- -x- --- -x-
2S --- --- -x- -x- --- -x-
3S --- 11B03
Toán
P27
-x- --- 11B03
Toán
P27
---
4S --- -x- --- ---
5S --- --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B02
Toán
P12
11B02
Toán
P12
-x- --- 11B10
Toán
P12
2S -x- --- ---
3S -x- --- 11B10
Toán
P25
--- --- ---
4S -x- --- --- --- ---
5S -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- 11B04
Toán
P23
-x- -x- 11B04
Toán
P28
4S -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B07
Toán
P12
-x- --- --- 11B07
Toán
P24
-x-
2S -x- --- --- -x-
3S --- -x- --- --- --- ---
4S --- -x- --- --- --- ---
5S --- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- --- -x- 11B09
Toán
P12
---
2S --- -x- --- -x- ---
3S --- 11B05
Toán
P23
11B09
Toán
P26
10A11
Toán
P03
11B05
Toán
P23
---
4S --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thuần
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B08
Toán
P26
-x- -x- --- -x-
2S -x- -x- -x- --- -x-
3S -x- 11B01
Toán
P24
-x- -x- 11B08
Toán
P24
11B01
Toán
P25
4S -x- -x- -x-
5S -x- --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B04

P25
11B04

P25
--- -x- ---
2S -x- --- -x- ---
3S -x- --- --- --- -x- -x-
4S -x- --- --- --- -x- -x-
5S -x- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- --- --- -x- 11B02

P28
2S -x- --- --- --- -x-
3S -x- -x- --- 11B02

P04
-x- -x-
4S -x- -x- --- -x- -x-
5S -x- -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- 11B08

P25
11B09

P25
2S -x- -x- -x- -x-
3S 11B08

P27
-x- -x- -x- 11B09

P26
-x-
4S -x- -x- -x- -x-
5S --- -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- 11B05

P27
-x- 11B06

P24
2S -x- -x- -x- -x-
3S 11B05

P23
-x- -x- 11B06

P06
-x- -x-
4S -x- -x- -x- -x-
5S --- -x- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B01
Hóa
P24
11B01
Hóa
P23
--- 11B05
Hóa
P27
-x-
2S -x- --- -x-
3S -x- --- 11B05
Hóa
P28
--- --- -x-
4S -x- --- --- -x- -x-
5S -x- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B06
Hóa
P28
11B07
Hóa
P27
-x- -x- -x- 11B07
Hóa
P23
2S -x- -x- -x-
3S --- --- -x- --- --- 11B06
Hóa
P23
4S --- --- -x- --- ---
5S --- --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A11
Hóa
P27
10A11
Hóa
P23
-x- 11B08
Hóa
P26
-x- -x-
2S -x- -x- -x-
3S 11B09
Hóa
P28
11B08
Hóa
P25
-x- 11B09
Hóa
P01
-x- -x-
4S -x- -x- -x-
5S --- --- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B02
Hóa
P25
-x- -x- 11B03
Hóa
P23
--- 11B04
Hóa
P27
2S -x- -x- ---
3S 11B03
Hóa
P24
-x- -x- 11B04
Hóa
P26
--- 11B02
Hóa
P27
4S -x- -x- ---
5S --- -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B05
Anh
P26
-x- -x- 11B06, 11B07
Anh
P25
-x- -x-
2S -x- -x- -x- -x-
3S 11B06, 11B07
Anh
P25
-x- -x- 11B05
Anh
P08
-x- -x-
4S -x- -x- -x- -x-
5S --- -x- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B09
Anh
P23
-x- 11B09
Anh
P24
11B02
Anh
P24
-x- -x-
2S -x- -x- -x-
3S 11B10
Anh
P26
-x- 11B02
Anh
P27
11B10
Anh
P02
-x- -x-
4S -x- -x- -x-
5S --- -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- 11B10
Hóa
P27
-x- 11B10
Hóa
P23
-x-
2S --- -x- -x- -x-
3S --- -x- --- --- --- -x-
4S --- -x- --- --- --- -x-
5S --- -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B04
Anh
P24
11B03
Anh
P28
11B03
Anh
P28
11B01
Anh
P28
--- ---
2S --- ---
3S --- 11B04
Anh
P28
11B01
Anh
P24
11B08
Anh
P10
--- 11B08
Anh
P26
4S --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- 11B10
GDQP
--- --- 11B04
GDQP
11B03
GDQP
3S --- 11B09
GDQP
--- --- 11B02
GDQP
11B05
GDQP
4S --- 11B06
GDQP
--- --- 11B01
GDQP
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:23

Trở lên trên đỉnh