Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 11B09
GDQP
---
2S --- --- --- 11B10
GDQP
11B05
GDQP
11B06
GDQP
3S --- --- --- 11B01
GDQP
11B02
GDQP
11B03
GDQP
4S --- --- --- 11B04
GDQP
--- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 11B02
TD
11B03
TD
2S --- --- --- 11B04
TD
3S --- --- --- 11B05
TD
11B06
TD
4S --- --- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- 11B08
GDQP
--- --- ---
3S --- --- 11B07
GDQP
--- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 11B07
TD
11B01
TD
--- ---
2S --- --- 11B09
TD
---
3S --- --- 11B08
TD
11B10
TD
---
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh