Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- 10A09
GDQP
---
3S --- --- --- --- 10A10
GDQP
---
4S --- --- --- --- 10A08
GDQP
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 10A01
GDQP
--- ---
2S --- 10A04
GDQP
10A07
GDQP
10A05
GDQP
--- ---
3S --- 10A02
GDQP
10A03
GDQP
10A06
GDQP
--- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 10A06
TD
--- ---
2S --- --- --- 10A08
TD
---
3S --- --- 10A07
TD
10A05
TD
---
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 10A10
TD
---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- 10A09
TD
---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 10A02
TD
10A03
TD
--- --- -x-
2S -x- 10A01
TD
--- -x-
3S -x- 10A04
TD
--- --- -x-
4S -x- --- --- --- -x-
5S -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh