Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- 11B08
GDQP
---
3S --- --- --- 11B09
GDQP
11B06
GDQP
---
4S --- --- --- 11B07
GDQP
--- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 11B01
GDQP
---
2S --- --- 11B02
GDQP
--- 11B05
GDQP
---
3S --- --- 11B03
GDQP
--- --- ---
4S --- --- 11B04
GDQP
--- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 11B06
TD
---
2S --- --- 11B04
TD
11B07
TD
---
3S --- --- 11B05
TD
---
4S --- --- --- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B09
TD
--- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- 11B08
TD
---
4S --- --- --- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- 11B03
TD
--- --- -x-
2S -x- --- --- 11B01
TD
-x-
3S -x- --- 11B02
TD
--- -x-
4S -x- --- --- --- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B06
Điện
P26
-x- 11B05
Điện
P26
11B04
Điện
P28
-x- 11B07
Điện
P25
2S -x- -x-
3S -x- -x-
4S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B08
Thú y
P24
--- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- ---
4S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- ---
2S -x- -x- -x- -x- -x- 11B03
Thú y
P28
3S -x- -x- -x- -x- -x-
4S -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3S 11B09
Thú y
P12
-x- -x- -x- -x- -x-
4S -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B02
Điện
P24
--- --- --- -x-
2S -x- --- --- --- -x-
3S -x- --- --- --- -x-
4S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B01
Nghề Tin
P13
--- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:57

Trở lên trên đỉnh