Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- 12C01
GDQP
--- --- 12C04
GDQP
3C 12C06
GDQP
--- --- 12C02
GDQP
--- 12C07
GDQP
4C 12C08
GDQP
--- 12C05
GDQP
--- --- 12C03
GDQP
5C 12C11
CC
--- --- 12C09
GDQP
--- 12C11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B05
GDQP
--- --- --- --- ---
3C 11B09
GDQP
--- --- 11B04
GDQP
--- ---
4C 11B07
GDQP
--- --- 11B03
GDQP
--- 11B08
GDQP
5C 11B02
GDQP
--- --- 11B06
GDQP
--- 11B01
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C -x- -x- -x- -x- -x- 12C03
TD
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- 12C07
TD
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- 11B03
TD
--- ---
3C 11B02
TD
--- --- --- 11B01
TD
4C --- --- --- ---
5C 11B11
CC
--- --- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- -x- --- -x- ---
2C 11B07
TD
-x- -x- 11B06
TD
-x- ---
3C -x- -x- -x- ---
4C 11B05
TD
-x- -x- 11B04
TD
-x- ---
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C08
TD
--- 12C05
TD
12C09
TD
--- 11B08
TD
3C --- ---
4C 12C06
TD
--- 12C01
TD
12C02
TD
--- 12C04
TD
5C --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C 11B09
TD
--- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- --- --- --- ---
2C -x- -x- --- --- --- ---
3C -x- -x- --- 11B02
Điện
P24
--- ---
4C -x- -x- --- --- ---
5C -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- --- --- --- --- -x-
2C -x- 11B09
Điện
P18
--- --- 11B04
Điện
P23
-x-
3C -x- --- 11B05
Điện
P18
-x-
4C -x- --- -x-
5C -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- 11B01
Tin
P24
--- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- -x- ---
2C --- --- 11B06
Thú y
P18
--- -x- ---
3C --- --- --- -x- ---
4C --- --- --- -x- ---
5C --- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Th.Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- --- -x- -x-
3C -x- -x- -x- 11B07
Thú y
P23
-x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- 11B03
Thú y
P25
-x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B08
Thú y
P25
-x- -x- -x- -x- ---
3C -x- -x- -x- -x- ---
4C -x- -x- -x- -x- ---
5C --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh