Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C01
GDQP
--- 12C04
GDQP
12C02
GDQP
--- 12C03
GDQP
3C --- ---
4C 11B08
GDQP
--- 11B07
GDQP
11B06
GDQP
--- 11B09
GDQP
5C 11B11
CC
--- --- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- 12C08
GDQP
12C09
GDQP
--- 12C05
GDQP
11B05
GDQP
3C --- --- 11B02
GDQP
4C --- 11B03
GDQP
12C06
GDQP
--- 12C07
GDQP
11B01
GDQP
5C --- 11B03
GDQP
--- 11B04
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- 11B07
TD
11B06
TD
12C07
TD
---
3C 11B05
TD
--- 11B04
TD
4C --- 12C04
TD
12C02
TD
12C05
TD
5C 10A12
CC
--- 10A12
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B08
TD
--- 12C06
TD
--- --- 11B09
TD
3C --- --- ---
4C 12C01
TD
12C08
TD
12C09
TD
--- --- 12C03
TD
5C --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- -x-
2C --- --- --- --- Toán
Toán
P18
-x-
3C --- --- --- Toán
Toán
P14
-x-
4C --- --- --- -x-
5C --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- -x- -x- -x-
2C --- ---

P22
-x- -x- -x-
3C --- --- -x- -x- -x-
4C --- --- -x- -x- -x-
5C --- --- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- --- -x- ---
2C --- -x- -x- --- -x- ---
3C --- -x- -x- Hóa
Hoá
P19
-x- ---
4C --- -x- -x- -x- ---
5C --- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C Sinh
Sinh
P21
-x- -x- -x- -x- 11B03
Thú y
P24
3C -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- --- -x- ---
2C --- -x- -x- Văn
Văn
P21
-x- Văn
Văn
P18
3C --- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- -x- ---
2C --- --- --- Địa
Địa
P22
-x- ---
3C --- --- --- -x- ---
4C --- --- --- -x- ---
5C --- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- -x- ---
2C --- Sử
Sử
P21
--- --- -x- ---
3C --- --- --- -x- ---
4C --- --- --- -x- ---
5C --- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- --- -x- -x- ---
2C --- -x- --- -x- -x- Anh
Anh
P23
3C --- -x- Anh
Anh
P19
-x- -x-
4C --- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- 11B01
TinVP
P23
--- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- -x-
3C -x- --- 11B02
Điện
P25
--- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- --- -x- -x- -x-
2C --- -x- 11B05
Điện
P24
-x- --- 11B06
Điện
P19
3C 11B04
Điện
P25
-x- -x- 11B07
Điện
P22
4C -x- -x-
5C -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- 11B09
Thú y
P22
--- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- 11B08
Thú y
P25
-x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- 11B03
TD
--- --- --- 11B01
TD
3C --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 11B02
TD
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhươngTT
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B10
Thú y
P20
-x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh