Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- --- --- -x- ---
2C 12C08
GDQP
-x- 10A09
TD
--- --- 10A10
GDQP
3C 12C02
GDQP
-x- --- 12C09
GDQP
10A10
TD
4C 12C03
GDQP
-x- 12C04
GDQP
--- 12C01
GDQP
5C --- -x- 12C05
GDQP
--- 12C07
GDQP
12C06
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- -x- -x-
2C 10A01
GDQP
--- 10A06
GDQP
--- 10A02
TD
---
3C 10A01
TD
10A03
GDQP
10A07
GDQP
--- ---
4C 10A04
GDQP
10A09
GDQP
--- 10A02
GDQP
---
5C 10A08
GDQP
--- 10A05
GDQP
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- --- -x-
2C -x- --- 12C04
TD
--- --- -x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 12C03
TD
-x- -x- --- 12C01
TD
---
3C -x- -x- --- ---
4C 12C02
TD
-x- -x- --- --- ---
5C -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- --- --- -x- -x-
2C 10A08
TD
-x- 12C05
TD
--- 12C07
TD
12C06
TD
3C -x- ---
4C 12C08
TD
-x- 10A07
TD
--- 12C09
TD
---
5C -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- -x- -x-
2C -x- 10A04
TD
10A05
TD
--- -x- -x-
3C -x- --- -x- -x-
4C -x- 10A03
TD
10A06
TD
--- -x- -x-
5C -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh