Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B06
GDQP
-x- --- --- --- ---
3C 11B09
GDQP
-x- --- --- --- ---
4C 11B08
GDQP
-x- --- --- --- 11B07
GDQP
5C 11B11
CC
-x- --- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- --- --- --- 11B04
GDQP
3C --- -x- --- 11B05
GDQP
--- 11B02
GDQP
4C --- -x- --- 11B01
GDQP
--- 11B03
GDQP
5C --- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- 11B07
TD
2C --- -x- 12C05
TD
12C04
TD
---
3C 11B06
TD
-x- --- 11B04
TD
4C -x- 12C02
TD
11B05
TD
---
5C 10A12
CC
-x- --- 10A12
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B08
TD
12C08
TD
--- --- --- 12C09
TD
3C --- --- ---
4C 11B09
TD
12C03
TD
--- --- --- 12C06
TD
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 11B03
Thú y
P19
-x- -x- -x- -x-
3C --- -x- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- -x- -x- -x- 11B01
TinVP
P23
3C --- -x- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- 11B02
Điện
P18
--- -x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B05
Điện
P24
-x- -x- 11B07
Điện
P22
11B04
Điện
P24
11B06
Điện
P24
3C -x- -x-
4C -x- -x-
5C -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 11B08
Thú y
P22
-x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- 11B01
TD
--- 11B03
TD
3C --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 11B02
TD
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C01
TD
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C 12C07
TD
--- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B09
Thú y
P19
-x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- --- -x- -x- ---
2C 12C06
Toán
P19
-x- 12C06
Toán
P15
-x- -x- ---
3C -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- 12C03
Toán
P22
12C03
Toán
P16
-x- -x-
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- 12C10
Toán
P21
12C10
Toán
P19
--- --- ---
3C --- --- 12C07
Toán
P16
---
4C --- --- 12C07
Toán
P19
--- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- --- -x-
2C -x- --- 12C09, 12C08
Toán
P23
--- --- -x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- 12C09, 12C08
Toán
P16
--- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- -x-
2C --- 12C01
Toán
P15
--- --- --- -x-
3C --- --- --- --- -x-
4C --- --- --- --- 12C01
Toán
P23
-x-
5C --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C 12C05
Toán
P22
12C05
Toán
P24
--- --- --- -x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- -x- -x- --- ---
2C --- --- -x- -x- 12C01

P19
---
3C --- --- -x- -x- 12C01

P18
4C --- --- -x- -x- ---
5C --- --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 12C09
Anh
P18
-x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- --- 12C09
Anh
P24
-x- -x- -x-
5C -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- --- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 12C05
Anh
P21
12C02
Anh
P18
-x-
3C --- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- 12C02
Anh
P20
12C05
Anh
P19
-x-
5C --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- -x- --- ---
2C 12C03
Anh
P21
-x- -x- -x- --- 12C08
Anh
P22
3C -x- -x- -x- ---
4C 12C08
Anh
P21
-x- -x- -x- --- 12C03
Anh
P20
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 12C10
Văn
P18
--- --- --- --- 12C10
Văn
P20
2C 12C05
Văn
P24
12C01, 12C02
Văn
P22
12C08
Văn
P23
12C06
Văn
P21
3C -x- -x-
4C -x- 12C01, 12C02
Văn
P23
12C05
Văn
P20
12C06
Văn
P24
12C08
Văn
P20
-x-
5C -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- --- --- -x-
2C --- -x- -x- 12C02, 12C06, 12C03
Sử
P24
12C04, 12C10, 12C05
Sử
P23
-x-
3C --- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- 12C04, 12C10, 12C05
Sử
P21
12C02, 12C06, 12C03
Sử
P22
-x-
5C --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Duyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- --- --- --- -x-
2C 12C08
Địa
P23
-x- --- --- 12C08
Địa
P22
-x-
3C -x- --- --- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- 12C07, 12C08, 12C09
Sử
P23
--- 12C07, 12C08, 12C09
Sử
P22
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- 12C02, 12C04, 12C06
Địa
P23
--- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C 12C02, 12C04, 12C06
Địa
P23
--- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- --- -x- ---
2C 12C02
Hoá
P15
-x- -x- --- -x- ---
3C -x- -x- --- -x- 12C02
Hoá
P21
4C --- -x- -x- --- -x-
5C --- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/06/2020 15:59

Trở lên trên đỉnh