Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 12C03
GDQP
--- --- --- --- 12C01
GDQP
3C --- --- 11B06
GDQP
11B09
GDQP
4C 11B08
GDQP
--- --- 12C04
GDQP
12C02
GDQP
11B07
GDQP
5C 11B11
CC
--- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B05
GDQP
12C09
GDQP
--- --- 12C05
GDQP
11B04
GDQP
3C 11B02
GDQP
--- --- 11B01
GDQP
4C 11B03
GDQP
12C06
GDQP
--- --- 12C08
GDQP
12C07
GDQP
5C 11B03
GDQP
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- 11B07
TD
2C --- --- --- 12C04
TD
12C02
TD
3C 11B05
TD
--- --- 11B04
TD
4C --- --- 11B06
TD
12C05
TD
5C 10A12
CC
--- --- 10A12
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B08
TD
12C06
TD
--- --- 12C08
TD
---
3C --- --- ---
4C 12C03
TD
12C09
TD
--- --- 11B09
TD
---
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 12C01
Toán
P-GAĐT
--- 12C01
Toán
P15
--- --- -x-
3C --- --- --- -x-
4C 12C07
Toán
P15
--- 12C07
Toán
P19
--- --- -x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- -x- -x- -x- 11B03
Thú y
P20
3C --- -x- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- -x- ---
3C --- --- --- 12C07
Sử
P22
-x- ---
4C --- --- --- -x- ---
5C --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 11B01
TinVP
P23
---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- 11B02
Điện
P24
--- --- -x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B07
Điện
P18
--- -x- -x- 11B05
Điện
P21
11B06
Điện
P18
3C 11B04
Điện
P21
-x- -x-
4C -x- -x-
5C --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B09
Thú y
P21
-x- -x- -x- -x- ---
3C -x- -x- -x- -x- Sinh11
Sinh
P23
4C -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- --- -x- -x- -x-
2C -x- -x- 11B08
Thú y
P23
-x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B03
TD
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C 11B02
TD
--- --- --- --- 11B01
TD
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhươngTT
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B10
Thú y
P25
-x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- 12C07
TD
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 12C01
TD
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- -x- -x-
3C Lý11

P16
12C01

P22
--- --- -x- -x-
4C --- --- --- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- Hóa11
Hoá
P15
--- --- --- -x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- Văn11
Văn
P19
-x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- 12C05
Văn
P18
Văn11
Văn
P19
12C05
Văn
P19
3C -x- -x-
4C -x- 12C08
Văn
P19
-x- 12C08
Văn
P21
-x-
5C -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- -x- --- -x- -x-
3C Sử11
Sử
P23
--- -x- --- -x- -x-
4C --- -x- --- -x- -x-
5C --- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C Địa11
Địa
P22
-x- -x- --- -x- ---
3C -x- -x- --- -x- ---
4C -x- -x- --- -x- ---
5C --- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- --- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 12C06
Toán
P17
-x- -x-
3C --- -x- -x- -x- 12C03
Toán
P15
4C 12C06
Toán
P19
-x- -x- 12C03
Toán
P14
-x-
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- -x- -x- ---
2C --- -x- -x- -x- -x- ---
3C --- -x- -x- --- -x- ---
4C --- -x- -x- 12C05
Toán
P15
-x- 12C05
Toán
P25
5C --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- -x-
2C 12C04
Toán
P15
12C08
Toán
P16
--- 12C08
Toán
P16
--- -x-
3C --- --- -x-
4C --- 12C04
Toán
P18
--- --- --- -x-
5C --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- 12C05

P22
--- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- --- -x- --- -x-
2C -x- -x- 12C09
Anh
P25
-x- --- -x-
3C -x- -x- -x- --- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- 12C05
Anh
P20
-x- -x- --- -x-
4C -x- -x- -x- --- -x-
5C -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- --- --- -x- -x-
2C 12C08
Anh
P25
-x- 12C04
Anh
P18
--- -x- -x-
3C 12C03
Anh
P23
--- -x- -x-
4C --- -x- -x-
5C --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nhạn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C06
Văn
P19
12C04
Văn
P24
12C07
Văn
P19
--- --- ---
3C --- --- ---
4C 12C04
Văn
P20
12C07
Văn
P24
12C06
Văn
P20
--- --- ---
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- -x-
3C -x- --- --- 12C10
Sử
P24
12C04
Sử
P22
-x-
4C -x- --- --- -x-
5C -x- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Duyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- --- -x- -x- -x-
3C -x- -x- 12C08
Địa
P-GAĐT
--- -x- -x-
4C -x- -x- --- -x- -x-
5C -x- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán11
Toán
P20
12C10
Toán
P23
--- --- --- ---
2C --- --- --- 12C10
Toán
P14
3C --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C05
Hoá
P17
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh