Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- 11B02
Điện
P26
-x- -x- -x-
3C -x- --- --- -x- -x-
4C -x- --- --- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- -x-
2C --- --- --- --- 11B09
Điện
P28
-x-
3C 11B08
Điện
P23
--- --- 11B07
Điện
P21
-x-
4C --- --- -x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- --- 11B03
Thú y
P23
-x- -x-
3C -x- -x- --- -x- -x-
4C -x- -x- --- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- 11B06
Thú y
P25
-x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 11B05
Thú y
P17
-x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- 11B04
Thú y
P19
-x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- --- --- --- ---
2C --- -x- 12C05
GDQP
12C03
GDQP
12C01
GDQP
---
3C 11B09
GDQP
-x- 11B04
GDQP
4C 11B07
GDQP
-x- 12C04
GDQP
11B06
GDQP
12C02
GDQP
11B08
GDQP
5C -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B02
GDQP
--- --- 12C08
GDQP
12C06
GDQP
12C07
GDQP
3C 11B05
GDQP
--- ---
4C 11B01
GDQP
--- --- 12C10
GDQP
12C09
GDQP
11B03
GDQP
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C 11B05
TD
--- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- -x- -x- ---
2C 11B01
TD
-x- -x- -x- -x- 11B03
TD
3C -x- -x- -x- -x-
4C 11B02
TD
-x- -x- -x- -x- 11B04
TD
5C -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- 12C02
TD
---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- 12C01
TD
---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B07
TD
--- 12C04
TD
11B06
TD
--- 11B08
TD
3C --- ---
4C 11B09
TD
--- 12C05
TD
12C03
TD
--- ---
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- --- ---
2C -x- --- --- 12C10
TD
12C09
TD
---
3C -x- --- --- ---
4C -x- --- --- 12C08
TD
12C06
TD
12C07
TD
5C -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- 11B01
TinVP
P19
---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:22

Trở lên trên đỉnh