Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- 11B06
GDQP
3C --- --- --- --- --- 11B08
GDQP
4C 11B09
GDQP
--- --- --- --- 11B07
GDQP
5C 11B11
CC
--- --- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B05
GDQP
--- --- --- --- ---
3C 11B02
GDQP
11B03
GDQP
--- --- --- ---
4C --- 11B01
GDQP
--- --- --- ---
5C --- 11B04
GDQP
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- 11B07
TD
2C --- 11B04
TD
12C04
TD
--- ---
3C 11B05
TD
--- --- 11B06
TD
4C 12C05
TD
12C02
TD
--- ---
5C 10A12
CC
--- --- 10A12
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B09
TD
--- --- 12C08
TD
--- 12C06
TD
3C --- --- ---
4C 12C09
TD
--- --- 12C03
TD
--- 11B08
TD
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B03
Thú y
P22
--- -x- -x- -x- -x-
3C --- -x- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B01
TinVP
P21
--- -x- --- -x- ---
3C --- -x- --- -x- ---
4C --- -x- --- -x- ---
5C --- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- 11B02
Điện
P22
--- -x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B07
Điện
P20
-x- 11B06
Điện
P25
11B05
Điện
P18
-x- 11B04
Điện
P20
3C -x- -x-
4C -x- -x-
5C -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- -x- -x- -x- Sinh11
Sinh
P21
3C --- -x- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 11B08
Thú y
P20
-x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 11B01
TD
--- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C 11B02
TD
11B03
TD
--- --- --- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhươngTT
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B10
Thú y
P23
-x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- 12C07
TD
--- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- 12C01
TD
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- Toán11
Toán
P-GAĐT
-x- --- Toán11
Toán
P14
3C -x- --- -x- ---
4C -x- --- -x- ---
5C -x- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- Lý11

P23
-x- --- -x- ---
3C --- -x- --- -x- ---
4C --- -x- --- -x- ---
5C --- --- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- Hóa11
Hoá
P24
--- -x-
3C -x- Hóa11

P18
--- --- -x-
4C -x- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- Văn11
Văn
P19
Văn11
Văn
P21
-x-
3C -x- --- --- -x-
4C -x- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- Sử11
Sử
P24
--- -x- ---
3C --- -x- --- -x- ---
4C --- -x- --- -x- ---
5C --- -x- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- --- --- Địa11
Địa
P23
3C -x- -x- -x- --- ---
4C -x- -x- -x- --- ---
5C -x- -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B09
Thú y
P21
-x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:28

Trở lên trên đỉnh