Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- --- --- -x- -x-
2C 12C07
GDQP
-x- -x- 10A09
TD
12C04
GDQP
--- -x-
3C 12C01
GDQP
-x- -x- 10A10
GDQP
12C09
GDQP
-x-
4C 12C03
GDQP
-x- -x- 12C02
GDQP
10A10
TD
12C06
GDQP
-x-
5C 12C05
GDQP
-x- -x- 12C08
GDQP
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- -x- -x- -x- -x-
2C 10A06
GDQP
--- 10A03
GDQP
--- -x- --- -x-
3C 10A02
GDQP
10A01
GDQP
10A07
GDQP
10A04
GDQP
-x- --- -x-
4C 10A02
TD
10A01
TD
10A08
GDQP
10A09
GDQP
-x- --- -x-
5C --- 10A05
GDQP
-x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- -x- -x-
3C -x- --- --- --- --- -x- -x-
4C -x- --- --- --- 12C04
TD
-x- -x-
5C -x- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 12C03
TD
-x- --- 12C02
TD
-x- --- -x-
3C -x- --- -x- --- -x-
4C 12C01
TD
-x- --- --- -x- --- -x-
5C -x- --- --- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 12C05
TD
-x- 10A08
TD
12C08
TD
-x- 12C06
TD
-x-
3C -x- -x- -x-
4C 12C07
TD
-x- 10A07
TD
--- -x- 12C09
TD
-x-
5C -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- --- --- -x- -x- -x-
2C --- -x- --- 10A05
TD
-x- -x- -x-
3C --- -x- --- -x- -x- -x-
4C 10A06
TD
-x- 10A03
TD
10A04
TD
-x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- --- --- --- --- ---
2C --- -x- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- --- ---
4C --- 12C01, 12C04
Toán
P24
--- 12C01, 12C04
Toán
P21
--- -x- 12C01, 12C04
Toán
P17
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dự
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
2C -x- -x- -x- -x- 10A02
Toán
P25
-x- ---
3C --- -x- -x- -x- --- ---
4C 10A05
Toán
P27
-x- -x- -x- 10A05
Toán
P16
10A02
Toán
P23
---
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- --- ---
2C -x- 12C07
Toán
P20
12C07
Toán
P16
10A10
Toán
P21
12C07
Toán
P17
--- ---
3C -x- --- ---
4C -x- 10A07
Toán
P17
10A10
Toán
P23
10A07
Toán
P24
--- --- ---
5C -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
2C -x- -x- -x- -x- 10A08
Toán
P18
-x- ---
3C -x- -x- -x- --- -x- ---
4C -x- 10A09
Toán
P21
-x- 10A08
Toán
P15
10A09
Toán
P17
-x- ---
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- --- ---
4C 10A04
Toán
P28
--- --- --- --- 10A04
Toán
P28
---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- --- --- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 12C05
Toán
P26
12C05
Toán
P21
-x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- 12C05
Toán
P22
-x- --- --- -x- -x-
5C -x- -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- -x- --- -x- --- ---
2C 10A09

P23
12C04

P25
-x- --- -x- 12C04

P22
---
3C -x- --- -x- ---
4C 12C04

P17
10A04

P15
-x- --- 10A04

P25
10A09

P26
---
5C -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- --- -x- --- --- ---
2C --- -x- 12C09

P22
-x- 12C09

P22
12C07

P15
12C07

P22
3C --- -x- ---
4C --- -x- 12C01

P15
12C07

P17
12C01

P23
12C01

P17
12C09

P18
5C --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- --- ---
2C 10A05

P25
12C02

P19
12C02

P15
10A02

P16
--- --- ---
3C --- --- ---
4C 12C02

P26
10A02

P26
10A05

P21
--- --- --- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- -x- --- --- ---
2C --- 10A03

P18
--- -x- 10A03

P16
--- 12C08

P28
3C --- --- --- ---
4C 12C08

P15
--- --- --- 12C08

P22
--- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- --- --- -x- -x- ---
2C -x- -x- 10A06

P27
10A06

P24
-x- -x- ---
3C -x- -x- -x- -x- ---
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- --- -x- --- -x- ---
2C -x- --- 12C05, 12C06

P26
-x- --- --- 12C05, 12C06

P16
3C --- --- -x- --- ---
4C --- --- --- -x- 12C05, 12C06

P21
--- ---
5C -x- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- --- -x- -x- --- ---
2C --- -x- 10A01

P21
-x- -x- 10A01

P26
---
3C --- -x- -x- -x- ---
4C --- -x- --- -x- -x- --- ---
5C --- -x- --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- -x- -x- -x- --- ---
2C 10A04
Hoá
P16
10A02
Hoá
P17
-x- -x- -x- 10A04
Hoá
P16
---
3C --- --- --- ---
4C 10A10
Hoá
P20
--- --- 10A02
Hoá
P26
--- 10A10
Hoá
P22
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- -x- ---
2C -x- 10A08
Hoá
P27
12C04
Hoá
P28
10A08
Hoá
P22
--- -x- 12C04
Hoá
P15
3C -x- --- -x-
4C -x- 12C02
Hoá
P16
12C02
Hoá
P17
12C05
Hoá
P25
12C02
Hoá
P18
-x- 12C05
Hoá
P21
5C -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- -x- ---
2C -x- 12C06
Hoá
P23
12C01
Hoá
P18
12C01
Hoá
P20
12C06
Hoá
P27
-x- 12C09
Hoá
P25
3C -x- -x-
4C -x- 12C03
Hoá
P27
12C09
Hoá
P16
12C06
Hoá
P22
12C03
Hoá
P28
-x- 12C03
Hoá
P15
5C -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- -x- --- --- --- -x-
2C 12C08
Hoá
P26
-x- -x- 12C07
Hoá
P25
12C08
Hoá
P24
12C08
Hoá
P27
-x-
3C -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- --- 12C07
Hoá
P19
12C07
Hoá
P19
-x-
5C --- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- -x- -x- ---
2C 10A07
Hoá
P19
10A05
Hoá
P26
10A05
Hoá
P25
10A07
Hoá
P19
-x- -x- ---
3C -x- -x- ---
4C 10A09
Hoá
P24
10A06
Hoá
P18
10A09
Hoá
P24
10A06
Hoá
P19
-x- -x- ---
5C -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- -x- -x- -x- --- ---
2C 10A03
Hoá
P15
-x- -x- -x- -x- 10A03
Hoá
P23
---
3C -x- -x- -x- -x- ---
4C 10A01
Hoá
P16
-x- -x- -x- -x- 10A01
Hoá
P18
---
5C -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C 12C09
Anh
P24
12C05, 12C08
Anh
P15
10A02
Anh
P20
12C09
Anh
P27
--- 10A02
Anh
P20
---
3C --- ---
4C 10A03
Anh
P19
12C09
Anh
P19
12C05, 12C08
Anh
P26
10A03
Anh
P18
--- 12C05, 12C08
Anh
P16
---
5C --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- -x- --- -x- -x- -x-
2C 12C04, 12C06
Anh
P20
-x- --- 12C04, 12C06
Anh
P15
-x- -x- -x-
3C -x- --- -x- -x- -x-
4C -x- -x- 12C04, 12C06
Anh
P27
--- -x- -x- -x-
5C -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C --- 10A06
Anh
P16
10A09
Anh
P24
--- 10A09
Anh
P19
10A05
Anh
P28
---
3C --- --- ---
4C --- 10A05
Anh
P25
10A01
Anh
P18
--- 10A01
Anh
P20
10A06
Anh
P15
---
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C 10A10
Anh
P22
10A04
Anh
P24
--- --- 10A04
Anh
P28
10A07
Anh
P17
---
3C --- --- ---
4C 10A08
Anh
P22
10A10
Anh
P23
--- --- 10A07
Anh
P24
10A08
Anh
P21
---
5C --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- --- --- -x- -x-
2C --- -x- -x- 10A03
Toán
P18
10A06
Toán
P26
10A06
Toán
P25
-x-
3C --- -x- -x- -x-
4C 12C09
Toán
P23
-x- -x- 12C09
Toán
P23
12C09
Toán
P15
10A03
Toán
P25
-x-
5C -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- -x- -x- -x-
2C -x- 12C03
Toán
P22
12C03
Toán
P17
12C03
Toán
P28
-x- -x- -x-
3C -x- --- -x- -x-
4C -x- --- --- --- --- -x- -x-
5C -x- --- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C 10A01
Toán
P28
--- --- --- 10A01
Toán
P23
--- ---
3C --- --- --- --- ---
4C 12C06
Toán
P21
12C06
Toán
P20
--- --- --- --- 12C06
Toán
P25
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nhạn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- --- --- -x- -x- ---
2C -x- -x- --- --- 12C01, 12C02, 12C03
Văn
P20
12C01, 12C02, 12C03
Văn
P21
12C01, 12C02, 12C03
Văn
P18
3C --- -x- --- ---
4C --- -x- -x- --- -x- --- ---
5C --- -x- -x- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh