Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C01
GDQP
--- --- 12C02
GDQP
--- 12C03
GDQP
3C 11B07
GDQP
--- ---
4C 11B08
GDQP
11B06
GDQP
--- 12C04
GDQP
--- 11B09
GDQP
5C 11B11
CC
--- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- 12C09
GDQP
12C06
GDQP
12C07
GDQP
11B03
GDQP
3C --- --- 11B03
GDQP
4C --- --- 12C05
GDQP
12C08
GDQP
11B01
GDQP
11B02
GDQP
5C --- --- 11B04
GDQP
11B05
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- 11B06
TD
12C05
TD
12C04
TD
11B04
TD
---
3C 11B05
TD
11B05
TD
4C 11B07
TD
--- 12C02
TD
12C07
TD
5C 10A11
CC
--- 10A11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B08
TD
--- --- 12C08
TD
--- 11B09
TD
3C --- --- ---
4C 12C01
TD
--- 12C09
TD
12C06
TD
--- 12C03
TD
5C --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- Toán
Toán
P17
3C Toán
Toán
P16
--- --- --- ---
4C --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- --- --- --- -x-
2C -x- -x- --- ---

P21
-x-
3C -x- -x- --- --- -x-
4C -x- -x- --- --- -x-
5C -x- -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- -x- --- -x- ---
2C -x- --- -x- --- -x- Hóa
Hoá
P15
3C -x- --- -x- --- -x-
4C -x- --- -x- --- -x-
5C -x- --- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B03
Thú y
P19
-x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- Sinh
Sinh
P25
4C -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- -x- -x- --- -x-
3C -x- Văn
Văn
P24
-x- -x- Văn
Văn
P19
-x-
4C -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- --- -x- ---
2C Địa
Địa
P24
-x- -x- --- -x- ---
3C -x- -x- --- -x- ---
4C -x- -x- --- -x- ---
5C --- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- -x- ---
2C --- --- --- Sử
Sử
P21
-x- ---
3C --- --- --- -x- ---
4C --- --- --- -x- ---
5C --- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- -x- -x- --- -x-
2C --- -x- -x- -x- Anh
Anh
P25
-x-
3C Anh
Anh
P21
-x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- 11B01
TinVP
P21
--- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- 11B02
Điện
P22
--- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- 11B07
Điện
P24
--- 11B05
Điện
P23
---
3C 11B04
Điện
P22
--- --- 11B06
Điện
P23
4C --- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- 11B09
Thú y
P18
--- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 11B08
Thú y
P21
-x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- 11B01
TD
11B02
TD
3C --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 11B03
TD
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh