Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- -x- ---
2C -x- --- 11B09
Điện
P22
11B07
Điện
P19
11B08
Điện
P22
-x- ---
3C -x- --- -x- ---
4C -x- --- -x- ---
5C -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- -x- --- -x- -x-
2C -x- -x- --- -x- 11B03
Thú y
P23
-x- -x-
3C -x- -x- --- -x- -x- -x-
4C -x- -x- --- -x- -x- -x-
5C -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- -x- -x- -x- ---
2C -x- --- 11B06
Thú y
P24
-x- -x- -x- ---
3C -x- --- -x- -x- -x- ---
4C -x- --- -x- -x- -x- ---
5C -x- --- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- -x- -x- -x- --- -x-
2C --- --- -x- -x- -x- 11B04
Thú y
P22
-x-
3C --- --- -x- -x- -x- -x-
4C --- --- -x- -x- -x- -x-
5C --- --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- -x- -x- -x- --- -x-
2C 11B04
GDQP
-x- -x- -x- -x- --- -x-
3C 11B07
GDQP
-x- -x- -x- -x- 11B09
GDQP
-x-
4C 11B06
GDQP
-x- -x- -x- -x- 11B08
GDQP
-x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- 11B01
GDQP
---
4C 11B03
GDQP
--- --- --- --- 11B02
GDQP
---
5C 11B05
GDQP
--- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C 11B05
TD
--- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- --- ---
5C -x- --- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- -x- -x- -x- -x- --- ---
2C 11B03
TD
-x- -x- -x- -x- 11B02
TD
---
3C -x- -x- -x- -x- ---
4C 11B04
TD
-x- -x- -x- -x- 11B01
TD
---
5C -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- 12C01
TD
--- --- ---
4C --- --- --- --- 12C02
TD
---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C 11B06
TD
--- --- 12C05
TD
12C03
TD
11B08
TD
---
3C --- --- ---
4C 11B07
TD
--- --- --- 12C04
TD
11B09
TD
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- --- ---
2C -x- --- --- --- 12C09
TD
12C07
TD
---
3C -x- --- --- 12C06
TD
---
4C -x- --- --- 12C08
TD
12C10
TD
---
5C -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C 11B01
TinVP
P23
--- --- --- --- --- ---
3C --- --- Tin
Tin
P25
--- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- Toán
Toán
P15
--- --- Toán
Toán
P15
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- ---

P17
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- Hóa
Hoá
P20
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- Sinh
Sinh
P24
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- Văn
Văn
P24
3C --- --- --- Văn
Văn
P23
--- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- Sử
Sử
P-GAĐT
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- Địa
Địa
P22
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- --- Anh
Anh
P25
4C --- --- --- Anh
Anh
P18
--- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- -x- -x- --- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B05
Thú y
P21
-x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngLĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C 11B02
Điện
P20
--- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh