Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C 12C01
GDQP
--- --- 12C03
GDQP
12C02
GDQP
--- -x-
3C --- 10A10
GDQP
10A08
GDQP
-x-
4C --- --- 10A06
GDQP
12C04
GDQP
10A07
GDQP
10A09
GDQP
-x-
5C -x- -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- 10A01
GDQP
12C09
GDQP
12C07
GDQP
---
3C --- --- 10A02
GDQP
10A04
GDQP
---
4C --- --- 12C08
GDQP
12C06
GDQP
10A05
GDQP
12C05
GDQP
---
5C --- --- 10A03
GDQP
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 10A03
TD
--- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- 12C04
TD
--- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C 12C01
TD
--- --- 12C03
TD
12C02
TD
--- ---
5C --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- --- ---
4C --- --- 10A02
TD
10A01
TD
--- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- 12C08
TD
12C06
TD
10A05
TD
12C05
TD
---
3C --- --- ---
4C --- --- --- 10A04
TD
12C09
TD
12C07
TD
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy CCN
1C -x- --- --- --- --- --- ---
2C -x- --- 10A06
TD
--- 10A07
TD
10A09
TD
---
3C -x- --- --- ---
4C -x- --- 10A10
TD
--- --- 10A08
TD
---
5C -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:03

Trở lên trên đỉnh