Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- 12C07
GDQP
3C 12C04
GDQP
--- --- 12C01
GDQP
12C06
GDQP
12C05
GDQP
4C 12C02
GDQP
--- --- 12C09
GDQP
--- 12C03
GDQP
5C 12C11
CC
--- --- --- 12C08
GDQP
12C11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B03
GDQP
--- --- 11B04
GDQP
--- ---
3C 11B06
GDQP
--- --- --- --- ---
4C 11B09
GDQP
--- --- 11B01
GDQP
--- 11B08
GDQP
5C 11B07
GDQP
--- --- 11B05
GDQP
--- 11B02
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- ---
2C -x- -x- -x- -x- -x- 12C03
TD
3C -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- 12C07
TD
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- 11B01
TD
--- 11B02
TD
3C 11B03
TD
--- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C 11B11
CC
--- --- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- -x- --- -x- ---
2C 11B07
TD
-x- -x- 11B05
TD
-x- ---
3C -x- -x- -x- ---
4C 11B06
TD
-x- -x- 11B04
TD
-x- ---
5C -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 12C02
TD
--- --- 12C09
TD
12C08
TD
11B08
TD
3C --- ---
4C 12C04
TD
--- --- 12C01
TD
12C06
TD
12C05
TD
5C --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B09
TD
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- --- --- --- ---
2C -x- -x- --- --- --- ---
3C -x- -x- --- --- 11B02
Điện
P21
---
4C -x- -x- --- --- ---
5C -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- --- --- --- --- -x-
2C -x- --- --- --- --- -x-
3C -x- 11B04
Điện
P24
11B05
Điện
P21
--- 11B09
Điện
P24
-x-
4C -x- --- -x-
5C -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- 11B01
Tin
P24
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- --- HSGSinh
Sinh
P24
--- ---
3C --- -x- HSGSinh
Sinh
P24
11B06
Thú y
P20
---
4C --- -x- --- ---
5C --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Th.Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- --- -x- -x-
3C -x- -x- -x- 11B07
Thú y
P18
-x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- 11B03
Thú y
P20
-x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B08
Thú y
P19
-x- -x- -x- -x- ---
3C -x- -x- -x- -x- ---
4C -x- -x- -x- -x- ---
5C --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- ---
3C -x- --- HSGToan
Toán
P18
HSGToan
Toán
P15
--- ---
4C -x- --- --- ---
5C -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- -x-
3C -x- --- HSGLý

P16
--- --- -x-
4C -x- HSGLý

P18
--- --- -x-
5C -x- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- HSGHoa
Hoá
P23
--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- HSGHoa
Hoá
P21
--- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- HSGVan
Văn
P20
-x- -x-
3C -x- HSGVan
Văn
P23
--- -x- -x-
4C -x- --- -x- -x-
5C -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C HSGSu
Sử
P23
--- --- --- --- ---
4C --- --- HSGSu
Sử
P24
--- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- HSGDia
Địa
P22
---
3C HSGDia
Địa
P22
--- --- --- ---
4C --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C HSGAnh
Anh
P20
--- --- --- --- -x-
3C --- HSGAnh
Anh
P23
--- --- -x-
4C --- --- --- -x-
5C --- -x- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 26/09/2020 08:23

Trở lên trên đỉnh