Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- 10A06
GDQP
--- ---
3S --- --- --- 10A07
GDQP
--- ---
4S --- --- --- 10A05
GDQP
--- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S --- --- --- --- --- 10A01
GDQP
2S --- --- 10A10
GDQP
--- --- 10A09
GDQP
3S --- --- 10A08
GDQP
--- --- 10A02
GDQP
4S --- --- --- --- --- 10A03
GDQP
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- 10A02
TD
2S -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- -x- -x- -x- 10A01
TD
4S -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S --- --- 10A08
TD
10A07
TD
--- 10A03
TD
2S --- --- ---
3S --- --- 10A10
TD
--- --- 10A09
TD
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- 10A04
GDQP
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S -x- -x- -x- 10A05
TD
--- 10A04
TD
2S -x- -x- -x- ---
3S -x- -x- -x- 10A06
TD
--- ---
4S -x- -x- -x- --- ---
5S -x- -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/09/2020 07:32

Trở lên trên đỉnh