Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- --- --- --- ---
2S --- -x- --- --- 10A08
GDQP
---
3S --- -x- --- --- 10A10
GDQP
---
4S --- -x- --- --- 10A06
GDQP
10A09
GDQP
5S --- -x- --- --- --- 10A07
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- -x- --- --- ---
2S --- 10A04
GDQP
-x- 10A02
GDQP
--- ---
3S --- 10A03
GDQP
-x- 10A05
GDQP
--- ---
4S --- 10A01
GDQP
-x- --- --- ---
5S --- --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- --- --- 10A10
TD
---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 10A01
TD
--- 10A05
TD
--- ---
2S --- --- --- ---
3S --- 10A04
TD
--- 10A02
TD
--- ---
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A03
TD
--- --- 10A06
TD
10A09
TD
2S --- --- ---
3S --- --- --- --- 10A08
TD
10A07
TD
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhươngTY
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- 11B11
Thú y
P24
--- ---
3S --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhươngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C10
Điện
P21
--- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh