Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- --- --- 10A07
GDQP
--- --- ---
2S --- --- --- 10A06
GDQP
--- --- ---
3S --- --- --- 10A05
GDQP
--- --- ---
4S --- --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- --- --- --- --- 10A02
GDQP
---
2S 10A10
GDQP
--- --- --- --- 10A03
GDQP
---
3S 10A09
GDQP
--- --- --- --- 10A01
GDQP
---
4S --- --- --- --- --- 10A08
GDQP
---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- 10A01
TD
---
2S -x- -x- -x- -x- -x- ---
3S -x- -x- -x- -x- -x- 10A02
TD
---
4S -x- -x- -x- -x- -x- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S 10A09
TD
--- --- --- --- 10A08
TD
---
2S --- --- --- --- ---
3S 10A10
TD
--- --- 10A07
TD
--- 10A03
TD
---
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- 10A04
GDQP
---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- 10A05
TD
--- --- ---
2S -x- -x- -x- --- 10A04
TD
---
3S -x- -x- -x- 10A06
TD
--- ---
4S -x- -x- -x- --- --- ---
5S -x- -x- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
3S -x- -x- -x- -x- L11Su
Sử
P24
-x- ---
4S -x- -x- -x- -x- -x- ---
5S -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Duyên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
3S -x- -x- -x- -x- L11Dia
Địa
P-GAĐT
-x- ---
4S -x- -x- -x- -x- -x- ---
5S -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
3S -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
4S -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
5S -x- -x- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- L11Tin
Tin
P23
---
2S --- -x- -x- -x- -x- ---
3S --- -x- -x- -x- -x- --- ---
4S L11Tin
Tin
P23
-x- -x- -x- -x- --- ---
5S -x- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:13

Trở lên trên đỉnh