Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- --- --- --- ---
2S --- -x- 10A08
GDQP
--- --- ---
3S --- -x- 10A10
GDQP
--- --- ---
4S --- -x- 10A06
GDQP
10A09
GDQP
--- ---
5S --- -x- --- 10A07
GDQP
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- -x- --- 10A03
GDQP
---
2S 10A04
GDQP
--- -x- --- 10A05
GDQP
---
3S 10A01
GDQP
--- -x- --- 10A02
GDQP
---
4S --- --- -x- --- --- ---
5S --- --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- 10A10
TD
--- --- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A01
TD
--- --- --- 10A02
TD
---
2S --- --- --- ---
3S 10A04
TD
--- --- --- 10A05
TD
---
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 10A06
TD
10A09
TD
--- ---
2S --- --- --- ---
3S --- --- 10A08
TD
10A07
TD
10A03
TD
---
4S --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:41

Trở lên trên đỉnh