Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- --- --- 10A06
GDQP
--- --- ---
2S --- --- --- 10A07
GDQP
--- --- ---
3S --- --- --- 10A05
GDQP
--- --- ---
4S --- --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- --- --- --- --- 10A10
GDQP
---
2S --- 10A08
GDQP
--- --- --- 10A02
GDQP
---
3S --- 10A09
GDQP
--- --- --- 10A01
GDQP
---
4S --- --- --- --- --- 10A03
GDQP
---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- 10A01
TD
-x-
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- -x- -x- -x- 10A02
TD
-x-
4S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- 10A09
TD
--- --- --- 10A03
TD
---
2S --- --- --- --- ---
3S --- 10A08
TD
--- 10A07
TD
--- 10A10
TD
---
4S --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- 10A04
GDQP
---
5S --- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- 10A05
TD
-x- 10A04
TD
-x-
2S -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- -x- 10A06
TD
-x- --- -x-
4S -x- -x- -x- -x- --- -x-
5S -x- -x- -x- --- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- -x- --- -x- -x- -x-
4S -x- -x- -x- L11Su
Sử
P21
-x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Duyên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- -x- L11Dia
Địa
P25
-x- -x- -x-
4S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5S -x- -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- --- -x- --- --- -x-
2S -x- -x- L11Anh
Anh
P25
-x- L11Anh
Anh
P25
--- -x-
3S -x- -x- --- --- -x-
4S -x- -x- --- --- --- --- -x-
5S -x- -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- -x- -x- -x- --- -x-
2S L11Tin
Tin
P22
-x- -x- -x- -x- --- -x-
3S -x- -x- -x- -x- L11Tin
Tin
P24
-x-
4S --- -x- -x- -x- -x- -x-
5S --- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- --- --- 12C10
Toán
P24
--- -x- -x-
2S -x- --- 12C10
Toán
P24
--- -x- -x-
3S -x- --- --- --- -x- -x-
4S -x- --- --- --- --- -x- -x-
5S -x- --- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- 12C11
Toán
P23
--- -x- -x- --- ---
2S --- --- -x- -x- --- ---
3S 12C11
Toán
P24
--- --- -x- -x- --- ---
4S --- --- -x- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- --- --- 12C10, 12C11
Sử
P22
-x- -x-
2S -x- -x- --- --- -x- -x-
3S -x- -x- --- 12C10, 12C11
Sử
P23
--- --- -x-
4S -x- -x- --- --- --- -x-
5S -x- -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S -x- -x- --- --- -x- --- -x-
2S -x- -x- 12C11
Văn
P22
--- -x- 12C11
Văn
P22
-x-
3S -x- -x- --- -x- -x-
4S -x- -x- --- --- -x- --- -x-
5S -x- -x- --- --- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy SCN
1S --- -x- -x- --- -x- --- -x-
2S 12C10
Văn
P23
-x- -x- --- -x- 12C10
Văn
P23
-x-
3S -x- -x- --- -x- -x-
4S --- -x- -x- --- -x- --- -x-
5S --- -x- -x- --- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:10

Trở lên trên đỉnh