Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Tin
Luật
Anh
Ngọc

Huy
Anh
Ngọc
Sử
Quốc
2C CD
Tâm
Hóa
Minh
3C Sinh
Đều
Địa
DuyênĐ
-x- Tin
Luật

Huy
4C Hóa
Minh
Văn
Thi
CN
Thúy
-x- Toán
Thuần
CN
Thúy
5C CC
Thuần
Văn
Thi
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Sinh
Đều

Thông
Sử
Quốc
Toán
Thuần
Hóa
Hùng
2C Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
CN
Thúy
3C Sử
Quốc
Tin
Luật
CN
Thúy
-x- Văn
Loan
Toán
Thuần
4C
Thông
Anh
B.Hạnh
Văn
Loan
-x-
5C CC
Hùng
CD
Tâm
-x- Tin
Luật
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Địa
DuyênĐ
Tin
Mường


Tin
Mường
Toán
Khiêm
2C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
Sử
Nhựt
Sử
Nhựt
3C Văn
HạnhV
CN
T.Nhi
-x- CN
T.Nhi
Văn
HạnhV
4C Anh
Ly
Anh
Ly
CD
Tâm
-x- Toán
Khiêm
5C CC
HạnhV
Hóa
ThanhH
-x- SH
HạnhV
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Tin
Mường
Văn
Thi
Anh
Phong
Sinh
ThanhSi

Anh
2C Hóa
Minh
Văn
Thi
CN
T.Nhi
CN
T.Nhi
3C Toán
Liêm
Sử
Nhựt
-x- Tin
Mường
Toán
Liêm
4C Địa
DuyênĐ
Hóa
Minh
-x- Sử
Nhựt
5C CC
Liêm
CD
Tâm
-x- Anh
Phong
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Văn
Thi

Dũng

Dũng
Văn
Thi
Hóa

2C Địa
PhượngĐ
Sử
Bích
CD
Tâm
3C Toán
Khiêm
Tin
Mường
Sử
Bích
-x- Anh
Phong
Toán
Khiêm
4C Anh
Phong
CN
T.Nhi
-x- CN
T.Nhi
5C CC

Tin
Mường
-x- Sinh
ThanhSi
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Ưng
Toán
Khiêm

Ưng
Văn
HạnhV
Toán
Khiêm
CN
Thúy
2C Văn
HạnhV
Hóa
Hùng
3C Hóa
Hùng
CD
Tâm
Anh
Ngọc
-x- Anh
Ngọc
4C Sử
Quốc
Tin
Mường
Địa
PhượngĐ
-x- Sử
Quốc
5C CC
Khiêm
Sinh
ThanhSi
CN
Thúy
-x- Tin
Mường
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Phường
CN
Vân

Khải
Tin
Mường
Hóa
Phường
Toán
Khanh
2C
Khải
Văn
Loan
Sử
Quốc
Văn
Loan
3C Anh
Ngọc
-x- Sinh
ThanhSi
Sử
Quốc
4C Địa
PhượngĐ
Toán
Khanh
-x- CN
Vân
CD
Tâm
5C CC
Khanh
Tin
Mường
-x- Anh
Ngọc
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Toán
Khanh
Địa
PhượngĐ
Anh
Ly
Sử
Bích
CD
Tâm
2C Anh
Ly

Khải
Sinh
ThanhSi
Hóa

3C Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
Tin
Mường
-x- CN
Vân
Văn
Thương
4C CN
Vân
Sử
Bích
-x- Tin
Mường
5C CC
Thương

Khải
-x- Hóa

SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Địa
PhượngĐ
Hóa
ThanhH
Sử
Bích
CN
Vân
Anh
HưngA
2C Văn
Loan
CN
Vân
CD
Tâm

Dũng
Tin
Mường
3C Sinh
ThanhSi

Dũng
-x- Sử
Bích
Văn
Loan
4C Toán
Khanh
Toán
Khanh
Tin
Mường
-x-
5C CC
HưngA
Địa
PhượngĐ
-x- Hóa
ThanhH
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
Sinh
ThanhSi
Sử
Bích
Anh
B.Hạnh
Hóa

Toán
Thuần
2C Tin
Mường
Tin
Mường
CN
Vân
3C Toán
Thuần
CN
Vân
Địa
PhượngĐ
-x- Văn
Thương
Hóa

4C
PhượngL
CD
Tâm
Anh
B.Hạnh
-x-
PhượngL
5C CC
PhượngL
Địa
PhượngĐ
-x- Sử
Bích
SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm

LýTT
Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
Địa
ĐịaTT
2C Anh
B.Hạnh
Tin
HưngTT
3C Văn
Chung
Tin
HưngTT

LýTT
-x- Toán
Khiêm
Văn
Chung
4C Địa
ĐịaTT
-x- Sinh
ThanhSi
5C CC
Chung
Hóa
ThanhH
-x- -x- Sử
SửTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Anh
Ly

LýTT
Toán
Chơn
Sử
SửTT
Tin
HưngTT
2C
LýTT
Hóa
Phường
Địa
ĐịaTT
3C Hóa
Phường
Địa
ĐịaTT
Văn
Thi
-x- Toán
Chơn
4C Toán
Chơn
Sinh
ThanhSi
-x- Văn
Thi
5C CC
Mãi
Tin
HưngTT
-x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Kiều
Địa
ĐịaTT
Toán
Khanh
-x- Anh
Kiều
Văn
Sơn
2C Toán
Khanh
-x- Hóa

3C Hóa


Thông
-x-
Thông
4C Sinh
Đều
Văn
Sơn
-x- Sử
SửTT
Toán
Khanh
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Niên
Toán
Niên
Toán
Niên
-x- Văn
Thương
Văn
Thương
2C Sinh
Thúy
-x-
3C Anh
HưngA

Huy
Hóa
ThanhH
-x- Sử
SửTT
Anh
HưngA
4C -x- Hóa
ThanhH

Huy
5C CC
HưngTD
Địa
ĐịaTT
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:21

Trở lên trên đỉnh