Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Hóa
Hùng
Văn
Hường
Toán
An
Địa
Liễu

Ưng
2C
Ưng
Văn
Hường
Tin
Nguyên
3C CD
Tâm
Địa
Liễu
Tin
Nguyên
-x- CN
T.Nhi
Sử
Quốc
4C Sinh
Đều
Toán
An
Anh
HưngA
-x- Hóa
Hùng
Toán
An
5C CC
Ưng
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
An
Tin
Nguyên
Hóa


Tính
Tin
Nguyên
Toán
An
2C Sử
Quốc
CN
T.Nhi
3C Anh
T.Hạnh
Hóa

Địa
Liễu
-x- Sinh
Đều
CD
Tâm
4C Văn
Sơn

Tính
-x- Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
5C CC
An
Văn
Sơn
-x- Toán
An
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Anh
Kiều
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm

Huy
Văn
Thi
2C Sinh
Thúy
3C Hóa

Tin
Nguyên
CN
ThanhSi
-x- Tin
Nguyên
Địa
PhượngĐ
4C Toán
Khiêm
Địa
PhượngĐ
Hóa

-x- Sử
Sương
CD
Tâm
5C CC
Thúy
Văn
Thi
-x- Anh
Kiều
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Ngà
Văn
Hường
Anh
Kiều
Hóa
Ngà
Anh
Kiều


2C Toán
Niên
Toán
Niên
Toán
Niên
3C

-x- Văn
Hường
Sinh
Thúy
4C CD
Tâm
Tin
Nguyên
CN
ThanhSi
-x- Địa
PhượngĐ
5C CC

Địa
PhượngĐ
Sử
Sương
-x- Tin
Nguyên
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Nguyên
Văn
Sơn
Hóa
Phường
Hóa
Phường
Toán
Tòng
Địa
PhượngĐ
2C
Thông
Sử
Sương
CD
Tâm
3C Sinh
Thúy
Địa
PhượngĐ
Văn
Sơn
-x- Anh
Kiều
Toán
Tòng
4C Toán
Tòng
Anh
Kiều
Tin
Nguyên
-x-
Thông
5C CC
Tòng
CN
ThanhSi
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Hóa

CN
ThanhSi


Sử
Sương
CD
Quốc
2C Toán
Thuần
Văn
Giang
Địa
Liễu
Sinh
Thúy
3C Anh
Ly
-x- Toán
Thuần
Anh
Ly
4C Địa
Liễu
Toán
Thuần
-x-

5C CC
Ly
Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
-x- Văn
Giang
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
B.Hạnh
Địa
Liễu
Tin
Nguyên
Toán
Chơn

Thông
Sinh
Đều
2C Tin
Nguyên
CN
ThanhSi
Văn
Giang

Thông
3C Sử
Quốc
Anh
B.Hạnh
Hóa

-x- Toán
Chơn
4C Toán
Chơn
Hóa

Văn
Giang
-x- CD
Quốc
5C CC
Quốc
-x- Địa
Liễu
SH
Quốc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
T.Hạnh
CN
Vân
Sử
Sương
Hóa
Hùng
Văn
Hường
Anh
T.Hạnh
2C Toán
Tòng
Địa
Liễu
Tin
Nguyên
Sử
Sương
3C Tin
Nguyên
Văn
Hường
Văn
Hường
-x- Hóa
Hùng
Sinh
Đều
4C
Anh
Địa
Liễu
-x- Toán
Tòng

Anh
5C CC
Anh
CD
Quốc
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
CD
Quốc
Địa
Liễu
Sử
Sương
Anh
B.Hạnh
Văn
Thương
2C Sinh
Đều
CN
Vân
Hóa
Hùng
3C Toán
Thu
Hóa
Hùng
Tin
Hải
-x- Toán
Thu
Tin
Hải
4C
Ưng
Anh
B.Hạnh
Văn
Thương
-x-
Ưng
5C CC
Đều
Địa
Liễu
-x- Sử
Sương
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thu
Địa
PhượngĐ
Tin
Hải
Toán
Thu
Sinh
Đều
Tin
Hải
2C Anh
HưngA
Văn
Thương
Sử
Sương
Địa
PhượngĐ
3C Văn
Thương
CN
Vân
-x-
Huy
Văn
Thương
4C CD
Quốc
Sử
Sương
-x- Anh
HưngA

Huy
5C CC
Huy
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Thanh
Toán
Khanh
Toán
Khanh
-x- Sinh
Y.Nhi
Sử
QuyềnSu
2C -x-
Thông
Văn
Giang
3C
Thông
Sử
QuyềnSu
Anh
Kiều
-x- Hóa
Thanh
4C Văn
Giang
-x- Anh
Kiều
Địa
Huệ
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Sử
QuyềnSu
Anh
HưngA
-x- Hóa
Hùng
Địa
Huệ
2C Văn
Giang
-x- Anh
HưngA
Sử
QuyềnSu
3C
Huy
Toán
Khiêm
-x- Văn
Giang

Huy
4C Hóa
Hùng
-x- Sinh
Thúy
5C CC
HưngTD
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Chung
Toán
An
Văn
Chung
-x- Văn
Chung

Anh
2C
Anh
-x-
3C Toán
An
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Toán
An
Địa
Huệ
4C Sử
QuyềnSu
-x- Anh
B.Hạnh
Sinh
Đều
5C CC
ThanhTD
Anh
B.Hạnh
-x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh