Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 10A04
Toán
10A04
Toán
10A04
Toán
--- ---
3C --- --- --- ---
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- 10A07
Toán
-x- -x-
2C -x- -x- -x- --- -x-
3C --- -x- -x- --- 10A07
Toán
-x-
4C 10A07
Toán
-x- -x- --- -x-
5C --- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A02
Toán
11B10
Toán
--- 10A01
Toán
--- 10A02
Toán
2C --- ---
3C 11B10
Toán
--- --- --- 11B10
Toán
---
4C 10A01
Toán
--- --- --- 10A01
Toán
5C 10A02
CC
--- --- 10A02
Toán
10A02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A12
Toán
--- 10A03
Toán
10A03
Toán
--- -x-
2C --- --- ---
3C --- --- 10A12
Toán
--- --- ---
4C 10A03
Toán
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- 10A05
Toán
-x-
2C 10A08
Toán
--- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- 10A05
Toán
4C 10A05
Toán
--- --- --- 10A08
Toán
5C 10A05
CC
--- --- --- 10A05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thuần
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 10A06
Toán
--- --- --- ---
3C --- --- --- 10A06
Toán
---
4C --- --- 10A06
Toán
--- ---
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A10
Toán
--- --- 10A10
Toán
--- -x-
2C --- --- --- --- -x-
3C 10A09
Toán
--- --- --- 10A09
Toán
-x-
4C --- --- --- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A05
Tin
10A02
Tin
10A07
Tin
--- 10A02
Tin
---
2C --- 10A07
Tin
10A08
Tin
--- 10A01
Tin
---
3C 10A08
Tin
10A03
Tin
10A01
Tin
--- 10A03
Tin
---
4C --- 10A04
Tin
10A05
Tin
--- --- ---
5C --- 10A06
Tin
10A06
Tin
--- 10A04
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 10A10
Tin
--- --- 10A10
Tin
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- 10A09
Tin
--- --- 10A09
Tin
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- 10A02

--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- 10A02

--- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- 10A06

--- 10A04

2C --- --- --- ---
3C 10A04

--- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 10A06

5C 10A04
CC
--- --- --- --- 10A04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A03

--- --- --- 10A03

---
2C --- --- --- --- ---
3C 10A12

--- --- --- 10A10

10A12

4C --- --- --- --- 10A10

5C 10A10
CC
--- --- --- --- 10A10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- --- --- 10A07

-x-
2C 10A05

--- --- --- 10A11

10A07

3C 10A11

--- --- --- ---
4C --- --- --- 10A05

---
5C 10A11
CC
--- --- --- 10A11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 11B10

2C 11B10

--- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C 10A08

--- --- --- --- 10A08

5C 10A08
CC
--- --- --- --- 10A08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 10A01

2C 10A01

--- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C 10A09

--- --- --- --- 10A09

5C 10A01
CC
--- --- --- --- 10A01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A01
Hóa
--- 10A08
Hóa
10A12
Hóa
-x-
2C --- --- --- 10A09
Hóa
--- ---
3C --- 10A09
Hóa
--- --- 10A08
Hóa
---
4C --- 10A12
Hóa
--- --- 10A01
Hóa
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A04
Hóa
--- --- 10A04
Hóa
--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A06
Hóa
10A06
Hóa
10A02
Hóa
--- --- ---
2C --- --- --- ---
3C 10A03
Hóa
10A02
Hóa
10A07
Hóa
--- --- ---
4C --- 10A07
Hóa
10A03
Hóa
--- --- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- 10A05
Hóa
10A05
Hóa
-x- -x-
2C --- --- --- --- ---
3C --- 11B10
Hóa
11B10
Hóa
--- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- 10A10
Hóa
10A10
Hóa
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhSi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- 10A06
CN
-x- -x- -x-
2C --- -x- 10A07
CN
-x- -x- -x-
3C --- -x- 10A03
CN
-x- -x- -x-
4C --- -x- 10A04
CN
-x- -x- -x-
5C --- -x- 10A05
CN
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 10A10
Sinh
10A07
Sinh
2C 10A09
Sinh
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 10A02
Sinh
10A08
Sinh
4C 10A01
Sinh
--- --- --- --- 11B10
Sinh
5C 10A09
CC
--- --- --- --- 10A09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 10A03
Sinh
--- --- --- --- 10A06
Sinh
3C 10A05
Sinh
--- --- --- --- 10A04
Sinh
4C --- --- --- --- --- 10A12
Sinh
5C 10A03
CC
--- --- --- --- 10A03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- 10A02
CN
-x-
3C -x- -x- -x- -x- 10A01
CN
-x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A05
Văn
--- --- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- 10A05
Văn
--- --- ---
4C --- 10A02
Văn
--- --- --- ---
5C --- 10A02
Văn
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A04
Văn
10A01
Văn
--- 10A08
Văn
-x-
2C --- 10A01
Văn
--- -x-
3C --- 10A08
Văn
10A08
Văn
--- 10A04
Văn
-x-
4C --- --- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A09
Văn
--- --- --- --- 10A09
Văn
2C --- --- 10A10
Văn
--- ---
3C 10A10
Văn
--- --- --- 10A10
Văn
4C --- 10A09
Văn
--- --- ---
5C --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 10A03
Văn
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- 10A03
Văn
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- 10A05
CD
3C 10A01
CD
-x- -x- -x- -x- 10A02
CD
4C 10A04
CD
-x- -x- -x- -x- 10A03
CD
5C --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 10A09
CD
-x- -x- -x- 10A06
CD
2C --- 10A02
Sử
--- --- --- ---
3C 10A07
Sử
--- --- --- --- 10A01
Sử
4C --- 10A10
CD
--- --- --- 10A07
CD
5C 10A07
CC
10A08
CD
-x- -x- -x- 10A07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A10
Địa
--- --- --- 10A05
Địa
2C --- --- --- --- 10A10
Địa
3C --- 10A05
Địa
--- --- --- 10A03
Địa
4C --- 10A03
Địa
--- --- --- 10A04
Địa
5C --- 10A04
Địa
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A07
Địa
10A09
Địa
--- 10A01
Địa
---
2C --- 10A08
Địa
--- 10A06
Địa
---
3C --- 10A01
Địa
10A02
Địa
--- --- ---
4C --- 10A06
Địa
10A08
Địa
--- 10A02
Địa
---
5C --- 10A09
Địa
--- 10A07
Địa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A03
Anh
10A04
Anh
--- 10A04
Anh
-x-
2C --- --- --- -x-
3C --- --- 10A11
Anh
--- 10A05
Anh
-x-
4C --- 10A05
Anh
--- 10A11
Anh
-x-
5C --- --- --- 10A03
Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A07
Anh
--- --- --- 10A09
Anh
---
2C --- --- --- ---
3C --- 10A07
Anh
--- --- --- ---
4C --- 10A09
Anh
--- --- 11B10
Anh
---
5C --- 11B10
Anh
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A01
Anh
--- 10A12
Anh
--- --- ---
2C 10A10
Anh
--- --- 10A12
Anh
---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- 10A01
Anh
--- 10A10
Anh
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C 10A06
Anh
--- --- --- --- 10A06
Anh
4C --- --- --- --- ---
5C 10A06
CC
--- --- --- --- 10A06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A08
Anh
--- --- --- --- 10A08
Anh
2C --- --- --- --- ---
3C 10A02
Anh
--- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- 10A02
Anh
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Giang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 10A12
Văn
10A06
Văn
--- 10A07
Văn
10A11
Văn
3C -x- --- 10A12
Văn
4C -x- 10A11
Văn
10A07
Văn
--- ---
5C -x- --- 10A06
Văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A11
Toán
10A11
Toán
--- --- ---
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A11
Hóa
--- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 10A11
Hóa
---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
QuyềnSu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 10A12
Sử
-x- -x- -x- 10A11
Sử
2C --- --- -x- -x- -x- 10A12
Sử
3C --- 10A11
Sử
-x- -x- -x- ---
4C --- 11B10
Sử
-x- -x- -x- ---
5C --- --- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 10A12
Địa
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- 11B10
Địa
4C --- --- --- --- --- 10A11
Địa
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B10
Văn
--- 11B10
Văn
--- 11B10
Văn
---
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 11B10
CC
--- --- --- --- 11B10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 10A12
CC
--- --- --- --- 10A12
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 10A08
CN
-x- -x- -x- -x-
2C -x- 10A09
CN
--- --- --- -x-
3C -x- 10A10
CN
--- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 10A11
Sinh
---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 10A08
Sử
10A09
Sử
10A06
Sử
---
2C --- --- 10A05
Sử
10A08
Sử
10A10
Sử
---
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C --- --- 10A10
Sử
--- 10A03
Sử
---
5C --- --- 10A04
Sử
--- 10A09
Sử
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:38

Trở lên trên đỉnh