Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Thúy
Toán
Thuần
Văn
Thi

Huy
Sinh
Y.Nhi
Anh
Ngọc
2C CD
Tâm
Sử
Quốc
3C Hóa
Minh
CN
Thúy
Hóa
Minh
-x- Toán
Thuần
4C Địa
DuyênĐ
Tin
Luật
-x-
Huy
5C CC
Thuần
Văn
Thi
Anh
Ngọc
-x- Tin
Luật
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Địa
DuyênĐ
Sinh
Y.Nhi
Anh
B.Hạnh

Thông
Hóa
Hùng
2C CN
Thúy
Văn
Loan
CD
Tâm
Văn
Loan
3C CN
Thúy
Sử
Bích
Anh
B.Hạnh
-x-
Thông
4C Hóa
Hùng
Toán
Thuần
-x- Tin
Luật
5C CC
Hùng
Tin
Luật
-x- Sử
Bích
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Tin
Mường


Toán
Khiêm
Anh
Ly
Hóa
ThanhH
2C Địa
DuyênĐ
Sinh
Y.Nhi
Sử
Nhựt
3C CD
Tâm
Hóa
ThanhH
Sử
Nhựt
-x- CN
T.Nhi
Văn
HạnhV
4C Văn
HạnhV


CN
T.Nhi
-x- Toán
Khiêm
5C CC
HạnhV
Tin
Mường
-x- SH
HạnhV
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Anh
Phong
Tin
Mường

Anh
2C Hóa
Minh
Sử
Nhựt
Anh
Phong
3C Toán
Liêm
Địa
DuyênĐ
CN
T.Nhi
-x- Sử
Nhựt
Toán
Liêm
4C CD
Tâm
Hóa
Minh
-x- CN
T.Nhi
5C CC
Liêm
Tin
Mường
-x- Sinh
ThanhSi
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Phong
Toán
Khiêm
Tin
Mường
Tin
Mường
Anh
Phong
Hóa

2C CN
T.Nhi
Sử
Du
CN
T.Nhi
3C Hóa

Văn
Thi

Dũng
-x- Sinh
ThanhSi
Toán
Khiêm
4C CD
Tâm
-x-
Dũng
5C CC

Địa
PhượngĐ
Văn
Thi
-x- Sử
Du
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng

Ưng
Anh
Ngọc
Văn
DuyênV
Toán
Khiêm

Ưng
2C Địa
PhượngĐ
3C Toán
Khiêm
Tin
Mường
Sử
Du
-x- Sử
Du
Anh
Ngọc
4C CN
Y.Nhi
CN
Y.Nhi
-x- Sinh
ThanhSi
Hóa
Hùng
5C CC
Khiêm
CD
Tâm
Văn
DuyênV
-x- Tin
Mường
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
PhượngĐ
CD
Tâm
Toán
Khanh
Anh
Ngọc

Khải
Hóa
Phường
2C CN
Y.Nhi

Khải
Sinh
ThanhSi
3C Toán
Khanh
Anh
Ngọc
-x- Tin
Mường
Văn
Loan
4C Tin
Mường
Văn
Loan
-x- Sử
Du
5C CC
Khanh
CN
Y.Nhi
Sử
Du
-x- Hóa
Phường
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

CN
Y.Nhi
Sử
Du
Sử
Du
Sinh
ThanhSi
Văn
Thương
2C Địa
PhượngĐ
Tin
Mường
Toán
Khanh

Khải
3C Văn
Thương
CD
Tâm
Tin
Mường
-x- Anh
Ly
Anh
Ly
4C Địa
PhượngĐ
Hóa

-x- Toán
Khanh
5C CC
Thương

Khải
CN
Y.Nhi
-x- SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Sử
Bích
Địa
PhượngĐ
Toán
Khanh
Sử
Bích
Toán
Khanh
2C Anh
HưngA
CD
Tâm
Tin
Mường
Tin
Mường
3C Địa
PhượngĐ
Văn
DuyênV
-x- CN
Y.Nhi
Anh
HưngA
4C CN
Y.Nhi
Văn
DuyênV
-x- Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
5C CC
HưngA

Dũng
-x-
Dũng
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
Văn
Thương
CD
Tâm
Anh
B.Hạnh
Toán
Thuần
2C CN
Y.Nhi
Anh
B.Hạnh
3C Toán
Thuần
Sinh
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
-x- Sử
Bích
Hóa

4C
PhượngL
Sử
Bích
Tin
Mường
-x- Tin
Mường

PhượngL
5C CC
PhượngL
Hóa

-x- CN
Y.Nhi
SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm

LýTT
Anh
B.Hạnh
Địa
ĐịaTT
Hóa
ThanhH
Toán
Khiêm
2C Tin
HưngTT
Tin
HưngTT
3C Văn
Chung
Toán
Khiêm
Sinh
Y.Nhi
-x- Sử
SửTT
Văn
Chung
4C
LýTT
-x- Anh
B.Hạnh
5C CC
Chung
Hóa
ThanhH
-x- -x- Địa
ĐịaTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
HưngTT
Văn
Thi

LýTT
Tin
HưngTT
Địa
ĐịaTT
Anh
Ly
2C Toán
Chơn
Địa
ĐịaTT
Sinh
Y.Nhi
3C
LýTT
Văn
Thi
-x- Hóa
Phường
Hóa
Phường
4C Anh
Ly
Toán
Chơn
-x- Toán
Chơn
5C CC
Mãi
-x- -x- Sử
SửTT
SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Sinh
Đều
Hóa

-x- Anh
Kiều
Văn
Sơn
2C
Thông
Anh
Kiều
-x- Địa
ĐịaTT
3C Toán
Khanh
-x-
Thông
Toán
Khanh
4C Hóa

Văn
Sơn
-x- Sử
SửTT
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Hóa
ThanhH
Toán
Niên
-x- Sử
SửTT
Anh
HưngA
2C Sinh
Thúy
-x-
Huy
3C Toán
Niên

Huy
Văn
Thương
-x- Hóa
ThanhH
Văn
Thương
4C -x- Địa
ĐịaTT
5C CC
HưngTD
Toán
Niên
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh