Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Thông
CN

CN

Hóa
ThanhH
Anh
Ngọc

Thông
2C Hóa
ThanhH
Tin
Hải
Sinh
Vân
Địa
Duyên
3C Toán
Thuần
Sử
Bích
Anh
Ngọc
Ng Tin
Luật
Tin
Hải
Toán
Thuần
4C Văn
Chung
Văn
Chung
5C CC
Thuần
CD
Bích
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Tin
Hải
Sinh
Vân
Văn
Sơn
Anh
Kiều

Huy
2C Toán
Khiêm
CN

Hóa
Minh
Tin
Hải
3C Anh
Kiều
CN

Ng Điện
Thông
Hóa
Minh
Toán
Khiêm
4C Sử
Tâm
Văn
Sơn
5C CC
Khiêm
CD
Thủy
-x- Địa
Duyên
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Dự

Khải
Văn
Sơn
CN
PhượngLĐ
Tin
Hải
CN
PhượngLĐ
2C CD
Thủy

Khải
Anh
Ngọc
Sinh
Y.Nhi
3C Sử
Tâm
Tin
Hải
Hóa
Minh
Ng T.Y
Y.Nhi
Anh
Ngọc
4C Sinh
Y.Nhi
Văn
Sơn
Toán
Dự
Địa
Duyên
5C CC
Y.Nhi
Hóa
Minh
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Mường
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
CD
Thủy
CN
Ưng
Anh
Ngọc
2C Sử
Tâm
Tin
Mường
Văn
Nhạn
Sinh
ThanhS
Hóa
Minh
3C Toán
Liêm
Sinh
ThanhS
Ng T.Y
ThanhS

Ưng
Toán
Liêm
4C
Ưng
Hóa
Minh
5C CC
Liêm
CN
Ưng
Văn
Nhạn
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
ThanhH
Anh
Phong
Hóa
ThanhH
CN
Dũng
Toán
Khanh
Toán
Khanh
2C Anh
Phong
Địa
Duyên

Dũng
3C Tin
Mường

Dũng
Ng T.Y
Đều
Văn
Chung
4C Sinh
ThanhS
Sinh
ThanhS
Tin
Mường
CD
Thủy
5C CC
Khanh
Văn
Chung
CN
Dũng
Sử
Thủy
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Phong
Sử
Thủy

Dũng
Sinh
ThanhS
CN
Dũng
Toán
An
2C Hóa
HùngH
Văn
Chung
Anh
Phong
CD
Thủy
Tin
Mường
3C Ng Điện
Khải
Địa
Duyên
Hóa
HùngH
4C Tin
Mường
Toán
An
CN
Dũng

Dũng
Sinh
ThanhS
5C CC
HùngH
Văn
Chung
SH
HùngH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
HùngH
Tin
Mường
Tin
Mường
Văn
DuyênV
CN
PhượngLĐ
Hóa
HùngH
2C Sử
Bích
Văn
DuyênV
Toán
Mường

PhượngLĐ

PhượngLĐ
3C Sinh
Y.Nhi
Ng Điện
PhượngLĐ
CN
PhượngLĐ
4C Địa
PhượngĐ
CD
Thủy
Anh
Phong
Toán
Mường
Sinh
Y.Nhi
5C CC
PhượngĐ
Anh
Phong
SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Văn
DuyênV
Hóa
Phường
Sinh
Y.Nhi

Anh
Toán
Thuần
2C CN
Anh
Hóa
Phường
Anh
Ngọc
Văn
DuyênV
3C Tin
Mường
Ng Điện
Khải
CN
Anh

Anh
4C Sử
Bích
Địa
Duyên
Toán
Thuần
Anh
Ngọc
CD
Bích
5C CC
Bích
Tin
Mường
SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Anh
Hóa
Phường
Văn
Thi
Anh
Kiều
Địa
Duyên

Anh
2C Tin
Mường
Sinh
ThanhS
Hóa
Phường
Anh
Kiều
Sinh
ThanhS
3C Toán
Khanh
Ng Điện
Khải
CD
Thủy
Tin
Mường
Sử
Bích
4C Toán
Khanh
Văn
Thi

Anh
CN
Anh
5C CC
ThanhS
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Khải
Anh
Kiều

Khải
Văn
Thi
Tin
Mường
Toán
Khiêm
2C Sử
Bích
Văn
Thi
CN
Dũng
3C Hóa

Địa
Duyên
Toán
Khiêm
Anh
Kiều
Ng Điện
Khải
Sinh
ThanhS
4C CD
Bích
Hóa

5C CC

Sinh
ThanhS
Tin
Mường
CN
Dũng
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Địa
Huệ
Anh
Phong
-x- Sinh
Đều
Sử
Quyền
2C Văn
Chung
-x- Văn
Chung

Anh
3C
Anh
Anh
Phong
-x- Toán
Khanh
4C Hóa
Phường
-x- Toán
Khanh
5C CC
ThanhTD
Hóa
Phường
-x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh