Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Địa
DuyênĐ
Tin
Hải

Huy
Toán
Thuần
Toán
Thuần
2C CN
Thúy
Anh
Ngọc
Sinh
Y.Nhi
3C Hóa
Minh
Tin
Hải
-x- Anh
Ngọc
CD
Tâm
4C Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
Hóa
Minh
-x- Sử
Quốc

Huy
5C CC
Thuần
-x- Văn
Sơn
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Sinh
Y.Nhi

Thông
Văn
Loan
Anh
B.Hạnh
Hóa
Hùng
2C Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
Toán
Thuần
3C Toán
Thuần
Địa
DuyênĐ
Tin
Hải
-x- Sử
Quốc
4C
Thông
CN
Thúy
Văn
Loan
-x- Toán
Thuần
CD
Tâm
5C CC
Hùng
Tin
Hải
-x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Toán
Khiêm
Anh
Ly
Địa
DuyênĐ
Toán
Khiêm
CD
Tâm
2C Sinh
Y.Nhi
Anh
Ly
Tin
Mường
3C Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
Sử
Nhựt
-x- Văn
HạnhV
Toán
Khiêm
4C Văn
HạnhV
CN
T.Nhi
-x-
5C CC
Y.Nhi
Tin
Mường


-x- Hóa
ThanhH
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Sinh
ThanhSi
Hóa
Minh
Văn
DuyênV

Anh
Tin
Mường
2C Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
CD
Tâm
3C Toán
Liêm
Văn
DuyênV
CN
T.Nhi
-x- Tin
Mường
Toán
Liêm
4C Hóa
Minh
Anh
Phong
Toán
Liêm
-x- Sử
Nhựt
5C CC
Liêm
-x- Anh
Phong
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
DuyênĐ

Dũng
Toán
Khiêm
Anh
Phong
Văn
Thi
Hóa

2C CD
Tâm
Toán
Khiêm
CN
T.Nhi
3C Toán
Khiêm
Văn
Thi
-x- Anh
Phong

Dũng
4C Địa
DuyênĐ
Sử
Nhựt
-x- Hóa

5C CC

Sinh
ThanhSi
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
DuyênV

Ưng
Địa
PhượngĐ

Ưng
Anh
Ngọc
Toán
Khiêm
2C Địa
PhượngĐ
Toán
Khiêm
CN
Y.Nhi
3C Hóa
Hùng
Tin
Mường
Tin
Mường
-x- Sử
Nhựt
Hóa
Hùng
4C CD
Tâm
Sinh
ThanhSi
Anh
Ngọc
-x- Toán
Khiêm
5C CC
Khiêm
Văn
DuyênV
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Loan
Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc

Khải
Toán
Khanh
Anh
Ngọc
2C Tin
Mường
Địa
PhượngĐ
Văn
Loan
3C CD
Tâm
Sinh
ThanhSi
Sử
Bích
-x- CN
Y.Nhi
Hóa
Phường
4C Toán
Khanh

Khải
Toán
Khanh
-x- Hóa
Phường
Tin
Mường
5C CC
Khanh
-x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Tâm
Tin
Mường
Văn
Thương
Anh
Ly
Tin
Mường
Văn
Thương
2C Hóa

Sinh
ThanhSi

Khải
Hóa

3C CN
Y.Nhi

Khải
Anh
Ly
-x- Toán
Khanh
Toán
Khanh
4C Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
-x- Sử
Bích
5C CC
Thương
Sử
Bích
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Chung
Văn
Chung
Sử
Bích
Toán
Khanh
CN
Y.Nhi

Dũng
2C Tin
Mường
Địa
PhượngĐ
Anh
HưngA
3C Anh
HưngA

Dũng
Toán
Khanh
-x- Sử
Bích
4C CD
Quốc
Tin
Mường
Địa
PhượngĐ
-x- Hóa
ThanhH
Văn
Chung
5C CC
HưngA
Hóa
ThanhH
-x- Sinh
Y.Nhi
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Văn
Thương
Tin
Mường
Toán
Dự
Sử
Bích
Anh
B.Hạnh
2C Văn
Thương
Sử
Bích
Tin
Mường
3C CD
Quốc
Sinh
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
-x- Địa
PhượngĐ
CN
Y.Nhi
4C
PhượngL
Anh
B.Hạnh
Văn
Thương
-x-
PhượngL
5C CC
PhượngL
Toán
Dự
-x- Hóa

SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Địa
ĐịaTT

LýTT
-x- Hóa
ThanhH
Tin
HưngTT
2C Hóa
ThanhH
-x- Văn
Chung
3C Văn
Chung
Tin
HưngTT
Toán
Khiêm
-x- Anh
B.Hạnh
4C
LýTT
-x- Anh
B.Hạnh
5C CC
Chung
Sinh
Y.Nhi
Sử
SửTT
-x- Sử
SửTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly

LýTT
Văn
Thi
-x- Hóa
Phường
Hóa
Phường
2C -x- Tin
HưngTT
3C Toán
Chơn
Địa
ĐịaTT

LýTT
-x- Sử
SửTT
Toán
Chơn
4C Sinh
Y.Nhi
Sử
SửTT
-x- Văn
Thi
5C CC
Mãi
Tin
HưngTT
Anh
Ly
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Văn
Hường
Toán
Khanh
-x- Văn
Hường
Toán
Khanh
2C Sử
SửTT
-x-
3C Hóa

Anh
Kiều
Văn
Hường
-x- Anh
Kiều
Hóa

4C
Thông
-x- Sử
SửTT

Thông
5C CC
Thông
Địa
ĐịaTT
-x- Sinh
Đều
SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Hóa
ThanhH
Toán
Niên
-x- Sử
SửTT
Anh
HưngA
2C Địa
ĐịaTT
-x-
Huy

Huy
3C Văn
Thương
Sinh
Thúy
Sử
SửTT
-x- Văn
Thương
4C Toán
Niên
Văn
Thương
Hóa
ThanhH
-x- Toán
Niên
5C CC
HưngTD
-x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh