Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Thông
Toán
Thuần
Sinh
Vân

Thông
Anh
Ngọc
Hóa
ThanhH
2C Văn
Chung
CD
Bích
3C CN

Địa
Duyên
Ng Tin
Luật
CN

Toán
Thuần
4C Sử
Bích
Tin
Hải
Anh
Ngọc
Tin
Hải
5C CC
Thuần
Hóa
ThanhH
-x- Văn
Chung
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN

Sử
Sương

Huy
Anh
Kiều
CN


Huy
2C CD
Thủy
Tin
Hải
Địa
Duyên
Văn
Sơn
3C Toán
Khiêm
Anh
Kiều
Sinh
Vân
Ng Điện
Thông
Tin
Hải
Toán
Khiêm
4C Văn
Sơn
Hóa
Minh
Hóa
Minh
5C CC
Khiêm
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Dự
Văn
Sơn

Khải
Anh
Ngọc
Tin
Hải

Khải
2C Anh
Ngọc
CD
Thủy
Sinh
Y.Nhi
3C CN
PhượngLĐ
Sử
Sương
Ng T.Y
Y.Nhi
Hóa
Minh
Toán
Dự
4C Sinh
Y.Nhi
Địa
Duyên
CN
PhượngLĐ
Văn
Sơn
5C CC
Y.Nhi
Tin
Hải
Hóa
Minh
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Thủy
Địa
Duyên
Tin
Mường
Tin
Mường

Ưng
Văn
Nhạn
2C Sinh
ThanhS
Sử
Sương
Hóa
Minh
Văn
Nhạn
Hóa
Minh
3C Toán
Liêm

Ưng
Ng T.Y
ThanhS
CN
Ưng
Toán
Liêm
4C Sinh
ThanhS
Anh
Ngọc
5C CC
Liêm
CN
Ưng
Anh
Ngọc
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Phong
CN
Dũng
Anh
Phong
Hóa
ThanhH
CD
Thủy
CN
Dũng
2C Tin
Mường
Sinh
ThanhS
Văn
Chung

Dũng
3C Sử
Sương
Hóa
ThanhH
Địa
Duyên
Ng T.Y
Đều
4C Văn
Chung
Toán
Khanh
Tin
Mường
Toán
Khanh
Sinh
ThanhS
5C CC
Khanh

Dũng
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
An
Anh
Phong

Dũng
Anh
Phong
Toán
An
Hóa
HùngH
2C CN
Dũng
Sinh
ThanhS
Sinh
ThanhS
3C Hóa
HùngH
Tin
Mường
Tin
Mường
Ng Điện
Khải
Địa
Duyên
Sử
Sương
4C
Dũng
Văn
Chung
Văn
Chung
CN
Dũng
5C CC
HùngH
CD
Thủy
SH
HùngH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
PhượngLĐ
Tin
Mường

PhượngLĐ
CN
PhượngLĐ
Địa
Duyên
Sinh
Y.Nhi
2C Hóa
HùngH
Văn
DuyênV
Anh
Phong
Tin
Mường
Hóa
HùngH
3C Sinh
Y.Nhi
CN
PhượngLĐ
Ng Điện
PhượngLĐ
CD
Thủy
4C Sử
Sương
Toán
Mường
Anh
Phong
Toán
Mường
Văn
DuyênV
5C CC
Sương
SH
Sương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Văn
DuyênV
Anh
Ngọc

Anh
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
2C Sử
Bích
Địa
Duyên
CN
Anh
Tin
Mường
3C Toán
Thuần
Toán
Thuần
Ng Điện
Khải
CN
Anh
Tin
Mường
Sinh
Y.Nhi
4C Anh
Ngọc

Anh
CD
Bích
5C CC
Bích
Hóa
Phường
SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thi
Hóa
Phường
Địa
Duyên
Sinh
ThanhS
Tin
Mường
Toán
Khanh
2C Tin
Mường
CN
Anh
Anh
Kiều
3C Toán
Khanh
Ng Điện
Khải
CN
Anh
Anh
Kiều
Văn
Thi
4C
Anh

Anh
CD
Thủy
Sử
Sương
5C CC
ThanhS
Sinh
ThanhS
Hóa
Phường
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Anh
Kiều
Toán
Khiêm

Khải
Anh
Kiều
Văn
Thi
2C Địa
Duyên

Khải
3C Hóa

CN
Dũng
Sinh
ThanhS
Sử
Bích
Ng Điện
Khải
Hóa

4C Sinh
ThanhS
Văn
Thi
CN
Dũng
Tin
Mường
5C CC

Tin
Mường
CD
Bích
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Toán
Khanh

Anh
-x-
Anh
Sinh
Đều
2C Văn
Chung
Anh
Phong
-x- Địa
Huệ
3C Hóa
Phường
-x- Hóa
Phường
Toán
Khanh
4C Anh
Phong
Văn
Chung
Sử
Quyền
-x-
5C CC
ThanhTD
-x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh