Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
DuyênĐ
Anh
Ngọc
Toán
Thuần

Huy
Văn
Sơn
Sinh
Y.Nhi
2C Toán
Thuần
CN
Thúy
CD
Tâm
3C Hóa
Minh

Huy
Tin
Hải
-x- Tin
Hải
Toán
Thuần
4C Sử
Quốc
Địa
DuyênĐ
Hóa
Minh
-x- Anh
Ngọc
5C CC
Thuần
Văn
Sơn
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Anh
B.Hạnh
Tin
Hải
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
Toán
Thuần
2C Địa
DuyênĐ
Văn
Loan
Sinh
Y.Nhi
3C CD
Tâm
CN
Thúy
-x- Sử
Quốc

Thông
4C Toán
Thuần

Thông
Toán
Thuần
-x- Văn
Loan
Hóa
Hùng
5C CC
Hùng
-x- Tin
Hải
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
Toán
Khiêm
Sinh
Y.Nhi
Anh
Ly
Văn
HạnhV
2C Địa
DuyênĐ
CN
T.Nhi
Địa
DuyênĐ
Văn
HạnhV
3C Toán
Khiêm
Tin
Mường
Sử
Nhựt
-x- Tin
Mường


4C

Anh
Ly
-x- Toán
Khiêm
CD
Tâm
5C CC
Y.Nhi
-x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh

Anh
Anh
Phong
Toán
Liêm
Tin
Mường
CD
Tâm
2C Hóa
Minh
Hóa
Minh
Sinh
ThanhSi
Toán
Liêm
3C Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
-x- Sử
Nhựt
4C Toán
Liêm
Anh
Phong
CN
T.Nhi
-x- Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
5C CC
Liêm
Tin
Mường
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thi
Địa
DuyênĐ
Tin
Mường
Anh
Phong
Hóa


Dũng
2C CD
Tâm
Toán
Khiêm
Anh
Phong
3C Hóa

Toán
Khiêm
CN
T.Nhi
-x-
Dũng
Toán
Khiêm
4C Địa
DuyênĐ
Văn
Thi
-x- Sử
Nhựt
5C CC

Tin
Mường
-x- Sinh
ThanhSi
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Toán
Khiêm

Ưng
Văn
DuyênV
Địa
PhượngĐ
Hóa
Hùng
2C Tin
Mường
Toán
Khiêm
Tin
Mường
3C Hóa
Hùng
Anh
Ngọc
-x- Sinh
ThanhSi
Văn
DuyênV
4C CD
Tâm
Sử
Nhựt
-x-
Ưng
Anh
Ngọc
5C CC
Khiêm
CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Hóa
Phường
Toán
Khanh

Khải
Sinh
ThanhSi
Anh
Ngọc
2C Tin
Mường
Văn
Loan
3C Văn
Loan
Toán
Khanh
Địa
PhượngĐ
-x- Hóa
Phường
CD
Tâm
4C Tin
Mường

Khải
-x- Sử
Bích
CN
Y.Nhi
5C CC
Khanh
Anh
Ngọc
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
Địa
PhượngĐ
Tin
Mường
Văn
Thương
Hóa

2C Văn
Thương
Tin
Mường

Khải
Toán
Khanh
3C CN
Y.Nhi

Khải
-x- Anh
Ly
4C Hóa

Anh
Ly
Sử
Bích
-x- Sinh
ThanhSi
Văn
Thương
5C CC
Thương
Toán
Khanh
-x- Sử
Bích
SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Chung
Toán
Khanh
Văn
Chung
Toán
Khanh

Dũng
Anh
HưngA
2C CN
Y.Nhi
Sử
Bích
3C CD
Quốc
Hóa
ThanhH
Sử
Bích
-x- Địa
PhượngĐ

Dũng
4C Anh
HưngA
Sinh
Y.Nhi
Tin
Mường
-x- Văn
Chung
5C CC
HưngA
Địa
PhượngĐ
Hóa
ThanhH
-x- Tin
Mường
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Tin
Mường
Sử
Bích
Toán
Dự
Sử
Bích
Anh
B.Hạnh
2C Sinh
Y.Nhi
Anh
B.Hạnh
Địa
PhượngĐ
CD
Quốc
3C CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
Tin
Mường
-x- Hóa

Văn
Thương
4C
PhượngL
Văn
Thương
-x- Văn
Thương

PhượngL
5C CC
PhượngL
Toán
Dự
-x- SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Địa
ĐịaTT

LýTT
-x- Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
2C Hóa
ThanhH
Sử
SửTT
-x-
3C Văn
Chung

LýTT
Tin
HưngTT
-x- Anh
B.Hạnh
Tin
HưngTT
4C Hóa
ThanhH
Văn
Chung
-x- Anh
B.Hạnh
5C CC
Chung
-x- Sử
SửTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Chơn

LýTT
Văn
Thi
-x- Hóa
Phường
Toán
Chơn
2C Anh
Ly
-x-
3C Văn
Thi
Địa
ĐịaTT

LýTT
-x- Sử
SửTT
Sinh
Y.Nhi
4C Hóa
Phường
-x- Anh
Ly
Tin
HưngTT
5C CC
Mãi
Sử
SửTT
Tin
HưngTT
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Hường
Anh
Kiều
Văn
Hường
-x- Anh
Kiều

Thông
2C Địa
ĐịaTT
-x-
3C Toán
Khanh
Sử
SửTT
Toán
Khanh
-x- Văn
Hường
Hóa

4C
Thông
Toán
Khanh
-x- Sử
SửTT
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- Hóa

SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
Sử
SửTT
Văn
Thương
-x- Sử
SửTT
Văn
Thương
2C Anh
HưngA

Huy
-x-
Huy
3C Hóa
ThanhH
Toán
Niên
Hóa
ThanhH
-x- Anh
HưngA
4C Sinh
Thúy
Toán
Niên
-x- Toán
Niên
5C CC
HưngTD
Địa
ĐịaTT
-x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:32

Trở lên trên đỉnh