Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Địa
DuyênĐ
Tin
Luật

Huy
Anh
Ngọc
CN
Thúy
2C CD
Tâm
Hóa
Minh
Sử
Quốc

Huy
3C Sinh
Đều
Tin
Luật
-x- Toán
Thuần
4C Hóa
Minh
Anh
Ngọc
CN
Thúy
-x- Văn
Thi
5C CC
Thuần
Văn
Thi
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Sử
Bích
Toán
Thuần
Anh
B.Hạnh
Sử
Bích

Thông
2C Sinh
Đều
Địa
DuyênĐ
Văn
Loan
Hóa
Hùng
3C Toán
Thuần
CD
Tâm
Tin
Luật
-x-
4C Anh
B.Hạnh
Văn
Loan
-x-
Thông
CN
Thúy
5C CC
Hùng
Tin
Luật
CN
Thúy
-x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm


Toán
Khiêm


Anh
Ly
Anh
Ly
2C Hóa
ThanhH
CN
T.Nhi
3C Văn
HạnhV
CN
T.Nhi
-x- Tin
Mường
Văn
HạnhV
4C Sinh
Đều
Địa
DuyênĐ
Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
5C CC
HạnhV
CD
Tâm
Tin
Mường
-x- Hóa
ThanhH
SH
HạnhV
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Sinh
ThanhSi

Anh
2C Hóa
Minh
CN
T.Nhi
CD
Tâm
Sử
Nhựt
3C Toán
Liêm
Địa
DuyênĐ
Sử
Nhựt
-x- Anh
Phong
Toán
Liêm
4C Anh
Phong
Hóa
Minh
-x- CN
T.Nhi
5C CC
Liêm
-x- Tin
Mường
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Sinh
ThanhSi
Văn
Thi
Anh
Phong
Văn
Thi
Hóa

2C CD
Tâm

Dũng
Tin
Mường
3C Toán
Khiêm

Dũng
-x- CN
T.Nhi
Toán
Khiêm
4C Tin
Mường
CN
T.Nhi
-x- Địa
PhượngĐ
5C CC

Sử
Du
Sử
Du
-x- Anh
Phong
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Ưng
CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Hóa
Hùng
2C Sinh
ThanhSi
CN
Thúy
CN
Thúy
3C Hóa
Hùng
Sử
Du
Sử
Du
-x- Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
4C Văn
DuyênV
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
5C CC
Khiêm
Văn
DuyênV
-x-
Ưng
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Phường

Khải
Tin
Mường
Hóa
Phường
Toán
Khanh
Anh
Ngọc
2C Toán
Khanh
Anh
Ngọc
CN
Vân
3C CN
Vân
Văn
Loan
-x-
Khải
Văn
Loan
4C CD
Tâm
Sử
Du
Sử
Du
-x-
5C CC
Khanh
Tin
Mường
Địa
PhượngĐ
-x- Sinh
ThanhSi
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Tin
Mường
Sử
Du
Toán
Khanh

Khải
Sử
Du
2C Hóa

CN
Vân
Tin
Mường
Anh
Ly
3C Văn
Thương

Khải
CN
Vân
-x- Văn
Thương
4C CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
-x- Sinh
ThanhSi
5C CC
Thương
Hóa

Toán
Khanh
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh

Dũng
CN
Vân
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Anh
HưngA
2C Hóa
ThanhH
Sử
Bích
Địa
PhượngĐ
Địa
PhượngĐ
3C CD
Tâm
Tin
Mường
Văn
DuyênV
-x- Hóa
ThanhH
Toán
Khanh
4C Anh
HưngA
Sinh
ThanhSi
-x- Sử
Bích
5C CC
HưngA
CN
Vân

Dũng
-x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
CN
Vân
Anh
B.Hạnh
CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
Toán
Thuần
2C Tin
Mường
Tin
Mường
Sử
Bích
3C Hóa

Anh
B.Hạnh
Địa
PhượngĐ
-x- Sinh
ThanhSi
Hóa

4C
PhượngL
Sử
Bích
Toán
Thuần
-x- Văn
Thương

PhượngL
5C CC
PhượngL
CN
Vân
-x- SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
ThanhH
Anh
B.Hạnh
Địa
ĐịaTT
Tin
HưngTT
Hóa
ThanhH
Toán
Khiêm
2C Tin
HưngTT

LýTT
Địa
ĐịaTT
3C Văn
Chung

LýTT
Toán
Khiêm
-x- Toán
Khiêm
Văn
Chung
4C Anh
B.Hạnh
-x-
5C CC
Chung
Sinh
ThanhSi
-x- -x- Sử
SửTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
HưngTT

LýTT

LýTT
Địa
ĐịaTT
Sử
SửTT
Hóa
Phường
2C Hóa
Phường
Địa
ĐịaTT
Tin
HưngTT
Văn
Thi
3C Anh
Ly
Sinh
ThanhSi
Văn
Thi
-x- Toán
Chơn
4C Toán
Chơn
Toán
Chơn
-x- Anh
Ly
5C CC
Mãi
-x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Kiều
Sinh
Đều
Văn
Sơn
-x- Anh
Kiều
Toán
Khanh
2C Hóa

-x- Sử
SửTT
3C
Thông
Địa
ĐịaTT
-x- Toán
Khanh

Thông
4C Hóa

Văn
Sơn
Toán
Khanh
-x-
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Toán
Niên
Toán
Niên
-x- Văn
Thương
Văn
Thương
2C -x-
3C Hóa
ThanhH

Huy
Sinh
Thúy
-x- Toán
Niên
Anh
HưngA
4C Địa
ĐịaTT
-x- Sử
SửTT

Huy
5C CC
HưngTD
Hóa
ThanhH
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 05/03/2020 13:56

Trở lên trên đỉnh