Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
An
Hóa
Hùng
Tin
Nguyên
Toán
An
Anh
HưngA

Ưng
2C CN
ThanhSi
3C Hóa
Hùng
Anh
HưngA
Văn
Hường
-x- CN
ThanhSi
CD
Tâm
4C
Ưng
Văn
Hường
-x- Sử
Quốc
Sinh
Đều
5C CC
Ưng
Địa
Liễu
Sử
Quốc
-x- Tin
Nguyên
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
DuyênV
Toán
An
Anh
T.Hạnh

Tính
Hóa


Tính
2C CD
Tâm
Sinh
Đều
3C Toán
An
Hóa

Tin
Nguyên
-x- CN
Y.Nhi
Tin
Nguyên
4C Sử
Quốc
CN
Y.Nhi
-x- Văn
DuyênV
Sử
Quốc
5C CC
An
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Văn
DuyênV
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Anh
Kiều
Hóa

2C CN
ThanhSi
Tin
Nguyên
3C Văn
DuyênV
Địa
PhượngĐ
CN
ThanhSi
-x- Sử
Quốc
Sử
Quốc
4C Tin
Nguyên
Anh
Kiều
Sinh
Thúy
-x- Hóa

CD
Tâm
5C CC
Thúy

Huy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Nguyên
Văn
Hường
Văn
Hường
Hóa
Ngà
Anh
Tuấn
Hóa
Ngà
2C Địa
PhượngĐ
Toán
Niên
Toán
Niên
CD
Tâm
3C Sinh
Thúy
Sử
Quốc
-x-

4C

Anh
Tuấn
CN
ThanhSi
-x- CN
ThanhSi
5C CC

Tin
Nguyên
-x- Sử
Quốc
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
PhượngĐ
Hóa
Phường
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Tin
Nguyên
2C Tin
Nguyên
CD
Tâm
CN
Y.Nhi
Sử
Quốc
3C Toán
Tòng
Anh
T.Hạnh
CN
Y.Nhi
-x- Anh
T.Hạnh
Sinh
Thúy
4C
Thông
-x- Toán
Tòng

Thông
5C CC
Tòng
Sử
Quốc
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Hóa

CN
Y.Nhi
Toán
Thuần
Toán
Thuần


2C Sử
Quốc
Văn
ThúyV
Hóa

3C Anh
Ly
CD
Tâm
-x- Tin
Luật
4C Địa
PhượngĐ
Sử
Quốc
-x- Anh
Ly
5C CC
Ly
Văn
ThúyV
Sinh
Thúy
-x- CN
Y.Nhi
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Địa
PhượngĐ

Thông
Hóa
Phường
CN
Y.Nhi
Anh
Ly
2C
Thông
Văn
ThúyV
Sử
Quốc
3C Toán
Chơn
Sử
Quốc
Sinh
Thúy
-x- Tin
Nguyên
Toán
Chơn
4C Hóa
Phường
Tin
Nguyên
-x- Văn
ThúyV
5C CC
Nguyên
CD
Tâm
CN
Y.Nhi
-x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Văn
Hường
Toán
Tòng
Tin
Hải
2C Hóa
Hùng
Văn
Hường
CN
Vân
Hóa
Hùng
3C Sinh
Đều
Tin
Hải
-x- CN
Vân

Anh
4C CD
Tâm
Địa
Liễu
Sử
Bích
-x- Anh
T.Hạnh
Toán
Tòng
5C CC
Anh
Sử
Bích
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Toán
Thu
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
2C Sử
Bích
CN
Vân
3C
Ưng
Toán
Thu
CN
Vân
-x- Tin
Hải
Hóa
Hùng
4C Sinh
Đều
CD
Tâm
Địa
Liễu
-x- Sử
Bích

Ưng
5C CC
Đều
Hóa
Hùng
Tin
Hải
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thu
Toán
Thu

Huy
Anh
HưngA
Tin
Hải
Văn
DuyênV
2C Địa
Liễu
Địa
Liễu
Văn
DuyênV
3C CD
Tâm
Sử
Bích
Sử
Bích
-x- Tin
Hải
4C Sinh
Thúy
CN
Vân
-x- CN
Vân

Huy
5C CC
Huy
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Anh
HưngA
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Anh
Kiều
Toán
Khanh
-x- Hóa
Thanh
Hóa
Thanh
2C -x- Địa
SơnBT
3C
Thông
Văn
ThúyV
Địa
SơnBT
-x- Anh
Kiều

Thông
4C Văn
ThúyV
-x- Sinh
Y.Nhi
Sử
QuyềnSu
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Anh
HưngA
Địa
SơnBT
-x- Địa
SơnBT
Sử
QuyềnSu
2C
Huy
-x- Văn
ThúyV
Văn
ThúyV
3C
Huy
Hóa
Hùng
-x-
4C Hóa
Hùng
Toán
Khiêm
-x- Anh
HưngA
Sinh
Thúy
5C CC
HưngTD
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Chung
Anh
Phong
Toán
An
-x- Văn
Chung
Sinh
Đều
2C Hóa
Phường
-x- Sử
QuyềnSu
3C
Anh
Hóa
Phường
-x- Anh
Phong
Toán
An
4C Toán
An
Địa
SơnBT
-x-
Anh
5C CC
ThanhTD
-x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:52

Trở lên trên đỉnh