Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Thúy
Anh
Ngọc
Tin
Luật

Huy
Văn
Thi
Toán
Thuần
2C Hóa
Minh
Hóa
Minh
Sử
Quốc
3C Toán
Thuần
CN
Thúy
-x-
Huy
4C Địa
DuyênĐ
Văn
Thi
-x- Tin
Luật
Sinh
Y.Nhi
5C CC
Thuần
CD
Tâm
-x- Anh
Ngọc
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sinh
Y.Nhi
CD
Tâm

Thông
Toán
Thuần
Anh
B.Hạnh
Hóa
Hùng
2C CN
Thúy
Địa
DuyênĐ
3C Hóa
Hùng
Anh
B.Hạnh
Tin
Luật
-x- Văn
Loan
Toán
Thuần
4C
Thông
CN
Thúy
Văn
Loan
-x-
5C CC
Hùng
Sử
Bích
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Tin
Mường
Toán
Khiêm
Anh
Ly
2C CD
Tâm
CN
T.Nhi
3C Văn
HạnhV
Địa
DuyênĐ
Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
Sinh
Y.Nhi
4C Hóa
ThanhH
CN
T.Nhi
-x- Hóa
ThanhH
Văn
HạnhV
5C CC
HạnhV
Tin
Mường
-x- Anh
Ly
SH
HạnhV
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Địa
DuyênĐ
Tin
Mường
CD
Tâm
Anh
Phong

Anh
2C Toán
Liêm
Văn
DuyênV
Sử
Nhựt
Tin
Mường
3C CN
T.Nhi
-x- CN
T.Nhi
Toán
Liêm
4C Hóa
Minh
Anh
Phong
Hóa
Minh
-x- Sử
Nhựt
5C CC
Liêm
Sinh
ThanhSi
-x- Văn
DuyênV
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Dũng

Dũng
Địa
PhượngĐ
Anh
Phong
Sử
Du
Hóa

2C CD
Tâm
CN
T.Nhi
Văn
Thi
3C Toán
Khiêm
Anh
Phong
Văn
Thi
-x- Toán
Khiêm
4C Sinh
ThanhSi
Sử
Du
-x- CN
T.Nhi
5C CC

Tin
Mường
Hóa

-x- Tin
Mường
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Sinh
ThanhSi

Ưng
Toán
Khiêm
Tin
Mường

Ưng
2C CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
Sử
Du
3C CD
Tâm
Sử
Du
Tin
Mường
-x- Văn
DuyênV
Anh
Ngọc
4C CN
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Văn
DuyênV
-x- Toán
Khiêm
Hóa
Hùng
5C CC
Khiêm
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh

Khải

Khải
Hóa
Phường
CN
Y.Nhi
Anh
Ngọc
2C Tin
Mường
Tin
Mường
CN
Y.Nhi
3C Hóa
Phường
Sinh
ThanhSi
Văn
Loan
-x- Anh
Ngọc
Văn
Loan
4C CD
Tâm
Toán
Khanh
Địa
PhượngĐ
-x-
5C CC
Khanh
Sử
Du
-x- Sử
Du
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

CN
Y.Nhi
Hóa

Địa
PhượngĐ
Anh
Ly
Toán
Khanh
2C Địa
PhượngĐ
Sinh
ThanhSi
Tin
Mường
CD
Tâm
CN
Y.Nhi
3C Văn
Thương

Khải

Khải
-x- Sử
Du
Văn
Thương
4C Tin
Mường
Anh
Ly
-x-
5C CC
Thương
Sử
Du
-x- Toán
Khanh
SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Sử
Bích
Văn
DuyênV
Toán
Khanh
Văn
DuyênV
CN
Y.Nhi
2C Anh
HưngA
3C
Dũng
CD
Tâm
Sử
Bích
-x- Sinh
Y.Nhi
Toán
Khanh
4C Địa
PhượngĐ

Dũng
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
Hóa
ThanhH
5C CC
HưngA
CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
-x- Hóa
ThanhH
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
PhượngĐ
Anh
B.Hạnh
Sử
Bích
Tin
Mường
Toán
Dự
Văn
Thương
2C CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
3C Anh
B.Hạnh
Sử
Bích
Hóa

-x- Tin
Mường
Hóa

4C
PhượngL
CD
Tâm
Văn
Thương
-x- CN
Y.Nhi

PhượngL
5C CC
PhượngL
Toán
Dự
-x- Sinh
Y.Nhi
SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH

LýTT
Tin
HưngTT
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
2C Tin
HưngTT
Địa
ĐịaTT
Toán
Khiêm
3C Văn
Chung

LýTT
Toán
Khiêm
-x- Anh
B.Hạnh
Văn
Chung
4C Sinh
Y.Nhi
-x-
5C CC
Chung
Địa
ĐịaTT
-x- -x- Sử
SửTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Phường

LýTT
Văn
Thi
Địa
ĐịaTT
Sử
SửTT
Hóa
Phường
2C Toán
Chơn
Địa
ĐịaTT
Tin
HưngTT
Anh
Ly
3C Sinh
Y.Nhi

LýTT
-x- Anh
Ly
4C Tin
HưngTT
Toán
Chơn
-x- Văn
Thi
Toán
Chơn
5C CC
Mãi
-x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Kiều
Toán
Khanh
Anh
Kiều
-x- Sinh
Đều
Văn
Sơn
2C Hóa

-x- Toán
Khanh
3C Địa
ĐịaTT

Thông
-x-
Thông
4C Toán
Khanh
Văn
Sơn
Hóa

-x- Sử
SửTT
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
Địa
ĐịaTT
Văn
Thương
-x- Toán
Niên

Huy
2C Sinh
Thúy
-x- Sử
SửTT
Hóa
ThanhH
3C Anh
HưngA
Hóa
ThanhH
Toán
Niên
-x-
Huy
4C Toán
Niên
-x- Anh
HưngA
5C CC
HưngTD
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:40

Trở lên trên đỉnh