Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Đều
Văn
Hường
Tin
Hải
Văn
Hường
Toán
An
Địa
Liễu
2C Toán
An

Ưng
CD
Tâm
Sử
Quốc
3C Anh
HưngA
Toán
An
Hóa
Hùng
Sinh
Đều
4C Hóa
Hùng
Anh
HưngA

Ưng
5C CN
Đều
-x- Địa
Liễu
-x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
An

Tính
Địa
Liễu

Tính
Hóa
Phường
Sử
Quốc
2C CN
Đều
Anh
Kiều
Anh
Kiều
Địa
Liễu
3C Sinh
Đều
Văn
Thương
Văn
Thương
Toán
An
Toán
An
4C Tin
Hải
Hóa
Phường
CD
Tâm
5C -x- Toán
An
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Huy
Hóa

Anh
Kiều
Văn
Thương
Toán
Chơn
Toán
Chơn
2C Toán
Chơn
CN
Đều

Huy
3C Anh
Kiều
Văn
Thương
Địa
Liễu

Huy
4C Tin
Nguyên
Địa
Liễu
Hóa

Sử
Du
Sinh
Đều
5C -x- CD
Tâm
-x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC

Văn
Thương
Sinh
Đều
Anh
Ngọc
Hóa

Anh
Ngọc
2CCN
Vân
Toán
Chơn
3C Sử
Du
Địa
Liễu
CD
Tâm
Tin
Nguyên
Văn
Thương
4C Toán
Chơn
Hóa

Toán
Chơn
Địa
Liễu
5C -x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Ưng
Sử
Du
Toán
Tòng

Ưng
Toán
Tòng
Sinh
Đều
2C Tin
Nguyên
Toán
Tòng
CN
Vân

Ưng
3C Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Hóa

Hóa

4C Anh
T.Hạnh
Địa
PhượngĐ
Văn
Thương
Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
5C -x- -x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Khải
Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
CD
Tâm
Anh
T.Hạnh
2C CN
Vân
Anh
T.Hạnh
Sử
Nhựt
3C
Khải
Toán
Tòng
Văn
Hạnh-V
Toán
Tòng
Hóa
Phường

Khải
4C Văn
Hạnh-V
Sinh
Vân
Toán
Tòng
Địa
PhượngĐ
5C -x- -x- -x- SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Ngà
Anh
HưngA
Toán
An
Anh
HưngA

Huy

Huy
2C Hóa
Ngà
Địa
PhượngĐ
Toán
An
3C Địa
PhượngĐ
Văn
Hạnh-V
CN
Vân
Tin
Nguyên
CD
Tâm
Hóa
Ngà
4C Toán
An
Sinh
Vân
Sử
Nhựt
5C -x- Văn
Hạnh-V
-x- -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
B.Hạnh


Văn
Hường
CD
Tâm
Sử
Du
Anh
B.Hạnh
2C Anh
B.Hạnh
Sử
Du
Văn
Hường
Hóa
Hùng
3C Hóa
Hùng
Văn
Hường
Toán
Tòng
CN
Vân
Toán
Tòng
Địa
PhượngĐ
4C Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
Sinh
Vân


5C -x- -x- -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
DuyênV
Toán
Chơn
Văn
DuyênV

Thông
Tin
Nguyên
Địa
PhượngĐ
2C Địa
PhượngĐ
CD
Tâm
3C Văn
DuyênV
Sinh
Vân
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
Sử
Du
Anh
B.Hạnh
4C Sử
Du
CN
Y.Nhi
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
5C
Thông
-x- Hóa
Phường
-x- -x- SH
DuyênV
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Toàn
Văn
Hạnh-V
Sử
Tâm
Tin
Nguyên
Hóa
Hùng

Ưng
2C Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc
3C Toán
Liêm
Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc
4C Sinh
Vân
CD
Tâm

Ưng
Sử
Tâm
Toán
Liêm
5C Hóa
Hùng
-x- CN
Y.Nhi
-x- -x- SH
Toàn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Chung
Hóa
ThanhH
Địa
PhượngĐ
Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
2C Văn
Chung

Tính
Văn
Chung
3C Tin
Luật
Sinh
Y.Nhi

Tính
Hóa
ThanhH
4C Sử
Thủy
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
5C -x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Mãi
Văn
Thi
Toán
Chơn
Anh
Phong
Văn
Thi
Tin
Hải
2C
Thông
Hóa
Phường
Sinh
Thu Nhi
3C Toán
Chơn

Thông
Địa
Duyên
Toán
Chơn
4C Sử
Quốc
Anh
Phong
Hóa
Phường
5C -x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Đều
Văn
Hường
Tin
Hải
Văn
Hường
Toán
An
Địa
Liễu
2C Toán
An

Ưng
CD
Tâm
Sử
Quốc
3C Anh
HưngA
Toán
An
Hóa
Hùng
Sinh
Đều
4C Hóa
Hùng
Anh
HưngA

Ưng
5C CN
Đều
-x- Địa
Liễu
-x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
An

Tính
Địa
Liễu

Tính
Hóa
Phường
Sử
Quốc
2C CN
Đều
Anh
Kiều
Anh
Kiều
Địa
Liễu
3C Sinh
Đều
Văn
Thương
Văn
Thương
Toán
An
Toán
An
4C Tin
Hải
Hóa
Phường
CD
Tâm
5C -x- Toán
An
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Huy
Hóa

Anh
Kiều
Văn
Thương
Toán
Chơn
Toán
Chơn
2C Toán
Chơn
CN
Đều

Huy
3C Anh
Kiều
Văn
Thương
Địa
Liễu

Huy
4C Tin
Nguyên
Địa
Liễu
Hóa

Sử
Du
Sinh
Đều
5C -x- CD
Tâm
-x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC

Văn
Thương
Sinh
Đều
Anh
Ngọc
Hóa

Anh
Ngọc
2CCN
Vân
Toán
Chơn
3C Sử
Du
Địa
Liễu
CD
Tâm
Tin
Nguyên
Văn
Thương
4C Toán
Chơn
Hóa

Toán
Chơn
Địa
Liễu
5C -x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Ưng
Sử
Du
Toán
Tòng

Ưng
Toán
Tòng
Sinh
Đều
2C Tin
Nguyên
Toán
Tòng
CN
Vân

Ưng
3C Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Hóa

Hóa

4C Anh
T.Hạnh
Địa
PhượngĐ
Văn
Thương
Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
5C -x- -x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Khải
Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
CD
Tâm
Anh
T.Hạnh
2C CN
Vân
Anh
T.Hạnh
Sử
Nhựt
3C
Khải
Toán
Tòng
Văn
Hạnh-V
Toán
Tòng
Hóa
Phường

Khải
4C Văn
Hạnh-V
Sinh
Vân
Toán
Tòng
Địa
PhượngĐ
5C -x- -x- -x- SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Ngà
Anh
HưngA
Toán
An
Anh
HưngA

Huy

Huy
2C Hóa
Ngà
Địa
PhượngĐ
Toán
An
3C Địa
PhượngĐ
Văn
Hạnh-V
CN
Vân
Tin
Nguyên
CD
Tâm
Hóa
Ngà
4C Toán
An
Sinh
Vân
Sử
Nhựt
5C -x- Văn
Hạnh-V
-x- -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
B.Hạnh


Văn
Hường
CD
Tâm
Sử
Du
Anh
B.Hạnh
2C Anh
B.Hạnh
Sử
Du
Văn
Hường
Hóa
Hùng
3C Hóa
Hùng
Văn
Hường
Toán
Tòng
CN
Vân
Toán
Tòng
Địa
PhượngĐ
4C Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
Sinh
Vân


5C -x- -x- -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
DuyênV
Toán
Chơn
Văn
DuyênV

Thông
Tin
Nguyên
Địa
PhượngĐ
2C Địa
PhượngĐ
CD
Tâm
3C Văn
DuyênV
Sinh
Vân
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
Sử
Du
Anh
B.Hạnh
4C Sử
Du
CN
Y.Nhi
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
5C
Thông
-x- Hóa
Phường
-x- -x- SH
DuyênV
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Toàn
Văn
Hạnh-V
Sử
Tâm
Tin
Nguyên
Hóa
Hùng

Ưng
2C Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc
3C Toán
Liêm
Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc
4C Sinh
Vân
CD
Tâm

Ưng
Sử
Tâm
Toán
Liêm
5C Hóa
Hùng
-x- CN
Y.Nhi
-x- -x- SH
Toàn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Chung
Hóa
ThanhH
Địa
PhượngĐ
Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
2C Văn
Chung

Tính
Văn
Chung
3C Tin
Luật
Sinh
Y.Nhi

Tính
Hóa
ThanhH
4C Sử
Thủy
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
5C -x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CC
Mãi
Văn
Thi
Toán
Chơn
Anh
Phong
Văn
Thi
Tin
Hải
2C
Thông
Hóa
Phường
Sinh
Thu Nhi
3C Toán
Chơn

Thông
Địa
Duyên
Toán
Chơn
4C Sử
Quốc
Anh
Phong
Hóa
Phường
5C -x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:16

Trở lên trên đỉnh