Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
Toán
Thu
Toán
Thu
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
2C Tin
Nguyên
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
3C
Dũng
Văn
Hường
Sử
Du
-x- Anh
B.Hạnh
4C Toán
Thu
Văn
Hường
-x- Địa
Liễu

Dũng
5C CC
ThanhH
-x- CD
Tâm
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
Địa
Liễu
Sử
Du
Anh
Phong
Toán
Liêm

Dũng
2C CD
Tâm
CN
Vân
Hóa
Minh
Văn
Sơn
Địa
Liễu
3C Sinh
Th.Nhi
Tin
Nguyên
-x- Văn
Sơn
Anh
Phong
4C Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Toán
Liêm
-x-
5C CC
Dũng
-x- Hóa
Minh
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nguyên
CN
Vân
Toán
Khanh
Sử
Du
Địa
Liễu
Văn
Sơn
2C Sinh
ThanhS
Hóa
Ngà
Toán
Khanh


3C Anh
T.Hạnh


-x- Toán
Khanh
4C Hóa
Ngà
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
-x- CD
Tâm
5C CC
ThanhS
Tin
Nguyên
-x- Văn
Sơn
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Hóa
ThanhH

Phượng
Anh
Ly
2C Tin
Nguyên
CN
Y.Nhi
3C Anh
Ly
Toán
Liêm
Văn
Sơn
-x- Toán
Liêm
Văn
Sơn
4C CD
Tâm

Phượng
Sử
Nhựt
-x-
5C CC
Y.Nhi
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
-x- Địa
Liễu
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Toán
Thu
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
2C Hóa
Phường
Toán
Thu
Sử
Nhựt
3C CD
Tâm
Địa
Liễu
-x- Văn
Chung
Sinh
Th.Nhi
4C
Tính

Tính
Toán
Thu
-x- Tin
Nguyên
CN
Y.Nhi
5C CC
Th.Nhi
-x- Hóa
Phường
SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Tính
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Văn
Sơn
Toán
Khiêm
CD
Tâm
2C Địa
Liễu
Tin
Hải
Sinh
Y.Nhi
3C Anh
Kiều

Tính
Anh
Kiều
-x- Địa
Liễu
Hóa
Ngà
4C CN
Y.Nhi
Văn
Sơn
-x- Sử
Nhựt
5C CC
Kiều
Hóa
Ngà
-x- Tin
Hải
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CD
Tâm
Địa
Duyên
Anh
Phong
Tin
Hải
Toán
Chơn
Văn
Chung
2C Hóa
Ngà
Toán
Chơn
Anh
Phong

Khải
3C CN
Y.Nhi
Sử
Nhựt
-x- Tin
Hải
4C
Khải
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
-x- Văn
Chung
Địa
Duyên
5C CC
Khải
Sinh
Y.Nhi
-x- SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Ly
CN
Đều


Văn
Hạnh-V
Toán
Mường
Sinh
Y.Nhi
2C Địa
Duyên
Tin
Nguyên
Toán
Mường
CD
Tâm
3C Văn
Hạnh-V
Hóa
ThanhH
-x- Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
4C Văn
Hạnh-V
Địa
Duyên
-x- Sử
Du
Anh
Ly
5C CC
Ly
Sử
Du
-x-

SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Hóa

Văn
Hường
Hóa

Văn
Hường
Địa
Duyên
2C CN
Đều
Toán
An
Sử
Du
3C Toán
An

Phượng
Địa
Duyên
-x- CD
Tâm
Sinh
ThanhS
4C Văn
Hường
Sử
Du
-x-
Phượng
Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
Ngà
Anh
Kiều
Địa
Duyên
Toán
Mường
Sử
Du
Hóa
Ngà
2C Anh
Kiều
Sử
Du
Tin
Nguyên
Văn
Loan
3C Sinh
ThanhS
CN
Đều
Tin
Nguyên
-x-
Phượng
4C Văn
Loan
Địa
Duyên
Văn
Loan
-x- Toán
Mường
CD
Tâm
5C CC
Loan

Phượng
-x- SH
Loan
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng

Huyền
Hóa
ThanhH
Sử
Yên
Văn
Chung
Tin
Hưng
2C Sinh
Y.Nhi

Huyền
Hóa
ThanhH
3C Toán
Khiêm
Địa
Thảo
-x- Toán
Khiêm
Văn
Chung
4C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm
-x-
5C CC
Chung
-x- Anh
B.Hạnh
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Thi
Toán
Chơn
Toán
Chơn

Huyền
Văn
Thi
Anh
Phong
2C Văn
Thi
Sử
Yên
Hóa
Phường
3C Tin
Hưng
Anh
Phong
-x- Tin
Hưng
4C Sinh
Th.Nhi

Huyền
Hóa
Phường
-x- Toán
Chơn
Sinh
Th.Nhi
5C CC
Mãi
Địa
Thảo
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Văn
Hường
Anh
Kiều
Toán
Khanh
Sử
Tâm
Toán
Khanh
2C Địa
Thảo
Hóa

3C Hóa

Toán
Khanh
-x- Văn
Hường

Thông
4C
Thông
-x-
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Quốc
Toán
Niên
Văn
Sơn

Huy
Văn
Sơn
Toán
Niên
2C
3C Hóa
ThanhH

Huy
Toán
Niên
-x- Địa
Thảo
Anh
HưngA
4C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
-x-
5C CC
Hưng-TD
Anh
HưngA
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
Toán
Thu
Toán
Thu
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
2C Tin
Nguyên
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
3C
Dũng
Văn
Hường
Sử
Du
-x- Anh
B.Hạnh
4C Toán
Thu
Văn
Hường
-x- Địa
Liễu

Dũng
5C CC
ThanhH
-x- CD
Tâm
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
Địa
Liễu
Sử
Du
Anh
Phong
Toán
Liêm

Dũng
2C CD
Tâm
CN
Vân
Hóa
Minh
Văn
Sơn
Địa
Liễu
3C Sinh
Th.Nhi
Tin
Nguyên
-x- Văn
Sơn
Anh
Phong
4C Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Toán
Liêm
-x-
5C CC
Dũng
-x- Hóa
Minh
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nguyên
CN
Vân
Toán
Khanh
Sử
Du
Địa
Liễu
Văn
Sơn
2C Sinh
ThanhS
Hóa
Ngà
Toán
Khanh


3C Anh
T.Hạnh


-x- Toán
Khanh
4C Hóa
Ngà
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
-x- CD
Tâm
5C CC
ThanhS
Tin
Nguyên
-x- Văn
Sơn
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Hóa
ThanhH

Phượng
Anh
Ly
2C Tin
Nguyên
CN
Y.Nhi
3C Anh
Ly
Toán
Liêm
Văn
Sơn
-x- Toán
Liêm
Văn
Sơn
4C CD
Tâm

Phượng
Sử
Nhựt
-x-
5C CC
Y.Nhi
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
-x- Địa
Liễu
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Toán
Thu
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
2C Hóa
Phường
Toán
Thu
Sử
Nhựt
3C CD
Tâm
Địa
Liễu
-x- Văn
Chung
Sinh
Th.Nhi
4C
Tính

Tính
Toán
Thu
-x- Tin
Nguyên
CN
Y.Nhi
5C CC
Th.Nhi
-x- Hóa
Phường
SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Tính
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Văn
Sơn
Toán
Khiêm
CD
Tâm
2C Địa
Liễu
Tin
Hải
Sinh
Y.Nhi
3C Anh
Kiều

Tính
Anh
Kiều
-x- Địa
Liễu
Hóa
Ngà
4C CN
Y.Nhi
Văn
Sơn
-x- Sử
Nhựt
5C CC
Kiều
Hóa
Ngà
-x- Tin
Hải
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CD
Tâm
Địa
Duyên
Anh
Phong
Tin
Hải
Toán
Chơn
Văn
Chung
2C Hóa
Ngà
Toán
Chơn
Anh
Phong

Khải
3C CN
Y.Nhi
Sử
Nhựt
-x- Tin
Hải
4C
Khải
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
-x- Văn
Chung
Địa
Duyên
5C CC
Khải
Sinh
Y.Nhi
-x- SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Ly
CN
Đều


Văn
Hạnh-V
Toán
Mường
Sinh
Y.Nhi
2C Địa
Duyên
Tin
Nguyên
Toán
Mường
CD
Tâm
3C Văn
Hạnh-V
Hóa
ThanhH
-x- Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
4C Văn
Hạnh-V
Địa
Duyên
-x- Sử
Du
Anh
Ly
5C CC
Ly
Sử
Du
-x-

SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Hóa

Văn
Hường
Hóa

Văn
Hường
Địa
Duyên
2C CN
Đều
Toán
An
Sử
Du
3C Toán
An

Phượng
Địa
Duyên
-x- CD
Tâm
Sinh
ThanhS
4C Văn
Hường
Sử
Du
-x-
Phượng
Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
Ngà
Anh
Kiều
Địa
Duyên
Toán
Mường
Sử
Du
Hóa
Ngà
2C Anh
Kiều
Sử
Du
Tin
Nguyên
Văn
Loan
3C Sinh
ThanhS
CN
Đều
Tin
Nguyên
-x-
Phượng
4C Văn
Loan
Địa
Duyên
Văn
Loan
-x- Toán
Mường
CD
Tâm
5C CC
Loan

Phượng
-x- SH
Loan
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng

Huyền
Hóa
ThanhH
Sử
Yên
Văn
Chung
Tin
Hưng
2C Sinh
Y.Nhi

Huyền
Hóa
ThanhH
3C Toán
Khiêm
Địa
Thảo
-x- Toán
Khiêm
Văn
Chung
4C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm
-x-
5C CC
Chung
-x- Anh
B.Hạnh
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Thi
Toán
Chơn
Toán
Chơn

Huyền
Văn
Thi
Anh
Phong
2C Văn
Thi
Sử
Yên
Hóa
Phường
3C Tin
Hưng
Anh
Phong
-x- Tin
Hưng
4C Sinh
Th.Nhi

Huyền
Hóa
Phường
-x- Toán
Chơn
Sinh
Th.Nhi
5C CC
Mãi
Địa
Thảo
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Văn
Hường
Anh
Kiều
Toán
Khanh
Sử
Tâm
Toán
Khanh
2C Địa
Thảo
Hóa

3C Hóa

Toán
Khanh
-x- Văn
Hường

Thông
4C
Thông
-x-
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Quốc
Toán
Niên
Văn
Sơn

Huy
Văn
Sơn
Toán
Niên
2C
3C Hóa
ThanhH

Huy
Toán
Niên
-x- Địa
Thảo
Anh
HưngA
4C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
-x-
5C CC
Hưng-TD
Anh
HưngA
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 08:59

Trở lên trên đỉnh