Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Sinh
Đều
Anh
HưngA
Toán
An
Anh
HưngA

Ưng
2C
Ưng
CN
T.Nhi
Tin
Nguyên
3C Văn
Hường
Văn
Hường
Sử
Quốc
-x- CN
T.Nhi
Tin
Nguyên
4C CD
Tâm
Hóa
Hùng
-x- Toán
An
Địa
Liễu
5C CC
Ưng
Sử
Quốc
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
An
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh

Tính
Văn
Sơn
Văn
Sơn
2C Sử
Quốc
CN
T.Nhi
3C Sinh
Đều
CN
T.Nhi
Hóa

-x- Địa
Liễu
Toán
An
4C Tin
Nguyên
CD
Tâm
Sử
Quốc
-x- Hóa

5C CC
An
Tin
Nguyên

Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Văn
Thương
Tin
Nguyên
Hóa

Sử
Sương
Anh
Kiều
2C Tin
Nguyên
Hóa

Địa
PhượngĐ

Huy
3C CD
Tâm

Huy
CN
ThanhSi
-x- CN
ThanhSi
4C Sinh
Thúy
Toán
Khiêm
Anh
Kiều
-x- Văn
Thương
Sử
Sương
5C CC
Thúy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Ngà
Văn
Hường
Sử
Sương
Hóa
Ngà
Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
2C Sinh
Thúy
Toán
Niên
Toán
Niên
Sử
Sương
3C

CD
Tâm
-x-

4C Văn
Hường
Anh
Tuấn
CN
ThanhSi
-x- CN
ThanhSi
5C CC

Tin
Nguyên
-x- Anh
Tuấn
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sử
Sương
Tin
Nguyên
Toán
Tòng
CN
Y.Nhi
Văn
Thương
Sử
Sương
2C CD
Tâm
Anh
T.Hạnh
Hóa
Phường

Thông
3C Toán
Tòng
Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
-x- CN
Y.Nhi
Sinh
Thúy
4C
Thông
Hóa
Phường
-x- Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
5C CC
Tòng
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Toán
Thuần
Hóa

Toán
Thuần
Hóa2C Tin
Luật
Sinh
Thúy
3C Anh
Ly
Sử
Quốc
-x- Địa
PhượngĐ
Anh
Ly
4C CN
T.Nhi
Văn
Giang
-x- CN
T.Nhi
Văn
Giang
5C CC
Ly
CD
Tâm
-x- Sử
Quốc
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Hóa
Phường
Địa
PhượngĐ
Hóa
Phường
CN
Y.Nhi
Anh
Ly
2C
Thông
Sử
Quốc
CN
Y.Nhi
Sử
Quốc
3C Toán
Chơn
Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
-x- CD
Quốc

Thông
4C Sinh
Đều
Toán
Chơn
-x- Văn
Giang
5C CC
Nguyên
Văn
Giang
-x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Hường
Sử
Sương
Hóa
Hùng
Văn
Hường
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
2C Sử
Sương
Toán
Tòng
3C
Anh
Tin
Hải
Anh
T.Hạnh
-x- Tin
Hải
4C Hóa
Hùng
CN
Vân
Toán
Tòng
-x- CN
Vân

Anh
5C CC
Anh
Sinh
Đều
CD
Quốc
-x- Địa
Liễu
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
T.Hạnh
Tin
Hải
Toán
Thu
Văn
Thi
Địa
Liễu
Văn
Thi
2C CN
Vân
CN
Vân
3C Toán
Thu
Sinh
Đều
Hóa
Hùng
-x- Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
4C
Ưng
CD
Quốc
Sử
Sương
-x- Tin
Hải

Ưng
5C CC
Đều
Sử
Sương
-x- Hóa
Hùng
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thu
Anh
HưngA
Hóa
Phường
Toán
Thu
Tin
Hải

Huy
2C Sinh
Đều
CD
Tâm
Anh
HưngA
Địa
Liễu
Địa
Liễu
3C
Huy
CN
Vân
-x- CN
Vân
Văn
Thi
4C Sử
Sương
Tin
Hải
Văn
Thi
-x- Sử
Sương
5C CC
Huy
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh

Thông
Anh
Kiều
-x- Hóa
Thanh
Hóa
Thanh
2C -x- Văn
Giang
3C Địa
SơnBT
Văn
Giang
Địa
SơnBT
-x- Anh
Kiều
4C
Thông
Toán
Khanh
-x- Sinh
Y.Nhi
Sử
QuyềnSu
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Toán
Khiêm
Địa
SơnBT
-x- Toán
Khiêm
Sử
QuyềnSu
2C Văn
Giang
-x- Văn
Giang
3C Hóa
Hùng
Anh
HưngA
-x- Hóa
Hùng
4C Địa
SơnBT

Huy
Anh
HưngA
-x- Sinh
Thúy
5C CC
HưngTD
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Văn
Chung
Anh
Phong
-x- Toán
An
Toán
An
2C Hóa
Phường
-x-
Anh
3C Toán
An
Hóa
Phường
-x- Văn
Chung
Sử
QuyềnSu
4C Anh
Phong
Địa
SơnBT
-x- Sinh
Đều
5C CC
ThanhTD
-x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 14:56

Trở lên trên đỉnh