Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Ưng
Văn
Hường
Văn
Hường
Toán
An
Anh
HưngA
Toán
An
2C Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
3C CD
Tâm
Anh
HưngA
-x- CN
T.Nhi

Ưng
4C Sử
Quốc
Toán
An
Tin
Nguyên
-x- Địa
Liễu
Sinh
Đều
5C CC
Ưng
Địa
Liễu
-x- Tin
Nguyên
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Sơn

Tính
Văn
Sơn
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
Địa
Liễu
2C Sử
Quốc
Toán
An
CN
T.Nhi
CD
Tâm
3C Toán
An
Tin
Nguyên
Hóa

-x-
Tính
Toán
An
4C Hóa

Anh
T.Hạnh
-x- Tin
Nguyên
5C CC
An
-x- Địa
Liễu
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Nguyên
Địa
PhượngĐ
Hóa

Văn
Thi
Văn
Thi
Toán
Khiêm
2C Hóa

CN
ThanhSi
Tin
Nguyên

Huy
3C Sử
Quốc

Huy
Toán
Khiêm
-x- Địa
PhượngĐ
4C Sinh
Thúy
Anh
Kiều
-x- Toán
Khiêm
CD
Tâm
5C CC
Thúy
Anh
Kiều
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Niên
Hóa
Ngà
Anh
Kiều
Toán
Niên
Văn
Hường
Toán
Niên
2C Tin
Nguyên
Văn
Hường
3C Sinh
Thúy
Địa
PhượngĐ
Hóa
Ngà
-x- Sử
Quốc


4C CD
Tâm
CN
ThanhSi
-x- Địa
PhượngĐ
5C CCTin
Nguyên
-x- Anh
Kiều
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Tòng
Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
Hóa
Phường

Thông
Toán
Tòng
2C Địa
PhượngĐ
Hóa
Phường
Sinh
Thúy
3C Văn
Sơn
CN
ThanhSi
Anh
Kiều
-x- Anh
Kiều
CD
Tâm
4C
Thông
Toán
Tòng
Văn
Sơn
-x- Sử
Quốc
5C CC
Tòng
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Hóa

Toán
Thuần
Toán
Thuần
Địa
Liễu
CD
Tâm
2C Anh
Ly
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Văn
Giang
3C

Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
Sinh
Thúy
4C

Văn
Giang
-x- Toán
Thuần
Anh
Ly
5C CC
Ly
CN
ThanhSi
-x- SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Thông
CN
ThanhSi
Địa
Liễu
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
Toán
Chơn
2C Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
CD
Quốc
3C Hóa

Hóa

Anh
B.Hạnh
-x- Sinh
Đều
Địa
Liễu
4C Văn
Giang
Toán
Chơn
-x- Sử
Quốc

Thông
5C CC
Quốc
-x- Văn
Giang
SH
Quốc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sử
Bích
Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
Tin
Nguyên

Anh
2C CD
Tâm
CN
Vân
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Toán
Tòng
3C
Anh
Văn
Hường
Văn
Hường
-x-
4C Toán
Tòng
-x- Văn
Hường
Địa
Liễu
5C CC
Anh
Tin
Nguyên
Sử
Bích
-x- Sinh
Đều
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thương
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh
Hóa
Hùng
Tin
Hải
2C Sử
Bích
Văn
Thương
Địa
Liễu
3C Sử
Bích
Văn
Thương
Địa
Liễu
-x- CD
Quốc
4C
Ưng
CN
Vân
-x- Sinh
Đều

Ưng
5C CC
Đều
Hóa
Hùng
Anh
B.Hạnh
-x- Tin
Hải
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Văn
Thương
Anh
HưngA
Toán
Thu
Địa
PhượngĐ
CD
Quốc
2C Sử
Bích
Hóa
Phường
Sinh
Đều
Tin
Hải
3C Văn
Thương
CN
Vân
Toán
Thu
-x- Tin
Hải
Anh
HưngA
4C Địa
PhượngĐ
Sử
Bích
-x- Văn
Thương

Huy
5C CC
Huy
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Anh
Kiều
--- -x- Anh
Kiều

Thông
2C Địa
Huệ
-x- Văn
Giang
3C Hóa
Thanh
Sử
QuyềnSu
Hóa
Thanh
-x- Văn
Giang
4C Sử
QuyềnSu
Toán
Khanh
-x-
Thông
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sử
QuyềnSu

Huy
Địa
Huệ
-x- Toán
Khiêm
Anh
HưngA
2C Sinh
Thúy
Văn
Giang
Văn
Giang
-x-
3C
Huy
-x- Hóa
Hùng
Toán
Khiêm
4C Hóa
Hùng
Anh
HưngA
-x-
5C CC
HưngTD
Sử
QuyềnSu
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
An
Toán
An
Anh
B.Hạnh
-x- Toán
An
Văn
Chung
2C
Anh
-x-
3C Sử
QuyềnSu
Hóa
Phường
Địa
Huệ
-x- Anh
B.Hạnh

Anh
4C Sinh
Đều
Hóa
Phường
-x- Văn
Chung
5C CC
ThanhTD
Văn
Chung
-x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 14:26

Trở lên trên đỉnh