Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Ưng
Hóa
Hùng
Tin
Nguyên
Toán
An
Anh
HưngA
Tin
Nguyên
2C CN
ThanhSi

Ưng
3C Sử
Quốc
Sử
Quốc
Văn
Hường
-x- Văn
Hường
Anh
HưngA
4C CD
Tâm
Toán
An
-x- CN
ThanhSi
Hóa
Hùng
5C CC
Ưng
Sinh
Đều
-x- Địa
Liễu
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Tính
Toán
An
Anh
T.Hạnh
Hóa

Văn
DuyênV
Toán
An
2C
3C CD
Tâm
Anh
T.Hạnh
CN
Y.Nhi
-x- Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
4C Sử
Quốc
Văn
DuyênV
Địa
Liễu
-x- CN
Y.Nhi
Sinh
Đều
5C CC
An
Hóa


Tính
-x- Sử
Quốc
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Anh
Kiều
Anh
Kiều
Văn
DuyênV

Huy

Huy
2C Sử
Sương
CN
ThanhSi
3C Tin
Nguyên
Hóa

CN
ThanhSi
-x- Địa
PhượngĐ
CD
Tâm
4C Sinh
Thúy
Sử
Sương
-x- Toán
Khiêm
Tin
Nguyên
5C CC
Thúy
Văn
DuyênV
Hóa

-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
Văn
Hường
Hóa
Ngà
Anh
Tuấn


2C

Toán
Niên
Toán
Niên
3C Sử
Sương
-x- CN
ThanhSi
4C Tin
Nguyên
Sử
Sương
CN
ThanhSi
-x- Văn
Hường
Sinh
Thúy
5C CC

Anh
Tuấn
Hóa
Ngà
-x- Tin
Nguyên
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Hóa
Phường
Anh
T.Hạnh
Toán
Tòng
Văn
DuyênV
2C CD
Tâm
Hóa
Phường

Thông
3C Toán
Tòng
-x- Văn
DuyênV

Thông
4C Địa
PhượngĐ
Sinh
Thúy
-x- Tin
Nguyên
Sử
Sương
5C CC
Tòng
Sử
Sương
CN
Y.Nhi
-x- CN
Y.Nhi
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Hóa

Toán
Thuần
Toán
Thuần
CN
Y.Nhi
CD
Tâm
2C Sử
Quốc
Văn
ThúyV


3C Anh
Ly
Tin
Luật
Hóa

-x-
4C CN
Y.Nhi
-x- Sử
Quốc
Anh
Ly
5C CC
Ly
Văn
ThúyV
Sinh
Thúy
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Hóa
Phường
CN
Y.Nhi
Hóa
Phường
Tin
Nguyên
Anh
Ly
2C
Thông
Sử
Quốc
Sinh
Thúy
CN
Y.Nhi
3C Toán
Chơn
Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
-x- Sử
Quốc
Toán
Chơn
4C Văn
ThúyV

Thông
-x- Văn
ThúyV
5C CC
Nguyên
CD
Quốc
-x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sử
Sương
Tin
Hải
Sử
Sương
Văn
Hường
Văn
Hường
Tin
Hải
2C CN
Vân
CN
Vân
Hóa
Hùng
3C Sinh
Đều
Hóa
Hùng
Địa
Liễu
-x- Địa
Liễu
Toán
Tòng
4C
Anh
CD
Quốc
Anh
T.Hạnh
-x- Toán
Tòng

Anh
5C CC
Anh
Anh
T.Hạnh
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thu
Toán
Thu
Văn
Thi
Văn
Thi
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
2C Hóa
Hùng
CD
Quốc
3C Sử
Sương
CN
Vân
CN
Vân
-x- Sử
Sương
Tin
Hải
4C
Ưng
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
-x-
Ưng
5C CC
Đều
Hóa
Hùng
Địa
Liễu
-x- Tin
Hải
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Địa
Liễu
Toán
Thu
Sử
Sương
Sử
Sương
2C Anh
HưngA

Huy
3C Toán
Thu
Tin
Hải
-x- Tin
Hải
Sinh
Thúy
4C
Huy
CN
Vân
CN
Vân
-x- Địa
Liễu
CD
Tâm
5C CC
Huy
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Anh
HưngA
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Hóa
Thanh

Thông
-x- Toán
Khanh
Hóa
Thanh
2C Văn
ThúyV
-x- Sử
QuyềnSu
3C
Thông
Anh
Kiều
-x- Sinh
Y.Nhi
Văn
ThúyV
4C Địa
SơnBT
Anh
Kiều
-x- Địa
SơnBT
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Địa
SơnBT
Toán
Khiêm
-x- Toán
Khiêm
Anh
HưngA
2C Văn
ThúyV
-x-
3C Hóa
Hùng
Sinh
Thúy
-x- Địa
SơnBT

Huy
4C Hóa
Hùng
Văn
ThúyV
-x- Anh
HưngA
Sử
QuyềnSu
5C CC
HưngTD
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Văn
Chung
Anh
Phong
-x- Văn
Chung
Sử
QuyềnSu
2C -x-
Anh
3C Toán
An
Địa
SơnBT
Hóa
Phường
-x- Toán
An
Toán
An
4C Sinh
Đều
Hóa
Phường
-x-
5C CC
ThanhTD
Anh
Phong
-x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh