Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
Văn
Hường
Anh
B.Hạnh
Văn
Hường
Toán
Thu
Tin
Nguyên
2C Sử
Du
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
3C Sinh
Th.Nhi
CD
Tâm
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
-x-
Dũng
4C
Dũng
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh
-x-
5C CC
ThanhH
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
CN
Vân
Địa
Liễu
Văn
Sơn
Sử
Du

Dũng
2C Địa
Liễu
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Tin
Nguyên
3C Hóa
Minh
Anh
Phong
Anh
Phong
CD
Tâm
-x- Sinh
Th.Nhi
4C Toán
Liêm
Toán
Liêm
-x- Hóa
Minh
5C CC
Dũng
Văn
Sơn
-x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn
CD
Tâm
Hóa
Ngà


Anh
T.Hạnh
Toán
Khanh
2C Tin
Nguyên
CN
Vân
3C Toán
Khanh
Toán
Khanh
Địa
Liễu
Văn
Sơn
-x- Sinh
ThanhS
4C Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Hóa
Ngà
5C CC
ThanhS


Sử
Du
Địa
Liễu
-x- SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Ly
Văn
DuyênV
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Anh
Ly
2C CN
Y.Nhi
Văn
DuyênV
3C Hóa
ThanhH

Phượng
Sử
Nhựt
Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
4C Địa
Liễu
Địa
Liễu
-x- Hóa
ThanhH
5C CC
Y.Nhi
CD
Tâm
Sinh
Y.Nhi

Phượng
-x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Địa
Liễu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh

Tính
Hóa
Phường
2C Toán
Thu
Địa
Liễu
Toán
Thu
3C CD
Tâm
Anh
B.Hạnh
Sử
Nhựt
-x- Văn
Chung
4C CN
Y.Nhi

Tính
Tin
Nguyên
-x- Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
-x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sinh
Y.Nhi

Tính
Toán
Khiêm
Địa
Liễu
Văn
DuyênV
Toán
Khiêm
2C Hóa
Minh
Tin
Hải

Tính
Hóa
Minh
3C Anh
Kiều
Tin
Hải
Anh
Kiều
Văn
DuyênV
-x-
4C Toán
Khiêm
Sử
Nhựt
-x- CN
Y.Nhi
5C CC
Kiều
Địa
Liễu
CD
Tâm
-x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CD
Tâm
Địa
Duyên
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
Anh
Phong
Sinh
Y.Nhi
2C Toán
Chơn
Tin
Hải
Hóa
Ngà
3C CN
Y.Nhi
Văn
DuyênV
Hóa
Ngà
Địa
Duyên
-x-
Khải
4C
Khải
Toán
Chơn
Tin
Hải
-x-
5C CC
Khải
Anh
Phong
Sử
Nhựt
-x- SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nguyên
Sử
Du
Địa
Duyên
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Văn
Hạnh-V
2C Anh
Ly
CD
Tâm
Địa
Duyên
Toán
Mường
3C

Sử
Du


-x- Hóa
ThanhH
4C Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Sinh
Y.Nhi
Toán
Mường
-x- Anh
Ly
5C CC
Ly
CN
Đều
-x- SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh

Phượng
CN
Đều
Toán
An
Văn
Hường
Toán
An
2C Văn
Hường
Sử
Du
Tin
Nguyên
3C Tin
Nguyên
Địa
Duyên

Phượng
-x- Hóa

4C Sinh
ThanhS
CD
Tâm
Địa
Duyên
-x- Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh
Sử
Du
Hóa

Văn
Hường
-x- SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Anh
Kiều
Tin
Nguyên
Địa
Duyên
Toán
Mường
Hóa
Ngà
2C Địa
Duyên
Văn
Loan
Toán
Mường
Sử
Du
Văn
Loan
3C Văn
Loan
-x-
4C CD
Tâm
Sử
Du
CN
Đều

Phượng
-x- Sinh
ThanhS
5C CC
Loan

Phượng
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
-x- SH
Loan
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng

Huyền
Sử
Yên
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
Hóa
ThanhH
2C Địa
Thảo
Toán
Khiêm
Sinh
Y.Nhi
Tin
Hưng
3C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
-x- Toán
Khiêm
4C Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm

Huyền
-x- Văn
Chung
5C CC
Chung
-x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Toán
Chơn
Anh
Phong

Huyền
Văn
Thi
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Sinh
Th.Nhi
3C Toán
Chơn

Huyền
Sử
Yên
Hóa
Phường
-x- Hóa
Phường
4C Sinh
Th.Nhi
Văn
Thi
Toán
Chơn
Văn
Thi
-x-
5C CC
Mãi
Anh
Phong
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Khanh
Toán
Khanh
Anh
Kiều
Sử
Tâm
Địa
Thảo
Hóa

2C
3C
Thông
Anh
Kiều
Sinh
Đều
Văn
Hường
-x- Toán
Khanh
4C Văn
Hường
Hóa

-x-
Thông
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
HưngA
Toán
Niên
Anh
HưngA
Toán
Niên

Huy
Toán
Niên
2C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
3C Văn
Sơn
Văn
Sơn
Địa
Thảo
Hóa
ThanhH
-x- Sử
Quốc
4C -x-
5C CC
Hưng-TD

Huy
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
Văn
Hường
Anh
B.Hạnh
Văn
Hường
Toán
Thu
Tin
Nguyên
2C Sử
Du
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
3C Sinh
Th.Nhi
CD
Tâm
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
-x-
Dũng
4C
Dũng
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh
-x-
5C CC
ThanhH
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
CN
Vân
Địa
Liễu
Văn
Sơn
Sử
Du

Dũng
2C Địa
Liễu
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Tin
Nguyên
3C Hóa
Minh
Anh
Phong
Anh
Phong
CD
Tâm
-x- Sinh
Th.Nhi
4C Toán
Liêm
Toán
Liêm
-x- Hóa
Minh
5C CC
Dũng
Văn
Sơn
-x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn
CD
Tâm
Hóa
Ngà


Anh
T.Hạnh
Toán
Khanh
2C Tin
Nguyên
CN
Vân
3C Toán
Khanh
Toán
Khanh
Địa
Liễu
Văn
Sơn
-x- Sinh
ThanhS
4C Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Hóa
Ngà
5C CC
ThanhS


Sử
Du
Địa
Liễu
-x- SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Ly
Văn
DuyênV
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Anh
Ly
2C CN
Y.Nhi
Văn
DuyênV
3C Hóa
ThanhH

Phượng
Sử
Nhựt
Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
4C Địa
Liễu
Địa
Liễu
-x- Hóa
ThanhH
5C CC
Y.Nhi
CD
Tâm
Sinh
Y.Nhi

Phượng
-x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Địa
Liễu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh

Tính
Hóa
Phường
2C Toán
Thu
Địa
Liễu
Toán
Thu
3C CD
Tâm
Anh
B.Hạnh
Sử
Nhựt
-x- Văn
Chung
4C CN
Y.Nhi

Tính
Tin
Nguyên
-x- Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
-x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sinh
Y.Nhi

Tính
Toán
Khiêm
Địa
Liễu
Văn
DuyênV
Toán
Khiêm
2C Hóa
Minh
Tin
Hải

Tính
Hóa
Minh
3C Anh
Kiều
Tin
Hải
Anh
Kiều
Văn
DuyênV
-x-
4C Toán
Khiêm
Sử
Nhựt
-x- CN
Y.Nhi
5C CC
Kiều
Địa
Liễu
CD
Tâm
-x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CD
Tâm
Địa
Duyên
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
Anh
Phong
Sinh
Y.Nhi
2C Toán
Chơn
Tin
Hải
Hóa
Ngà
3C CN
Y.Nhi
Văn
DuyênV
Hóa
Ngà
Địa
Duyên
-x-
Khải
4C
Khải
Toán
Chơn
Tin
Hải
-x-
5C CC
Khải
Anh
Phong
Sử
Nhựt
-x- SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nguyên
Sử
Du
Địa
Duyên
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Văn
Hạnh-V
2C Anh
Ly
CD
Tâm
Địa
Duyên
Toán
Mường
3C

Sử
Du


-x- Hóa
ThanhH
4C Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Sinh
Y.Nhi
Toán
Mường
-x- Anh
Ly
5C CC
Ly
CN
Đều
-x- SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh

Phượng
CN
Đều
Toán
An
Văn
Hường
Toán
An
2C Văn
Hường
Sử
Du
Tin
Nguyên
3C Tin
Nguyên
Địa
Duyên

Phượng
-x- Hóa

4C Sinh
ThanhS
CD
Tâm
Địa
Duyên
-x- Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh
Sử
Du
Hóa

Văn
Hường
-x- SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Anh
Kiều
Tin
Nguyên
Địa
Duyên
Toán
Mường
Hóa
Ngà
2C Địa
Duyên
Văn
Loan
Toán
Mường
Sử
Du
Văn
Loan
3C Văn
Loan
-x-
4C CD
Tâm
Sử
Du
CN
Đều

Phượng
-x- Sinh
ThanhS
5C CC
Loan

Phượng
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
-x- SH
Loan
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng

Huyền
Sử
Yên
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
Hóa
ThanhH
2C Địa
Thảo
Toán
Khiêm
Sinh
Y.Nhi
Tin
Hưng
3C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
-x- Toán
Khiêm
4C Anh
B.Hạnh
Toán
Khiêm

Huyền
-x- Văn
Chung
5C CC
Chung
-x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Toán
Chơn
Anh
Phong

Huyền
Văn
Thi
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Sinh
Th.Nhi
3C Toán
Chơn

Huyền
Sử
Yên
Hóa
Phường
-x- Hóa
Phường
4C Sinh
Th.Nhi
Văn
Thi
Toán
Chơn
Văn
Thi
-x-
5C CC
Mãi
Anh
Phong
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Khanh
Toán
Khanh
Anh
Kiều
Sử
Tâm
Địa
Thảo
Hóa

2C
3C
Thông
Anh
Kiều
Sinh
Đều
Văn
Hường
-x- Toán
Khanh
4C Văn
Hường
Hóa

-x-
Thông
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
HưngA
Toán
Niên
Anh
HưngA
Toán
Niên

Huy
Toán
Niên
2C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
3C Văn
Sơn
Văn
Sơn
Địa
Thảo
Hóa
ThanhH
-x- Sử
Quốc
4C -x-
5C CC
Hưng-TD

Huy
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:01

Trở lên trên đỉnh