Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Văn
Nhạn
Hóa
Minh
Địa
DuyênĐ
Toán
Thuần
CD
Tâm
2C Sinh
Y.Nhi

Huy
Tin
Hải
Toán
Thuần
3C Hóa
Minh
Anh
Ngọc
-x- Sử
Quốc
4C Địa
DuyênĐ
CN
Thúy
Văn
Nhạn
-x- Anh
Ngọc

Huy
5C CC
Thuần
Tin
Hải
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Tâm
CN
Thúy

Thông
Tin
Hải
Sử
Quốc
Toán
Thuần
2C Toán
Thuần
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
Hóa
Hùng
3C Tin
Hải
Anh
B.Hạnh
-x-
4C Hóa
Hùng
Văn
Sơn
Văn
Sơn
-x- Toán
Thuần

Thông
5C CC
Hùng
Sinh
Y.Nhi
-x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Tin
Mường
Sử
Nhựt


Tin
Mường
Anh
B.Hạnh
2C CD
Tâm
CN
Thúy
Văn
Sơn
Toán
Khiêm
3C Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
-x- Toán
Khiêm
4C Sinh
Y.Nhi
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
-x- Hóa
ThanhH
5C CC
Y.Nhi
Văn
Sơn
Hóa
ThanhH
-x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
DuyênĐ
Anh
Phong

Anh
Văn
DuyênV

Anh
Anh
Phong
2C Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi
CN
Thúy
3C Tin
Mường
Tin
Mường
-x- Sử
Nhựt
Toán
Liêm
4C Hóa
Minh
Địa
DuyênĐ
Hóa
Minh
-x- Toán
Liêm
CD
Tâm
5C CC
Liêm
Văn
DuyênV
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Y.Nhi
Địa
DuyênĐ
Anh
Phong
Toán
Khiêm
Sử
Nhựt
Toán
Khiêm
2C Địa
DuyênĐ
Tin
Mường
Hóa

3C CD
Tâm
Toán
Khiêm

Dũng
-x- Anh
Phong
4C Hóa

Sinh
ThanhSi
-x- Văn
Thi
Tin
Mường
5C CC


Dũng
Văn
Thi
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Toán
Khiêm
Văn
DuyênV

Ưng
Toán
Khiêm
Hóa
Hùng
2C Anh
Ngọc
Tin
Mường
3C Toán
Khiêm
Sinh
ThanhSi
Sử
Nhựt
-x- CD
Tâm
4C Văn
DuyênV
Anh
Ngọc
-x- Tin
Mường
CN
Y.Nhi
5C CC
Khiêm
Địa
PhượngĐ

Ưng
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Hóa
Phường
Sử
Bích
Anh
Ngọc
Địa
PhượngĐ
Toán
Khanh
2C Tin
Mường
Tin
Mường
3C CN
Y.Nhi

Khải

Khải
-x- Văn
Thi
Văn
Thi
4C CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
-x- Sinh
ThanhSi
5C CC
Khanh
Toán
Khanh
Anh
Ngọc
-x- Hóa
Phường
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Địa
PhượngĐ

Khải
Anh
Phong
Văn
Thương
Tin
Mường
2C Sử
Bích
Sinh
ThanhSi
Toán
Khanh
Địa
PhượngĐ
CD
Tâm
3C Văn
Thương
Văn
Thương
-x- CN
Y.Nhi
4C Anh
Phong
-x- Toán
Khanh
Hóa

5C CC
Thương

Khải
Sử
Bích
-x- Tin
Mường
SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sử
Bích
Toán
Khanh
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
2C Văn
Chung
Sử
Bích
CD
Quốc
Anh
HưngA
3C Sinh
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
-x- Tin
Mường
4C Anh
HưngA

Dũng
-x- Địa
PhượngĐ
Văn
Chung
5C CC
HưngA
Tin
Mường

Dũng
-x- Toán
Khanh
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CC
PhượngL
Sinh
Y.Nhi
Anh
B.Hạnh
Toán
Dự
Hóa

Văn
Thương
2C
PhượngL
Địa
PhượngĐ
Văn
Thương
3C Hóa

Sử
Bích
-x- Tin
Mường
4C Sử
Bích
CN
Y.Nhi
Tin
Mường
-x- Anh
B.Hạnh

PhượngL
5C Toán
Dự
Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
-x- CD
Quốc
SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Sử
SửTT

LýTT
-x- Anh
B.Hạnh
Văn
Thi
2C Sinh
Y.Nhi
Địa
ĐịaTT
-x- Hóa
ThanhH
3C Hóa
ThanhH

LýTT
Văn
Thi
-x- Sử
SửTT
Anh
B.Hạnh
4C -x- Toán
Khiêm
5C CC
Mãi
Tin
HưngTT
-x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA

LýTT
Văn
Thi
-x- Văn
Thi
Anh
HưngA
2C -x- Sinh
Y.Nhi
3C Toán
Chơn
Tin
HưngTT

LýTT
-x- Hóa
Phường
Toán
Chơn
4C Hóa
Phường
Địa
ĐịaTT
-x-
5C CC
Chung
Sử
SửTT
-x- -x- Sử
SửTT
SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Hường
Văn
Hường
Văn
Hường
-x- Toán
Khanh
Hóa

2C Sử
SửTT
-x- Anh
Kiều
3C Anh
Kiều
Toán
Khanh
Địa
ĐịaTT
-x- Toán
Khanh
4C
Thông

Thông
-x- Sử
SửTT
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- Hóa

SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Văn
Thương
Địa
ĐịaTT
-x- Sử
SửTT
Sinh
Thúy
2C Hóa
ThanhH
-x- Toán
Khanh

Huy
3C Toán
Khanh
Sử
SửTT
-x- Hóa
ThanhH
Văn
Thương
4C Anh
HưngA
Toán
Khanh
-x- Văn
Thương
Anh
HưngA
5C CC
HưngTD
-x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:39

Trở lên trên đỉnh