Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Thông
Tin
Hải
Hóa
ThanhH
Toán
Thuần
CN


Thông
2C Văn
Chung
Hóa
ThanhH
CD
Bích
3C Sử
Bích
Sinh
Y.Nhi
-x- Tin
Hải
Toán
Thuần
4C Văn
Chung
Địa
Duyên
CN

-x- Anh
Ngọc
5C CC
Thuần
-x- Anh
Ngọc
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Anh
Kiều
Văn
Sơn

Huy
Anh
Kiều
Văn
Sơn
2C Toán
Khiêm
Tin
Hải
Sinh
Y.Nhi
3C Tin
Hải
CN

-x- CN

Toán
Khiêm
4C Sử
Tâm
CD
Thủy
Hóa
Minh
-x- Hóa
Minh
5C CC
Khiêm
-x- -x- Địa
Duyên
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Dự
CD
Thủy

Khải
Văn
Sơn

Khải
Toán
Dự
2C CN
Khải
Hóa
Minh
Anh
Ngọc
3C Sử
Tâm
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
-x- Văn
Sơn
4C Sinh
Y.Nhi
Tin
Hải
-x- Tin
Hải
5C CC
Y.Nhi
-x- CN
Khải
-x- Hóa
Minh
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ngọc
CN
Ưng
Anh
Ngọc

Ưng
Địa
Duyên
Tin
Mường
2C Sử
Tâm
CD
Thủy
CN
Ưng
Hóa
Minh
Sinh
ThanhS
3C Toán
Liêm

Ưng
Hóa
Minh
-x- Toán
Liêm
4C Văn
Nhạn
-x- Văn
Nhạn
5C CC
Liêm
-x- Tin
Mường
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Phong
Địa
Duyên
CN
Dũng
Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
Toán
Khanh
2C Sử
Thủy
Anh
Phong
Tin
Mường
CN
Dũng
3C Văn
Chung
Toán
Khanh
-x-
Dũng
Sinh

4C CD
Thủy
Văn
Chung
-x- Tin
Mường
5C CC
Khanh

Dũng
-x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
HùngH
Toán
An
Anh
Phong
CN
Dũng
CN
Dũng
Hóa
HùngH
2C
Dũng

Dũng
Địa
Duyên
Sinh

3C Anh
Phong
CD
Thủy
-x- Tin
Mường
Toán
An
4C Tin
Mường
Văn
Chung
-x- Văn
Chung
5C CC
HùngH
Sử
Thủy
-x- -x- SH
HùngH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Thủy
CN
Khải
Sinh
Y.Nhi

Khải
Toán
Mường
Văn
DuyênV
2C Sử
Bích
Toán
Mường
Anh
Phong
3C Hóa
HùngH

Khải
-x- CN
Khải
Hóa
HùngH
4C Địa
PhượngĐ
Anh
Phong
Tin
Mường
-x- Văn
DuyênV
5C CC
PhượngĐ
-x- -x- Tin
Mường
SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Tin
Mường
Tin
Mường
Anh
Ngọc
Văn
DuyênV
Toán
Thuần
2C Anh
Ngọc
CN
Anh
Hóa
Phường
3C Toán
Thuần
Hóa
Phường
-x- CN
Anh
Văn
DuyênV
4C
Anh
CD
Bích
-x- Địa
Duyên
Sinh
Y.Nhi
5C CC
Bích
Sử
Bích
-x- -x- SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Hóa
Phường
Toán
Khanh
Văn
Thi

Anh
Văn
Thi
2C Địa
Duyên
Tin
Mường
3C CD
Thủy
CN
Anh
Tin
Mường
-x- Anh
Kiều
Sinh
ThanhS
4C
Anh
Anh
Kiều
Hóa
Phường
-x- Sử
Bích
5C CC
ThanhS
-x- -x- CN
Anh
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Văn
Thi
CD
Bích
Anh
Ly
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
2C Hóa


Khải
3C
Khải
Sử
Bích
-x- Địa
Duyên
Văn
Thi
4C Sinh
ThanhS
CN
Dũng
-x- Tin
Mường
Hóa

5C CC

Tin
Mường
-x- -x- CN
Dũng
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sử
Quyền
Anh
Phong
Hóa
Phường
-x- Sinh
Đều
Địa
Huệ
2C
Anh
Toán
Khanh
Văn
Chung
-x- Văn
Chung
3C -x- Toán
Khanh
4C Toán
Khanh
Hóa
Phường
Anh
Phong
-x-
Anh
5C CC
ThanhTD
-x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh