Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Dự
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B03
Toán
-x- --- --- --- 11B03
Toán
2C -x- --- --- ---
3C --- -x- --- --- --- ---
4C --- -x- --- --- --- ---
5C --- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B06
Toán
--- -x- --- ---
2C --- --- -x- --- ---
3C --- --- --- -x- --- 11B06
Toán
4C --- --- --- -x- ---
5C --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 11B10
Toán
11B10
Toán
2C 11B02
Toán
--- --- ---
3C --- --- --- --- 11B02
Toán
4C --- --- --- --- ---
5C 11B02
CC
--- --- --- --- 11B02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B09
Toán
--- 11B09
Toán
--- --- 11B05
Toán
2C 10A11
Toán
--- ---
3C --- 11B05
Toán
--- --- 10A11
Toán
4C 10A11
Toán
--- --- ---
5C 11B05
CC
--- --- --- --- 11B05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B01
Tin
--- --- --- ---
2C --- --- --- --- 11B02
Tin
---
3C --- 11B02
Tin
--- --- 11B01
Tin
---
4C --- 11B03
Tin
--- --- 11B03
Tin
---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 11B01
CN
---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- 11B02
CN
--- 11B02
CN
---
4C --- --- 11B01
CN
--- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B02

--- --- 11B02

--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B01

-x- -x- --- -x- 11B01

2C -x- -x- --- -x- ---
3C -x- -x- -x- --- -x- -x-
4C -x- -x- -x- --- -x- -x-
5C -x- -x- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B05
CN
11B06
CN
11B06
CN
---
2C --- --- 11B06

11B06

11B05
CN
---
3C --- --- --- 11B05

---
4C --- --- 11B10
CN
--- ---
5C --- --- 11B05

--- 11B10
CN
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B08

--- -x- -x- 11B09

-x-
2C 10A11

11B08
CN
-x- -x- -x-
3C 11B09
CN
-x- -x- 11B08
CN
-x-
4C 11B09

11B08

-x- -x- 10A11

-x-
5C --- -x- -x- 11B09
CN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 11B04
CN
--- 11B04

--- -x-
2C -x- --- --- 11B04
CN
--- -x-
3C -x- 11B04

--- --- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HùngH
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B06
Hóa
--- --- --- --- 11B06
Hóa
2C --- --- --- --- ---
3C 11B07
Hóa
--- --- --- --- 11B07
Hóa
4C --- --- --- --- ---
5C 11B06
CC
--- --- --- --- 11B06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C 11B10
Hóa
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 11B10
Hóa
5C 11B10
CC
--- --- --- --- 11B10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhS
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- 11B04
Sinh
3C --- --- --- --- --- 11B09
Sinh
4C 11B10
Sinh
--- --- --- --- ---
5C 11B09
CC
-x- -x- --- -x- 11B09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B07
Sinh
--- --- ---
2C --- --- --- --- --- 11B02
Sinh
3C --- --- 11B01
Sinh
--- --- ---
4C 11B03
Sinh
--- --- --- --- 11B08
Sinh
5C 11B03
CC
--- --- --- --- 11B03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- 11B02
Văn
11B03
Văn
--- 11B02
Văn
2C -x- -x- --- ---
3C -x- -x- --- --- --- 11B03
Văn
4C -x- -x- --- --- ---
5C -x- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 11B01
Văn
10A11
Văn
--- 10A11
Văn
-x-
3C 11B05
Văn
--- -x-
4C 11B01
Văn
11B05
Văn
11B06
Văn
--- 11B06
Văn
-x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B04
Sử
-x- -x- -x- -x- -x-
3C 11B03
Sử
-x- -x- -x- -x- -x-
4C 11B02
Sử
-x- -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thủy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B07
CD
11B03
CD
-x- -x- -x- -x-
2C 11B05
Sử
11B04
CD
-x- -x- -x- -x-
3C 11B09
CD
11B06
CD
-x- -x- -x- -x-
4C 11B05
CD
11B02
CD
-x- -x- -x- -x-
5C --- 11B06
Sử
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Duyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 11B05
Địa
-x- -x- 11B04
Địa
-x-
2C -x- 11B09
Địa
-x- -x- 11B06
Địa
-x-
3C -x- 11B03
Địa
-x- -x- 11B10
Địa
-x-
4C -x- 11B01
Địa
-x- -x- 11B08
Địa
-x-
5C -x- --- -x- -x- 11B02
Địa
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B05
Anh
10A11
Anh
11B06
Anh
-x- -x- -x-
2C --- 11B05
Anh
11B07
Anh
-x- -x- -x-
3C 11B06
Anh
--- -x- -x- -x-
4C 11B07
Anh
10A11
Anh
-x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 11B02
Anh
-x- --- 11B02
Anh
-x-
2C -x- -x- --- --- -x-
3C -x- --- -x- --- 11B09
Anh
-x-
4C -x- 11B09
Anh
-x- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nhạn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- --- --- --- ---
3C --- -x- --- --- --- ---
4C --- -x- 11B04
Văn
--- 11B04
Văn
---
5C --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- -x- -x- -x- -x-
3C 11B04
Toán
-x- -x- -x- -x- 11B04
Toán
4C -x- -x- -x- -x-
5C 11B04
CC
-x- -x- -x- -x- 11B04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thuần
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- 11B01
Toán
--- 11B08
Toán
2C --- --- --- ---
3C 11B08
Toán
--- --- --- --- 11B01
Toán
4C --- --- --- ---
5C 11B01
CC
--- --- --- --- 11B01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B08
Tin
11B08
Tin
--- 11B07
Toán
11B04
Tin
2C --- 11B07
Toán
11B05
Tin
--- 11B09
Tin
3C --- 11B09
Tin
--- 11B06
Tin
---
4C --- 11B06
Tin
11B07
Tin
--- 11B10
Tin
11B05
Tin
5C --- 11B10
Tin
11B04
Tin
--- 11B07
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 11B07
CN
11B03

11B07

11B03

-x-
2C -x- 11B03
CN
11B10

--- -x-
3C -x- 11B10

11B07

--- 11B07
CN
-x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- --- 11B03
CN
--- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- -x- 11B03
Hóa
-x- 11B04
Hóa
---
3C --- -x- 11B04
Hóa
-x- ---
4C --- -x- 11B02
Hóa
-x- 11B02
Hóa
---
5C --- -x- -x- 11B03
Hóa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhH
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B01
Hóa
11B05
Hóa
11B05
Hóa
---
2C --- --- 11B01
Hóa
---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B09
Hóa
10A11
Hóa
--- --- -x-
2C --- --- 11B08
Hóa
--- --- -x-
3C --- 11B08
Hóa
--- --- -x-
4C --- 10A11
Hóa
11B09
Hóa
--- --- -x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B10
Văn
--- 11B09
Văn
--- 11B09
Văn
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- 11B10
Văn
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 11B08
Văn
11B07
Văn
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- 11B08
Văn
4C --- --- --- --- 11B07
Văn
---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- --- 11B10
CD
--- --- -x-
2C 11B07
Sử
--- --- --- --- 11B01
CD
3C 11B01
Sử
--- 11B10
Sử
--- --- ---
4C --- --- 11B08
CD
--- --- 11B09
Sử
5C 11B08
CC
--- 11B08
Sử
--- --- 11B08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 10A11
CC
--- --- --- --- 10A11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quyền
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 10A11
Sử
--- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 10A11
Địa
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- 10A11
Sinh
-x-
2C -x- -x- -x- -x- --- -x-
3C -x- -x- -x- -x- --- -x-
4C -x- -x- -x- -x- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B04
Anh
-x- 11B04
Anh
11B08
Anh
--- -x-
2C 11B08
Anh
-x- 11B03
Anh
-x-
3C --- -x- 11B03
Anh
--- -x-
4C --- -x- --- 11B01
Anh
-x-
5C --- -x- 11B01
Anh
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C 11B07
Địa
-x- -x- -x- -x- -x-
5C 11B07
CC
-x- -x- -x- -x- 11B07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B10
Anh
--- --- 11B10
Anh
--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- 11B06
Sinh
3C -x- -x- -x- -x- -x- 11B05
Sinh
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:28

Trở lên trên đỉnh