Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Sinh
Đều
Hóa
Hùng
Toán
An
Hóa
Hùng

Ưng
2C
Ưng
Tin
Nguyên
CN
T.Nhi
3C Tin
Nguyên
CN
T.Nhi
Văn
Hường
-x- Văn
Hường
Toán
An
4C Sử
Quốc
Anh
HưngA
-x- Sử
Quốc
5C CC
Ưng
CD
Tâm
-x- Địa
Liễu
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Nguyên
Toán
An
Văn
Sơn

Tính
Tin
Nguyên
Văn
Sơn
2C Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
3C Toán
An
Hóa

Hóa

-x- CN
T.Nhi
Sinh
Đều
4C CN
T.Nhi
-x- Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
5C CC
An
Địa
Liễu

Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Văn
Thương
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Anh
Kiều

Huy
2C Anh
Kiều
CN
ThanhSi
3C Sử
Quốc
CN
ThanhSi
-x- Địa
PhượngĐ
Sinh
Thúy
4C Tin
Nguyên
CD
Tâm
Sử
Quốc
-x- Văn
Thương
Tin
Nguyên
5C CC
Thúy

Huy
Hóa

-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Hường
Tin
Nguyên
Văn
Hường
Hóa
Ngà
Anh
Tuấn
Hóa
Ngà
2C Địa
PhượngĐ
Toán
Niên
Toán
Niên
CD
Tâm
3C Sinh
Thúy
Sử
Quốc
-x-

4C

Anh
Tuấn
CN
ThanhSi
-x- CN
ThanhSi
5C CC

Sử
Quốc
-x- Tin
Nguyên
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Y.Nhi
Hóa
Phường
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Văn
Thương
Tin
Nguyên
2C
Thông
Văn
Thương
Sử
Quốc
Toán
Tòng
3C Toán
Tòng
Địa
PhượngĐ
CN
Y.Nhi
-x- Tin
Nguyên
4C Sử
Quốc
Hóa
Phường
-x-
Thông
Sinh
Thúy
5C CC
Tòng
CD
Tâm
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C

Hóa

Hóa

Toán
Thuần
Địa
PhượngĐ


2C CN
T.Nhi
Văn
Giang
Văn
Giang
3C Anh
Ly
Tin
Luật
CD
Tâm
-x- Anh
Ly
4C Sinh
Thúy
Toán
Thuần
-x- CN
T.Nhi
5C CC
Ly
Sử
Quốc
-x- Sử
Quốc
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Ly
Địa
PhượngĐ
CN
Y.Nhi
Hóa
Phường

Thông
Anh
Ly
2C Sinh
Đều
Hóa
Phường
Tin
Nguyên
3C CN
Y.Nhi
CD
Tâm
Sử
Quốc
-x- Sử
Quốc
Toán
Chơn
4C
Thông
Văn
Giang
Toán
Chơn
-x- Tin
Nguyên
5C CC
Nguyên
-x- Văn
Giang
SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Anh
Tin
Hải
Tin
Hải
Toán
Tòng
Văn
Hường
Sinh
Đều
2C Toán
Tòng
CD
Tâm
CN
Vân
Anh
T.Hạnh
3C Văn
Hường
Địa
Liễu
Hóa
Hùng
-x- CN
Vân
Sử
Bích
4C Sử
Bích
Anh
T.Hạnh
-x- Địa
Liễu

Anh
5C CC
Anh
-x- Hóa
Hùng
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thu
Địa
Liễu
Toán
Thu
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
2C Hóa
Hùng
Sử
Bích
Sử
Bích
3C Sinh
Đều
Tin
Hải
-x- Địa
Liễu
CD
Tâm
4C
Ưng
Văn
Thi
CN
Vân
-x- CN
Vân

Ưng
5C CC
Đều
Hóa
Hùng
-x- Tin
Hải
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Văn
Thi
Hóa
Phường
Toán
Thu
Địa
Liễu
Anh
HưngA
2C Anh
HưngA
CD
Tâm
CN
Vân
3C Toán
Thu
Tin
Hải
CN
Vân
-x- Tin
Hải

Huy
4C Sinh
Đều
Địa
Liễu
Sử
Bích
-x- Văn
Thi
Sử
Bích
5C CC
Huy
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Anh
Kiều
Toán
Khanh
-x- Hóa
Thanh
Hóa
Thanh
2C Văn
Giang
-x- Sử
QuyềnSu
3C
Thông
Địa
SơnBT
-x- Anh
Kiều

Thông
4C Sinh
Y.Nhi
Địa
SơnBT
Văn
Giang
-x-
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Hùng
Anh
HưngA
Địa
SơnBT
-x- Toán
Khiêm
Sử
QuyềnSu
2C
Huy
Văn
Giang
-x- Sinh
Thúy
3C Địa
SơnBT
-x- Hóa
Hùng
Văn
Giang
4C Anh
HưngA

Huy
Toán
Khiêm
-x-
5C CC
HưngTD
-x- -x- -x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Chung
Anh
Phong
Toán
An
-x- Văn
Chung
Toán
An
2C Hóa
Phường
-x-
Anh
3C
Anh
Hóa
Phường
-x- Anh
Phong
Sử
QuyềnSu
4C Toán
An
Địa
SơnBT
-x- Sinh
Đều
5C CC
ThanhTD
-x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:40

Trở lên trên đỉnh