Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Thông
Hóa
ThanhH
Địa
Duyên

Thông
Anh
Ngọc
CN

2C CN

Sinh
Vân
Sử
Bích
3C Toán
Thuần
Tin
Hải
Anh
Ngọc
Ng Tin
Luật
Hóa
ThanhH
Toán
Thuần
4C Văn
Chung
Văn
Chung
CD
Bích
5C CC
Thuần
-x- Tin
Hải
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN

Anh
Kiều
Sinh
Vân

Huy
Anh
Kiều

Huy
2C Toán
Khiêm
CD
Thủy
Hóa
Minh
CN

3C Địa
Duyên
Văn
Sơn
Ng Điện
Thông
Tin
Hải
Toán
Khiêm
4C Sử
Tâm
Tin
Hải
Hóa
Minh
5C CC
Khiêm
Văn
Sơn
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Dự
Địa
Duyên
Toán
Dự
CN
PhượngLĐ

Khải
CN
PhượngLĐ
2C Văn
Sơn

Khải
Tin
Hải
Sinh
Y.Nhi
3C Sử
Tâm
Hóa
Minh
Ng T.Y
Y.Nhi
Hóa
Minh
Anh
Ngọc
4C Sinh
Y.Nhi
CD
Thủy
Anh
Ngọc
Văn
Sơn
5C CC
Y.Nhi
Tin
Hải
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Nhạn
Tin
Mường
Anh
Ngọc
Văn
Nhạn

Ưng
Anh
Ngọc
2C Sử
Tâm
Sinh
ThanhS
Hóa
Minh
Sinh
ThanhS
3C Toán
Liêm

Ưng
CD
Thủy
Ng T.Y
ThanhS
CN
Ưng
Toán
Liêm
4C Hóa
Minh
Địa
Duyên
5C CC
Liêm
CN
Ưng
Tin
Mường
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Phong
Toán
Khanh
Sử
Thủy
Sinh
ThanhS
Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
2C Tin
Mường
Anh
Phong
CN
Dũng
3C Toán
Khanh
CD
Thủy
CN
Dũng
Ng T.Y
Đều
Địa
Duyên
Văn
Chung
4C Sinh
ThanhS

Dũng

Dũng
5C CC
Khanh
Tin
Mường
Văn
Chung
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Dũng
CD
Thủy
CN
Dũng
Anh
Phong
Toán
An
Hóa
HùngH
2C Tin
Mường

Dũng
Tin
Mường
3C Sinh
ThanhS
Văn
Chung
Anh
Phong
Ng Điện
Khải
CN
Dũng
Toán
An
4C Hóa
HùngH
Địa
Duyên
Văn
Chung
5C CC
HùngH
Sinh
ThanhS
Sử
Thủy
SH
HùngH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
PhượngLĐ
Văn
DuyênV
Anh
Phong
Sinh
Y.Nhi
Địa
Duyên
Sinh
Y.Nhi
2C Anh
Phong
CN
PhượngLĐ
Tin
Mường

PhượngLĐ
3C Hóa
HùngH
Toán
Mường
Văn
DuyênV
Ng Điện
PhượngLĐ
Toán
Mường
Hóa
HùngH
4C CN
PhượngLĐ
5C CC
Sương
CD
Thủy
Tin
Mường
Sử
Bích
SH
Sương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Toán
Thuần
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Tin
Mường
CN
Anh
2C Sinh
Y.Nhi
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
3C Sử
Bích
Văn
DuyênV
Ng Điện
Khải

Anh
Hóa
Phường
Sinh
Y.Nhi
4C CD
Bích
Hóa
Phường
Anh
Ngọc

Anh
5C CC
Bích
CN
Anh
SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khanh
Hóa
Phường
Tin
Mường
CN
Anh
Văn
Thi
Toán
Khanh
2C Địa
Duyên
CD
Thủy

Anh
3C Văn
Thi
Ng Điện
Khải

Anh
Anh
Kiều
Anh
Kiều
Sinh
ThanhS
4C Sinh
ThanhS
Hóa
Phường
Sử
Bích
5C CC
ThanhS
CN
Anh
Tin
Mường
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thi

Khải

Khải
Anh
Kiều
CN
Dũng
Toán
Khiêm
2C CD
Bích
Anh
Kiều
Sinh
ThanhS
Sử
Bích
3C Hóa

Địa
Duyên
Tin
Mường
Ng Điện
Khải
Hóa

4C Toán
Khiêm
Tin
Mường
Văn
Thi
Sinh
ThanhS
5C CC

CN
Dũng
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
Huệ
Anh
Phong

Anh
-x- Hóa
Phường
Sinh
Đều
2C Hóa
Phường
Văn
Chung
-x- Văn
Chung

Anh
3C Anh
Phong
-x-
4C Toán
Khanh
Toán
Khanh
-x- Sử
Quyền
Toán
Khanh
5C CC
ThanhTD
-x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh