Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh

Dũng
2C
Dũng
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
3C Sử
Du
Văn
Hường
-x- Tin
Nguyên
4C Sinh
Th.Nhi
Anh
B.Hạnh
-x- Văn
Hường
CD
Tâm
5C CC
ThanhH
Sử
Du
-x- CN
Y.Nhi
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
Văn
Sơn
Địa
Liễu
Toán
Liêm
Sử
Du
Anh
Phong
2C CN
Y.Nhi
Anh
Phong
Tin
Nguyên
CD
Tâm
Sinh
Th.Nhi
3C Văn
Sơn
Sử
Du
-x- CN
Y.Nhi

Dũng
4C Tin
Nguyên
Hóa
Minh
-x- Toán
Liêm
5C CC
Dũng
Hóa
Minh
-x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
CN
Thúy
Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Văn
Sơn
2C Văn
Sơn
Toán
Khanh
Tin
Nguyên
3C Toán
Khanh
Địa
Liễu
-x-

Sinh
ThanhS
4C

Sử
Quốc
-x- Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
5C CC
ThanhS
Hóa
Ngà
-x- SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn
Tin
Nguyên
Sử
Quốc
Hóa
ThanhH
Toán
Liêm
Anh
Ly
2C Hóa
ThanhH
Văn
Sơn

Phượng
3C Anh
Ly
-x-
Phượng
Toán
Liêm
4C Sinh
Y.Nhi
Địa
Liễu
CN
Thúy
-x- CD
Tâm
5C CC
Y.Nhi
Sử
Quốc
-x- Tin
Nguyên
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh

Tính
Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
CD
Tâm
2C Địa
Liễu
CN
Đều
Hóa
Phường
3C Toán
Thu
Tin
Nguyên
Sử
Quốc
-x- Hóa
Phường
Văn
Chung
4C Sử
Quốc
Toán
Thu
-x- Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
CN
Đều
-x-
Tính
SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Loan
Tin
Hải
Anh
Kiều
Tin
Hải

Tính
Toán
Khiêm
2C Hóa
Minh
CN
Y.Nhi
3C Sinh
Th.Nhi
Hóa
Minh
-x- Sử
Nhựt
CN
Y.Nhi
4C Anh
Kiều
Toán
Khiêm
Sử
Nhựt
-x- Địa
Duyên
Văn
Loan
5C CC
Kiều

Tính
-x- CD
Tâm
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Chơn
Anh
Phong
Tin
Nguyên
CN
Y.Nhi
Sinh
Y.Nhi
CN
Y.Nhi
2C Văn
DuyênV
Hóa
Ngà
CD
Tâm
Hóa
Ngà
Anh
Phong
3C
Khải
-x- Tin
Nguyên
4C Toán
Chơn
Địa
Duyên
-x- Văn
DuyênV

Khải
5C CC
Khải
Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Mường
Văn
Hạnh-V
Sử
Du
Văn
Hạnh-V


Hóa
ThanhH
2C Địa
Duyên
Toán
Mường
3C Sinh
ThanhS


Địa
Duyên
-x- CD
Tâm
Anh
Ly
4C Anh
Ly
CN
Đều
Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
5C CC
Ly
Sử
Du
CN
Đều
-x- Hóa
ThanhH
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
An
Sử
Du
CN
Đều
Địa
Duyên
Văn
DuyênV
Tin
Nguyên
2C Anh
T.Hạnh
Toán
An
Hóa

CD
Tâm
3C CN
Đều
-x- Địa
Duyên
Hóa

4C Sinh
ThanhS
Văn
DuyênV

Phượng
-x- Sử
Du
Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x-
Phượng
SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Anh
Kiều
Hóa
Ngà
CD
Tâm
Hóa
Ngà
Văn
Loan
2C CN
Đều
Địa
Duyên
Địa
Duyên
Sử
Du
3C Toán
Mường
Văn
Loan
Tin
Nguyên
-x- Toán
Mường
4C Sử
Du
-x-
Phượng
Sinh
ThanhS
5C CC
Mường
Tin
Nguyên

Phượng
-x- CN
Đều
SH
Mường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Toán
Khiêm

PhượngLĐ
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Sử
Yên
Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
3C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Văn
Chung
-x-
4C
PhượngLĐ
-x- Sinh
Y.Nhi
Toán
Khiêm
5C CC
Chung
-x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng
Văn
Thi
Sử
Yên
Toán
Chơn
Hóa
Phường
Hóa
Phường
2C Địa
Thảo
Văn
Thi
Tin
Hưng
3C Toán
Chơn
Toán
Chơn
-x-
Tính
Sinh
Th.Nhi
4C Anh
Phong

Tính
-x- Anh
Phong
5C CC
Mãi
-x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Khanh
Sinh
Đều
Văn
Hường
Hóa

Văn
Hường
Hóa

2C Anh
Kiều
Địa
Thảo
3C
Thông
Toán
Khanh
-x- Sinh
Đều
Sử
Tâm
4C Toán
Khanh
-x-
Thông
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Niên

Huy
Toán
Niên
Địa
Thảo
Sinh
Đều
Toán
Niên
2C
Huy
Anh
HưngA
3C Hóa
ThanhH
Sử
Quốc
Sinh
Đều
-x- Văn
Sơn
4C Văn
Sơn
-x- Hóa
ThanhH
5C CC
Hưng-TD
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh

Dũng
2C
Dũng
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
CN
Y.Nhi
3C Sử
Du
Văn
Hường
-x- Tin
Nguyên
4C Sinh
Th.Nhi
Anh
B.Hạnh
-x- Văn
Hường
CD
Tâm
5C CC
ThanhH
Sử
Du
-x- CN
Y.Nhi
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
Văn
Sơn
Địa
Liễu
Toán
Liêm
Sử
Du
Anh
Phong
2C CN
Y.Nhi
Anh
Phong
Tin
Nguyên
CD
Tâm
Sinh
Th.Nhi
3C Văn
Sơn
Sử
Du
-x- CN
Y.Nhi

Dũng
4C Tin
Nguyên
Hóa
Minh
-x- Toán
Liêm
5C CC
Dũng
Hóa
Minh
-x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
CN
Thúy
Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Văn
Sơn
2C Văn
Sơn
Toán
Khanh
Tin
Nguyên
3C Toán
Khanh
Địa
Liễu
-x-

Sinh
ThanhS
4C

Sử
Quốc
-x- Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
5C CC
ThanhS
Hóa
Ngà
-x- SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn
Tin
Nguyên
Sử
Quốc
Hóa
ThanhH
Toán
Liêm
Anh
Ly
2C Hóa
ThanhH
Văn
Sơn

Phượng
3C Anh
Ly
-x-
Phượng
Toán
Liêm
4C Sinh
Y.Nhi
Địa
Liễu
CN
Thúy
-x- CD
Tâm
5C CC
Y.Nhi
Sử
Quốc
-x- Tin
Nguyên
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh

Tính
Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
CD
Tâm
2C Địa
Liễu
CN
Đều
Hóa
Phường
3C Toán
Thu
Tin
Nguyên
Sử
Quốc
-x- Hóa
Phường
Văn
Chung
4C Sử
Quốc
Toán
Thu
-x- Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
CN
Đều
-x-
Tính
SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Loan
Tin
Hải
Anh
Kiều
Tin
Hải

Tính
Toán
Khiêm
2C Hóa
Minh
CN
Y.Nhi
3C Sinh
Th.Nhi
Hóa
Minh
-x- Sử
Nhựt
CN
Y.Nhi
4C Anh
Kiều
Toán
Khiêm
Sử
Nhựt
-x- Địa
Duyên
Văn
Loan
5C CC
Kiều

Tính
-x- CD
Tâm
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Chơn
Anh
Phong
Tin
Nguyên
CN
Y.Nhi
Sinh
Y.Nhi
CN
Y.Nhi
2C Văn
DuyênV
Hóa
Ngà
CD
Tâm
Hóa
Ngà
Anh
Phong
3C
Khải
-x- Tin
Nguyên
4C Toán
Chơn
Địa
Duyên
-x- Văn
DuyênV

Khải
5C CC
Khải
Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Mường
Văn
Hạnh-V
Sử
Du
Văn
Hạnh-V


Hóa
ThanhH
2C Địa
Duyên
Toán
Mường
3C Sinh
ThanhS


Địa
Duyên
-x- CD
Tâm
Anh
Ly
4C Anh
Ly
CN
Đều
Tin
Nguyên
-x- Tin
Nguyên
5C CC
Ly
Sử
Du
CN
Đều
-x- Hóa
ThanhH
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
An
Sử
Du
CN
Đều
Địa
Duyên
Văn
DuyênV
Tin
Nguyên
2C Anh
T.Hạnh
Toán
An
Hóa

CD
Tâm
3C CN
Đều
-x- Địa
Duyên
Hóa

4C Sinh
ThanhS
Văn
DuyênV

Phượng
-x- Sử
Du
Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x-
Phượng
SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Anh
Kiều
Hóa
Ngà
CD
Tâm
Hóa
Ngà
Văn
Loan
2C CN
Đều
Địa
Duyên
Địa
Duyên
Sử
Du
3C Toán
Mường
Văn
Loan
Tin
Nguyên
-x- Toán
Mường
4C Sử
Du
-x-
Phượng
Sinh
ThanhS
5C CC
Mường
Tin
Nguyên

Phượng
-x- CN
Đều
SH
Mường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Toán
Khiêm

PhượngLĐ
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Sử
Yên
Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
3C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Văn
Chung
-x-
4C
PhượngLĐ
-x- Sinh
Y.Nhi
Toán
Khiêm
5C CC
Chung
-x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng
Văn
Thi
Sử
Yên
Toán
Chơn
Hóa
Phường
Hóa
Phường
2C Địa
Thảo
Văn
Thi
Tin
Hưng
3C Toán
Chơn
Toán
Chơn
-x-
Tính
Sinh
Th.Nhi
4C Anh
Phong

Tính
-x- Anh
Phong
5C CC
Mãi
-x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Khanh
Sinh
Đều
Văn
Hường
Hóa

Văn
Hường
Hóa

2C Anh
Kiều
Địa
Thảo
3C
Thông
Toán
Khanh
-x- Sinh
Đều
Sử
Tâm
4C Toán
Khanh
-x-
Thông
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Niên

Huy
Toán
Niên
Địa
Thảo
Sinh
Đều
Toán
Niên
2C
Huy
Anh
HưngA
3C Hóa
ThanhH
Sử
Quốc
Sinh
Đều
-x- Văn
Sơn
4C Văn
Sơn
-x- Hóa
ThanhH
5C CC
Hưng-TD
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:35

Trở lên trên đỉnh