Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Ưng
Văn
Hường
Toán
An
Văn
Hường
Toán
An
Toán
An
2C
3C Sinh
Đều
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
-x- Tin
Hải
Anh
HưngA
4C CN
Ưng
CD
Du
-x- Anh
HưngA

Ưng
5C CC
Ưng
Hóa
Hùng
Địa
PhượngĐ
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Sinh
Đều
CD
Du
Hóa


Tính
Tin
Hải
Văn
Thương
2C Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
3C Toán
An
Văn
Thương
-x- CN
PhượngL
Toán
An
4C Hóa

-x- Toán
An
5C CC
An

Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Mường
Hóa

Văn
Sơn
Toán
Mường
CN
PhượngL

Huy
2C Văn
Sơn
3C
Huy
CD
Du
Hóa

-x- Sinh
Thúy
4C Tin
Nguyên
Toán
Mường
Địa
PhượngĐ
-x- Anh
Kiều
Anh
Kiều
5C CC
Thúy
Sử
Quốc
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa
Ngà
Toán
Niên
Toán
Niên
Toán
Niên
Địa
Liễu
Anh
Kiều
2C Sử
Quốc
3C Sinh
Thúy


Hóa
Ngà
-x- Anh
Kiều


4C CN

Văn
Sơn
-x- Văn
Sơn
Tin
Nguyên
5C CC

CD
Du
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Tin
Nguyên

Thông
CD
Thủy
Văn
Thi

Thông
Địa
Liễu
2C Sinh
Thúy
Anh
Ly
Sử
Quốc
Toán
Tòng
3C Toán
Tòng
Hóa
Phường
-x- CN
Thông
4C Hóa
Phường
Văn
Thi
-x- Toán
Tòng
Anh
Ly
5C CC
Tòng
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Anh
Anh
Ly
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Văn
Thi
Anh
Ly
2C Sinh
Đều
Hóa
Phường
Tin
Nguyên
3C Toán
Chơn

Thông
Toán
Chơn
-x- Sử
Quốc
Toán
Chơn
4C Văn
Thi
-x-
Thông
5C CC
Nguyên
CD
Thủy
-x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Tòng
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Toán
Tòng
Sinh
Vân
2C Văn
Thi
Tin
Nguyên
3C
Anh
CD
Thủy
-x- Văn
Thi
Địa
Liễu
4C CN
Anh
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
-x-
Anh
5C CC
Anh
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
-x- Địa
Liễu
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
DuyênV
Toán
Thu
Hóa
Hùng
Tin
Nguyên
Văn
DuyênV
CN
Ưng
2C CD
Thủy
Địa
Liễu
Địa
Liễu
3C
Ưng
Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
-x- Toán
Thu

Ưng
4C Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Văn
DuyênV
-x- Sinh
Đều
5C CC
Đều
-x- Sử
Quốc
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thu
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Anh
HưngA
Anh
HưngA
2C Sử
Quốc
Sinh
Vân
3C Tin
Nguyên
Toán
Thu
Sử
Quốc
-x- Địa
Liễu

Huy
4C
Huy
CD
Thủy
-x- Văn
DuyênV
Địa
Liễu
5C CC
Huy
CN

Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- -x- --- ---
4C --- --- --- -x- --- ---
5C --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- -x- --- ---
2C --- --- --- -x- --- ---
3C --- --- --- -x- --- ---
4C --- --- --- -x- --- ---
5C --- -x- --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- -x- --- ---
2C --- --- --- -x- --- ---
3C --- --- --- -x- --- ---
4C --- --- --- -x- --- ---
5C --- -x- --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- -x- --- ---
2C --- --- --- -x- --- ---
3C --- --- --- -x- --- ---
4C --- --- --- -x- --- ---
5C --- --- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh