Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B04
Toán
11B04
Toán
11B04
Toán
--- ---
2C --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C 11B06
Toán
-x- 11B06
Toán
-x- -x- 11B06
Toán
4C -x- -x- -x-
5C --- -x- --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B01
Toán
--- 11B01
Toán
11B01
Toán
2C --- --- ---
3C 11B02
Toán
--- --- --- --- 11B02
Toán
4C --- --- --- 11B02
Toán
5C 11B02
CC
--- --- --- 11B02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B07
Toán
--- --- --- 11B07
Toán
---
2C --- --- --- 11B05
Toán
3C 11B05
Toán
--- --- --- ---
4C --- --- --- 11B05
Toán
---
5C 11B05
CC
--- --- --- 11B05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B09
Toán
11B08
Toán
--- --- --- -x-
2C --- --- --- -x-
3C --- 11B09
Toán
--- --- 11B08
Toán
-x-
4C --- --- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B05
Tin
--- --- 11B08
Tin
--- ---
2C --- --- --- 11B06
Tin
--- 11B07
Tin
3C 11B09
Tin
--- --- --- --- ---
4C 11B03
Tin
--- --- --- --- 11B04
Tin
5C 11B06
CC
--- --- --- --- 11B06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- -x- 11B02
Tin
---
2C --- --- --- -x- --- ---
3C --- --- --- -x- 11B01
Tin
---
4C --- --- --- -x- --- ---
5C --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- 11B02

--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- 11B02

--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- 11B04

--- --- --- 11B04

4C 11B04
CN
--- --- --- ---
5C 11B04
CC
11B09
CN
--- --- --- 11B04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 11B03

2C --- --- --- --- ---
3C 11B03

--- --- --- --- 11B09

4C 11B09

--- --- --- --- ---
5C 11B09
CC
--- --- --- --- 11B09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 11B05

--- --- 11B05

-x-
2C --- --- --- --- ---
3C --- 11B06

--- --- 11B05
CN
---
4C --- --- --- --- 11B06

---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B06
CN
--- --- -x- --- ---
2C --- --- --- -x- --- ---
3C 11B07

--- --- -x- --- ---
4C 11B07
CN
--- --- -x- --- 11B07

5C 11B07
CC
--- --- -x- --- 11B07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B01

--- --- --- --- 11B08
CN
2C --- --- --- --- ---
3C 11B08

--- --- --- --- 11B08

4C 11B01
CN
--- --- --- --- 11B01

5C 11B01
CC
--- --- --- --- 11B01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- -x- 11B08
Hóa
--- --- -x-
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- 11B08
Hóa
11B01
Hóa
--- --- ---
4C --- 11B07
Hóa
--- --- ---
5C --- 11B01
Hóa
11B07
Hóa
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B04
Hóa
--- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- 11B04
Hóa
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B03
Hóa
11B02
Hóa
--- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- 11B03
Hóa
--- --- ---
4C --- 11B02
Hóa
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- 11B09
Hóa
11B06
Hóa
--- -x- -x-
2C --- 11B06
Hóa
--- -x- ---
3C --- --- 11B05
Hóa
--- -x- ---
4C --- 11B05
Hóa
--- --- -x- ---
5C --- 11B09
Hóa
--- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B02
Sinh
--- -x- --- --- ---
2C 11B06
Sinh
--- -x- --- --- ---
3C 11B01
Sinh
--- -x- --- --- ---
4C --- --- -x- --- --- 11B08
Sinh
5C 11B08
CC
--- -x- --- --- 11B08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B05
Sinh
--- --- --- --- ---
3C 11B04
Sinh
--- --- --- --- 11B03
Sinh
4C --- --- --- --- --- ---
5C 11B03
CC
-x- -x- -x- -x- 11B03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B03
Văn
--- --- ---
2C --- --- --- 11B03
Văn
---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- 11B04
Văn
--- 11B04
Văn
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B01
Văn
--- 11B01
Văn
--- -x-
2C --- --- --- -x-
3C --- --- --- --- --- -x-
4C --- --- --- --- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- -x- --- 11B02
Văn
2C --- --- --- -x- ---
3C --- --- 11B02
Văn
-x- --- ---
4C --- --- -x- --- ---
5C --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B07
Văn
11B05
Văn
11B06
Văn
---
2C --- 11B07
Văn
---
3C --- --- --- 11B07
Văn
---
4C --- 11B06
Văn
11B05
Văn
--- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B02
Sử
11B09
Sử
11B05
Sử
--- 11B04
Sử
---
3C --- 11B01
Sử
11B09
Sử
--- 11B06
Sử
---
4C 11B08
Sử
--- 11B07
Sử
--- --- ---
5C -x- 11B07
Sử
11B03
Sử
--- 11B08
Sử
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- 11B03
Địa
--- --- ---
5C --- --- 11B01
Địa
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- 11B06
Địa
11B04
Địa
11B05
Địa
2C --- --- --- 11B08
Địa
11B02
Địa
11B08
Địa
3C --- --- --- --- 11B09
Địa
11B07
Địa
4C --- --- --- --- --- 11B09
Địa
5C --- --- --- --- 11B07
Địa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- --- 11B04
Anh
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 11B04
Anh
---
4C --- --- --- --- 11B03
Anh
11B03
Anh
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 11B09
Anh
11B09
Anh
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- 11B01
Anh
4C --- --- --- --- 11B01
Anh
---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B06
Anh
--- --- --- 11B06
Anh
2C --- 11B05
Anh
--- --- ---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 11B05
Anh
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B07
Anh
--- 11B07
Anh
--- ---
2C --- 11B02
Anh
11B02
Anh
--- ---
3C --- 11B08
Anh
--- --- ---
4C --- 11B08
Anh
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- 11B07
Sinh
2C -x- -x- -x- -x- -x- 11B09
Sinh
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B03
Toán
--- --- 11B03
Toán
--- ---
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- 11B03
Toán
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngL
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- --- --- 11B03
CN
---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 11B02
CN
---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C 11B08
Văn
--- 11B09
Văn
11B09
Văn
11B08
Văn
---
2C --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- 11B08
Văn
--- 11B09
Văn
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- 11B02
CD
--- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- 11B03
CD
--- --- --- ---
4C --- 11B01
CD
--- --- --- ---
5C --- 11B04
CD
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thủy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C --- --- 11B05
CD
--- --- ---
2C --- --- 11B08
CD
--- --- ---
3C --- --- 11B07
CD
--- --- ---
4C --- --- 11B09
CD
--- --- ---
5C --- --- 11B06
CD
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 15:34

Trở lên trên đỉnh