Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Thuần
Sinh
Y.Nhi
Toán
Thuần
Tin
Hải
Văn
Sơn
Toán
Thuần
2C Địa
DuyênĐ

Huy
Địa
DuyênĐ
Sử
Quốc
3C CD
Tâm
CN
Thúy
Anh
Ngọc
-x- Tin
Hải

Huy
4C Hóa
Minh
Văn
Sơn
Hóa
Minh
-x- Anh
Ngọc
5C CC
Thuần
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Thông
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
CD
Tâm
2C Hóa
Hùng
CN
Thúy
Tin
Hải
Văn
Loan
Hóa
Hùng
3C Toán
Thuần
Sinh
Y.Nhi
Văn
Loan
-x-
4C
Thông
Toán
Thuần
-x- Sử
Quốc
Toán
Thuần
5C CC
Hùng
-x- Tin
Hải
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
Anh
Ly
2C CN
T.Nhi
3C Sinh
Y.Nhi
Hóa
ThanhH
Sử
Nhựt
-x- Toán
Khiêm
CD
Tâm
4C Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Văn
HạnhV
-x- Tin
Mường
Văn
HạnhV
5C CC
Y.Nhi
Tin
Mường
-x- Anh
Ly
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Địa
DuyênĐ

Anh
Anh
Phong
Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi

Anh
2C Hóa
Minh
Địa
DuyênĐ
Hóa
Minh
Sử
Nhựt
3C Toán
Liêm
Tin
Mường
-x- Văn
DuyênV
Toán
Liêm
4C CD
Tâm
Văn
DuyênV
CN
T.Nhi
-x- Anh
Phong
5C CC
Liêm
Tin
Mường
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
Phong
Hóa

Toán
Khiêm
Tin
Mường
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
2C Anh
Phong

Dũng
3C Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
CN
T.Nhi
-x- Sử
Nhựt
Hóa

4C Văn
Thi

Dũng
Văn
Thi
-x- Sinh
ThanhSi
CD
Tâm
5C CC

-x- Tin
Mường
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
DuyênV
Tin
Mường
Anh
Ngọc

Ưng
Văn
DuyênV
Hóa
Hùng
2C Địa
PhượngĐ
Toán
Khiêm
Sinh
ThanhSi
CD
Tâm
3C Hóa
Hùng
Toán
Khiêm
-x- Tin
Mường
Anh
Ngọc
4C Sử
Nhựt
-x-
Ưng
5C CC
Khiêm
CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
-x- Toán
Khiêm
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CN
Y.Nhi
Toán
Khanh
Tin
Mường
Hóa
Phường
Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc
2C CD
Tâm
Văn
Loan
Anh
Ngọc
3C Toán
Khanh
Sử
Bích

Khải
-x- Hóa
Phường
Văn
Loan
4C Tin
Mường
-x-
Khải
5C CC
Khanh
Địa
PhượngĐ
Toán
Khanh
-x- Sinh
ThanhSi
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
Sử
Bích
Toán
Khanh
Văn
Thương
Toán
Khanh
2C Văn
Thương
Sử
Bích
Tin
Mường
Tin
Mường
Anh
Ly
3C Anh
Ly
Địa
PhượngĐ
-x- Sinh
ThanhSi
Văn
Thương
4C Hóa

-x- CN
Y.Nhi
5C CC
Thương
Hóa


Khải
-x-
Khải
SH
Thương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Anh
HưngA
Văn
Chung
Toán
Khanh

Dũng
Sinh
Y.Nhi
Anh
HưngA
2C Toán
Khanh
Tin
Mường
Văn
Chung
3C Văn
Chung

Dũng
Tin
Mường
-x- Hóa
ThanhH
4C CD
Quốc
Địa
PhượngĐ
Sử
Bích
-x- Địa
PhượngĐ
CN
Y.Nhi
5C CC
HưngA
Sử
Bích
Hóa
ThanhH
-x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Hóa

Sử
Bích
Địa
PhượngĐ
Toán
Dự
Tin
Mường
Văn
Thương
2C Sinh
Y.Nhi
CN
Y.Nhi
Địa
PhượngĐ
3C CD
Quốc
Hóa

Sử
Bích
-x- Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
4C
PhượngL
Văn
Thương
Tin
Mường
-x-
PhượngL
5C CC
PhượngL
Toán
Dự
-x- Văn
Thương
SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Chung

LýTT
Hóa
ThanhH
-x- Tin
HưngTT
Anh
B.Hạnh
2C
LýTT
-x- Sinh
Y.Nhi
3C Toán
Khiêm
Tin
HưngTT
Sử
SửTT
-x- Sử
SửTT
Toán
Khiêm
4C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
-x- Hóa
ThanhH
5C CC
Chung
Địa
ĐịaTT
-x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Thi
Anh
Ly

LýTT
-x- Hóa
Phường
Hóa
Phường
2C Văn
Thi
-x- Tin
HưngTT
3C Toán
Chơn

LýTT
-x- Anh
Ly
Toán
Chơn
4C Địa
ĐịaTT
-x- Sử
SửTT
5C CC
Mãi
Tin
HưngTT
Sử
SửTT
-x- Sinh
Y.Nhi
SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C Văn
Hường
Anh
Kiều
Địa
ĐịaTT
-x- Anh
Kiều
Hóa

2C Hóa

Văn
Hường
Sử
SửTT
-x-
3C
Thông
Toán
Khanh
-x- Văn
Hường

Thông
4C Toán
Khanh
-x- Toán
Khanh
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- Sử
SửTT
SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1C
Huy
Văn
Thương
Sử
SửTT
-x- Sử
SửTT
Toán
Niên
2C Địa
ĐịaTT
-x- Văn
Thương
3C Anh
HưngA

Huy
Hóa
ThanhH
-x- Anh
HưngA
4C Văn
Thương
Sinh
Thúy
-x- Toán
Niên
5C CC
HưngTD
Hóa
ThanhH
Toán
Niên
-x- SH
HưngTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 24/10/2019 07:57

Trở lên trên đỉnh