Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Thu
Toán
Thu
Văn
Hường
CN
Y.Nhi
Sử
Du

Dũng
2C Văn
Hường
CD
Tâm
Tin
Nguyên
3C
Dũng
Sử
Du
Tin
Nguyên
-x- Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
4C Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
-x- Địa
Liễu
5C CC
ThanhH
CN
Y.Nhi
-x- Hóa
ThanhH
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
CN
Y.Nhi
Toán
Liêm
Văn
Sơn
Toán
Liêm
Anh
Phong
2C CN
Y.Nhi
Sử
Du
3C Anh
Phong
Hóa
Minh
Sử
Du
-x- Tin
Nguyên

Dũng
4C Sinh
Th.Nhi
Tin
Nguyên
Hóa
Minh
-x- Địa
Duyên
5C CC
Dũng
Văn
Sơn
-x- CD
Tâm
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn


Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Hóa
Ngà
Toán
Khanh
2C

3C Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
Hóa
Ngà
-x- Sử
Quốc
CN
Thúy
4C Sinh
ThanhS
Toán
Khanh
Địa
Duyên
-x- CD
Tâm
5C CC
ThanhS
Văn
Sơn
-x- Tin
Nguyên
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Phượng
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
CN
Thúy
2C Địa
Duyên
Tin
Nguyên
3C Hóa
ThanhH

Phượng
Toán
Liêm
-x- Toán
Liêm
Sinh
Y.Nhi
4C Sử
Quốc
-x- CD
Tâm
5C CC
Y.Nhi
Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Sử
Quốc
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Hóa
Phường
Toán
Thu
Sử
Quốc
Tin
Nguyên
2C
Tính
CD
Tâm
3C Toán
Thu
Hóa
Phường
Địa
Duyên
-x- Văn
Chung
4C CN
Đều
CN
Đều
-x- Tin
Nguyên
Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
Sử
Quốc

Tính
-x- Anh
B.Hạnh
SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Toán
Khiêm
Tin
Hải
Tin
Hải

Tính
Toán
Khiêm
2C Hóa
Minh
CD
Tâm
Địa
Duyên
3C Sinh
Th.Nhi
Anh
Kiều

Tính
-x- Văn
Loan
Văn
Loan
4C CN
Y.Nhi
Hóa
Minh
-x- CN
Y.Nhi
5C CC
Kiều
Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Chơn
Tin
Nguyên
Hóa
Ngà
CD
Tâm
Anh
Phong
CN
Y.Nhi
2C Địa
Duyên
CN
Y.Nhi

Khải
3C
Khải
Sinh
Y.Nhi
Sử
Nhựt
-x- Văn
DuyênV
4C Anh
Phong
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
-x- Sử
Nhựt
Tin
Nguyên
5C CC
Khải
-x- Hóa
Ngà
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Phong
CN
Đều
Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Tin
Nguyên
Toán
Mường
2C Tin
Nguyên
CN
Đều
3C Toán
Mường


Hóa
ThanhH
-x- CD
Tâm
Địa
Liễu
4C Địa
Liễu
Sử
Du


-x- Hóa
ThanhH
Sinh
ThanhS
5C CC
Liễu
Sử
Du
-x- Anh
Phong
SH
Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Sử
Du
Hóa

Toán
An
Văn
DuyênV
CD
Tâm
2C CN
Đều
Văn
DuyênV
Toán
An
3C Sinh
ThanhS
Địa
Duyên
-x- Địa
Duyên
Anh
T.Hạnh
4C
Phượng

Phượng
Tin
Nguyên
-x- Sử
Du
Hóa

5C CC
T.Hạnh
Tin
Nguyên
CN
Đều
-x- SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Mường
Anh
Kiều
Địa
Duyên
Văn
Loan
CD
Tâm
Văn
Loan
2C Tin
Nguyên
Sử
Du
3C
Phượng
Tin
Nguyên
CN
Đều
-x- Sinh
ThanhS
4C Anh
Kiều
Địa
Duyên
Sử
Du
-x- Hóa
Ngà
Toán
Mường
5C CC
Mường

Phượng
Hóa
Ngà
-x- CN
Đều
SH
Mường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng

PhượngLĐ
Sử
Yên
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
2C Địa
Thảo
Sinh
Y.Nhi
Hóa
ThanhH
3C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Văn
Chung
-x-
PhượngLĐ
Tin
Hưng
4C Toán
Khiêm
-x- Toán
Khiêm
5C CC
Chung
-x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Văn
Thi

Tính
Toán
Chơn
Văn
Thi
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Sinh
Th.Nhi
3C Toán
Chơn
Toán
Chơn
Sử
Yên
-x- Anh
Phong
Anh
Phong
4C Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x-
Tính
5C CC
Mãi
-x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Khanh
Toán
Khanh

Thông
Văn
Hường
Văn
Hường
Hóa

2C Hóa

Địa
Thảo
3C
Thông
Sinh
Đều
Văn
Hường
-x- Sinh
Đều
Sử
Tâm
4C Anh
Kiều
-x- Toán
Khanh
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Niên

Huy
Sinh
Đều
Địa
Thảo
Sinh
Đều
Anh
HưngA
2C
Huy
Hóa
ThanhH
3C Văn
Sơn
Văn
Sơn
Văn
Sơn
-x- Toán
Niên
Hóa
ThanhH
4C Toán
Niên
-x- Sử
Quốc
5C CC
Hưng-TD
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Thu
Toán
Thu
Văn
Hường
CN
Y.Nhi
Sử
Du

Dũng
2C Văn
Hường
CD
Tâm
Tin
Nguyên
3C
Dũng
Sử
Du
Tin
Nguyên
-x- Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
4C Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
-x- Địa
Liễu
5C CC
ThanhH
CN
Y.Nhi
-x- Hóa
ThanhH
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
CN
Y.Nhi
Toán
Liêm
Văn
Sơn
Toán
Liêm
Anh
Phong
2C CN
Y.Nhi
Sử
Du
3C Anh
Phong
Hóa
Minh
Sử
Du
-x- Tin
Nguyên

Dũng
4C Sinh
Th.Nhi
Tin
Nguyên
Hóa
Minh
-x- Địa
Duyên
5C CC
Dũng
Văn
Sơn
-x- CD
Tâm
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn


Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Hóa
Ngà
Toán
Khanh
2C

3C Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
Hóa
Ngà
-x- Sử
Quốc
CN
Thúy
4C Sinh
ThanhS
Toán
Khanh
Địa
Duyên
-x- CD
Tâm
5C CC
ThanhS
Văn
Sơn
-x- Tin
Nguyên
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Phượng
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
CN
Thúy
2C Địa
Duyên
Tin
Nguyên
3C Hóa
ThanhH

Phượng
Toán
Liêm
-x- Toán
Liêm
Sinh
Y.Nhi
4C Sử
Quốc
-x- CD
Tâm
5C CC
Y.Nhi
Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Sử
Quốc
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Hóa
Phường
Toán
Thu
Sử
Quốc
Tin
Nguyên
2C
Tính
CD
Tâm
3C Toán
Thu
Hóa
Phường
Địa
Duyên
-x- Văn
Chung
4C CN
Đều
CN
Đều
-x- Tin
Nguyên
Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
Sử
Quốc

Tính
-x- Anh
B.Hạnh
SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Toán
Khiêm
Tin
Hải
Tin
Hải

Tính
Toán
Khiêm
2C Hóa
Minh
CD
Tâm
Địa
Duyên
3C Sinh
Th.Nhi
Anh
Kiều

Tính
-x- Văn
Loan
Văn
Loan
4C CN
Y.Nhi
Hóa
Minh
-x- CN
Y.Nhi
5C CC
Kiều
Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Chơn
Tin
Nguyên
Hóa
Ngà
CD
Tâm
Anh
Phong
CN
Y.Nhi
2C Địa
Duyên
CN
Y.Nhi

Khải
3C
Khải
Sinh
Y.Nhi
Sử
Nhựt
-x- Văn
DuyênV
4C Anh
Phong
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
-x- Sử
Nhựt
Tin
Nguyên
5C CC
Khải
-x- Hóa
Ngà
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Phong
CN
Đều
Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Tin
Nguyên
Toán
Mường
2C Tin
Nguyên
CN
Đều
3C Toán
Mường


Hóa
ThanhH
-x- CD
Tâm
Địa
Liễu
4C Địa
Liễu
Sử
Du


-x- Hóa
ThanhH
Sinh
ThanhS
5C CC
Liễu
Sử
Du
-x- Anh
Phong
SH
Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Sử
Du
Hóa

Toán
An
Văn
DuyênV
CD
Tâm
2C CN
Đều
Văn
DuyênV
Toán
An
3C Sinh
ThanhS
Địa
Duyên
-x- Địa
Duyên
Anh
T.Hạnh
4C
Phượng

Phượng
Tin
Nguyên
-x- Sử
Du
Hóa

5C CC
T.Hạnh
Tin
Nguyên
CN
Đều
-x- SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Mường
Anh
Kiều
Địa
Duyên
Văn
Loan
CD
Tâm
Văn
Loan
2C Tin
Nguyên
Sử
Du
3C
Phượng
Tin
Nguyên
CN
Đều
-x- Sinh
ThanhS
4C Anh
Kiều
Địa
Duyên
Sử
Du
-x- Hóa
Ngà
Toán
Mường
5C CC
Mường

Phượng
Hóa
Ngà
-x- CN
Đều
SH
Mường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Hưng

PhượngLĐ
Sử
Yên
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
Hóa
ThanhH
2C Địa
Thảo
Sinh
Y.Nhi
Hóa
ThanhH
3C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Văn
Chung
-x-
PhượngLĐ
Tin
Hưng
4C Toán
Khiêm
-x- Toán
Khiêm
5C CC
Chung
-x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Văn
Thi

Tính
Toán
Chơn
Văn
Thi
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Sinh
Th.Nhi
3C Toán
Chơn
Toán
Chơn
Sử
Yên
-x- Anh
Phong
Anh
Phong
4C Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x-
Tính
5C CC
Mãi
-x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Khanh
Toán
Khanh

Thông
Văn
Hường
Văn
Hường
Hóa

2C Hóa

Địa
Thảo
3C
Thông
Sinh
Đều
Văn
Hường
-x- Sinh
Đều
Sử
Tâm
4C Anh
Kiều
-x- Toán
Khanh
5C CC
Thông
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Niên

Huy
Sinh
Đều
Địa
Thảo
Sinh
Đều
Anh
HưngA
2C
Huy
Hóa
ThanhH
3C Văn
Sơn
Văn
Sơn
Văn
Sơn
-x- Toán
Niên
Hóa
ThanhH
4C Toán
Niên
-x- Sử
Quốc
5C CC
Hưng-TD
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh