Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A07
Toán
--- -x- 11B11
Toán
-x- -x-
2C --- -x- -x- -x-
3C 11B11
Toán
11B11
Toán
-x- --- -x- -x-
4C 10A07
Toán
-x- --- -x- -x-
5C --- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- 10A09
Toán
--- ---
2C --- --- --- --- 10A09
Toán
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A06
Toán
-x- 11B10
Toán
--- 10A06
Toán
2C --- -x- ---
3C --- --- -x- --- --- ---
4C --- 11B10
Toán
-x- --- --- 11B10
Toán
5C --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 12C10
Toán
12C10
Toán
--- --- --- 10A03
Toán
2C --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- 10A03
Toán
--- --- --- 12C10
Toán
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- 10A02
Toán
--- 10A02
Toán
-x-
2C --- -x- --- ---
3C --- -x- 10A04
Toán
--- 10A04
Toán
---
4C --- -x- --- ---
5C --- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A01
Toán
10A01
Toán
--- 10A05
Toán
--- ---
2C --- --- ---
3C 10A05
Toán
--- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A10
Toán
--- --- --- --- 10A08
Toán
2C --- --- --- ---
3C 10A08
Toán
--- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 10A10
Toán
5C 10A10
CC
--- --- --- --- 10A10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A07
Tin
10A03
Tin
--- 10A08
Tin
10A05
Tin
2C --- 10A08
Tin
10A10
Tin
--- 10A04
Tin
10A01
Tin
3C --- 10A10
Tin
10A01
Tin
--- 10A02
Tin
---
4C --- 10A02
Tin
10A09
Tin
--- 10A05
Tin
10A07
Tin
5C --- 10A09
Tin
10A04
Tin
--- 10A03
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A06
Tin
10A06
Tin
--- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 11B11

--- 10A06

---
2C --- --- --- 10A05

---
3C --- --- 10A06

--- ---
4C --- --- --- 11B11

---
5C --- --- 10A05

--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A03

--- --- --- ---
2C --- 10A03

--- --- ---
3C --- 10A08

--- --- --- ---
4C --- --- 10A08

--- --- ---
5C --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A04

--- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C 10A10

10A04

--- --- --- ---
4C 10A09

10A09

--- --- --- ---
5C -x- 10A10

--- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A02

--- --- --- --- 10A01

2C --- --- --- --- --- ---
3C 10A01

--- --- --- --- 10A02

4C --- --- --- ---
5C 10A02
CC
--- --- -x- --- 10A02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- -x- -x- -x- ---
2C --- -x- -x- -x- -x- 10A07

3C 10A07

-x- -x- -x- -x-
4C --- -x- -x- -x- -x- ---
5C 10A07
CC
-x- -x- -x- -x- 10A07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- 10A06
Hóa
--- --- ---
3C --- 10A02
Hóa
--- --- --- ---
4C --- 10A06
Hóa
10A02
Hóa
--- --- ---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A07
Hóa
--- 10A03
Hóa
---
2C --- --- --- ---
3C --- --- 10A03
Hóa
--- --- ---
4C --- --- --- --- 10A10
Hóa
---
5C --- --- 10A10
Hóa
--- 10A07
Hóa
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A09
Hóa
--- --- 12C10
Hóa
2C --- --- 12C10
Hóa
--- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 10A09
Hóa
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- --- --- 10A04
Hóa
11B10
Hóa
2C --- -x- 11B10
Hóa
--- 12C11
Hóa
3C 10A04
Hóa
-x- 10A08
Hóa
--- --- 12C11
Hóa
4C -x- 10A01
Hóa
--- 10A08
Hóa
5C 10A01
CC
-x- --- 10A01
Hóa
10A01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A05
Hóa
--- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- 10A05
Hóa
--- --- --- ---
4C --- 11B11
Hóa
11B11
Hóa
--- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhS
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C 10A09
Sinh
-x- -x- -x- -x- 10A10
Sinh
4C 10A03
Sinh
-x- -x- -x- -x- 10A08
Sinh
5C 10A03
CC
-x- -x- -x- -x- 10A03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A08
CN
12C11
Sinh
--- 12C11
Sinh
---
2C --- 10A09
CN
--- 10A08
CN
---
3C --- 12C10
Sinh
10A10
CN
--- 12C10
Sinh
---
4C --- 10A05
CN
10A05
CN
--- ---
5C --- --- 10A09
CN
--- 10A10
CN
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Th.Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- 11B11
Sinh
3C 10A06
Sinh
--- --- --- --- 10A01
Sinh
4C 10A02
Sinh
--- --- --- --- 10A05
Sinh
5C 10A05
CC
--- --- --- --- 10A05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A02
CN
--- 10A01
CN
--- 10A07
CN
2C 10A02
CN
11B10
Sinh
--- 10A07
CN
--- ---
3C --- 10A07
Sinh
--- --- --- 10A04
Sinh
4C 10A06
CN
--- --- --- --- 10A06
CN
5C 10A04
CC
10A01
CN
--- --- --- 10A04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A03
Văn
10A04
Văn
10A04
Văn
10A02
Văn
-x- ---
2C --- -x- ---
3C 12C11
Văn
12C11
Văn
12C11
Văn
--- -x- ---
4C --- --- -x- ---
5C --- 10A02
Văn
10A03
Văn
--- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- --- 10A01
Văn
12C10
Văn
12C10
Văn
-x-
2C -x- --- 10A01
Văn
-x-
3C -x- --- 12C10
Văn
--- --- -x-
4C -x- --- --- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A05
Văn
--- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C 11B10
Văn
--- 11B10
Văn
--- --- 10A05
Văn
4C --- --- --- ---
5C 11B10
CC
--- --- --- --- 11B10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hạnh-V
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A08
Văn
10A08
Văn
--- ---
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Loan
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- 10A10
Văn
--- 10A10
Văn
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 10A06
Văn
10A06
Văn
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nhựt
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- --- -x- --- -x-
3C -x- -x- 10A07
Sử
-x- --- -x-
4C -x- -x- --- -x- 10A07
Sử
-x-
5C -x- -x- 10A06
Sử
-x- 10A06
Sử
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- 10A07
CD
10A10
CD
10A09
CD
2C -x- -x- -x- 10A06
CD
10A01
CD
10A05
CD
3C -x- -x- -x- --- 10A08
CD
12C10
Sử
4C -x- -x- -x- --- 10A03
CD
10A04
CD
5C -x- -x- -x- --- 10A02
CD
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A09
Sử
--- --- 10A01
Sử
---
2C --- 10A02
Sử
--- --- 10A10
Sử
---
3C --- 10A01
Sử
10A02
Sử
--- ---
4C --- 10A08
Sử
10A10
Sử
--- 10A09
Sử
---
5C --- 10A08
Sử
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Duyên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- 10A10
Địa
--- -x- -x-
2C -x- 10A07
Địa
10A04
Địa
--- 10A06
Địa
-x-
3C -x- 10A09
Địa
10A05
Địa
--- 10A09
Địa
-x-
4C -x- 10A10
Địa
10A03
Địa
--- 10A02
Địa
-x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- -x- -x- -x- ---
2C --- -x- -x- -x- -x- ---
3C --- -x- -x- -x- -x- 10A08
Địa
4C 10A08
Địa
-x- -x- -x- -x- 10A01
Địa
5C 10A08
CC
-x- -x- -x- -x- 10A08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A08
Anh
--- --- --- 10A07
Anh
10A02
Anh
2C --- --- ---
3C 10A02
Anh
--- --- --- 11B11
Anh
11B11
Anh
4C 10A07
Anh
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- 10A08
Anh
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A09
Anh
--- --- 10A03
Anh
--- ---
2C --- --- --- ---
3C 10A03
Anh
--- --- --- --- 10A09
Anh
4C --- --- --- --- --- ---
5C 10A09
CC
--- --- --- --- 10A09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A06
Anh
10A10
Anh
-x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x-
3C --- 10A06
Anh
-x- -x- -x- -x-
4C 10A10
Anh
12C10
Anh
-x- -x- -x- -x-
5C 10A06
CC
-x- -x- -x- 10A06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A05
Anh
--- 10A04
Anh
11B10
Anh
---
2C --- --- ---
3C --- 11B10
Anh
--- --- 10A01
Anh
---
4C --- 10A01
Anh
--- --- ---
5C --- 10A04
Anh
--- --- 10A05
Anh
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Yên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- 11B10
Sử
--- -x- -x-
2C -x- -x- --- --- -x- -x-
3C -x- -x- 11B11
Sử
--- -x- -x-
4C -x- -x- --- --- -x- -x-
5C -x- -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thảo
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 11B11
Địa
-x- -x- 12C11
Địa
-x- -x-
2C 11B10
Địa
-x- -x- 12C10
Địa
-x- -x-
3C --- -x- -x- --- -x- -x-
4C --- -x- -x- --- -x- -x-
5C --- -x- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 12C11
Toán
--- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 12C11
Toán
---
4C --- 12C11
Toán
--- --- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 11B11
CC
--- --- --- --- 11B11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng-TD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 12C11
CC
--- --- --- --- 12C11
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- 12C11
Anh
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 11B11
Văn
--- --- 11B11
Văn
-x-
2C --- --- --- -x-
3C --- --- --- --- --- -x-
4C --- --- --- --- --- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- 10A05
Sử
---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- 10A03
Sử
--- --- 10A03
Sử
---
4C --- 10A04
Sử
--- --- 12C11
Sử
---
5C --- 10A05
Sử
--- --- 10A04
Sử
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 12C11

--- --- --- ---
2C --- --- 12C11

--- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- 12C10

-x- -x- -x-
2C --- -x- -x- -x- -x- -x-
3C 12C10

-x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x-
5C 12C10
CC
-x- -x- -x- -x- 12C10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 11B10
Tin
-x- -x- -x- -x- 11B11
Tin
2C 11B11
Tin
-x- -x- -x- -x- ---
3C --- -x- -x- -x- -x- 11B10
Tin
4C --- -x- -x- -x- -x- ---
5C --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngLĐ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 11B10

--- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- 11B10

---
4C --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- 10A09
Văn
---
2C --- --- 10A09
Văn
--- ---
3C --- --- --- 10A07
Văn
---
4C --- --- 10A07
Văn
--- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- --- -x- -x- 10A04
CN
2C --- -x- --- -x- -x-
3C --- -x- --- -x- -x- 10A03
CN
4C --- -x- --- -x- -x-
5C --- -x- --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh