Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Sinh
ThanhSi
Hóa
Minh
Toán
Tòng
Văn
Chung
Toán
Tòng
2S Hóa
Minh
CD
Du
Anh
Phong
3S Văn
Chung
CN
PhượngL
Tin
Mường
Anh
Phong

Dũng
4S
Dũng
Toán
Tòng
-x-
5S Địa
DuyênĐ
Sử
Du
-x- Sinh
ThanhSi
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Anh
Ly
Văn
Chung
Toán
Dự
Toán
Dự
Hóa
ThanhH
2S CD
Du

Tính
CN
Anh
3S Sử
Thủy
Anh
Ly
Sinh
ThanhSi
Văn
Chung
Toán
Dự
4S Hóa
ThanhH
Sinh
ThanhSi
-x-
5S Tin
Mường

Tính
-x- Địa
DuyênĐ
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn

Huy

Huy
Toán
Chơn
Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
2S Toán
Chơn
CN
PhượngL
3S Anh
Ly
Hóa
Ngà
Địa
Liễu
Sinh
ThanhSi
Toán
Chơn
4S CD
Du
-x- Tin
Mường
5S Sử
Thủy
Sinh
ThanhSi
Anh
Ly
-x- Hóa
Ngà
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
Địa
Liễu
Văn
Thi
CD
Du
2S Toán
Thu


Sinh
T.Nhi
3S

Sử
Thủy
Hóa
Minh
Toán
Thu
4S Văn
Thi
CN

Sinh
T.Nhi
-x-
5S Hóa
Minh
Tin
Mường
-x- Anh
T.Hạnh
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Văn
Chung
Sử
Sương
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Toán
Niên
2S CN
Anh

Tính
Địa
Liễu
3S Sinh
T.Nhi
Tin
Mường
CD
Du

Tính
Sinh
T.Nhi
4S Anh
B.Hạnh
Toán
Niên
Văn
Chung
-x- Toán
Niên
Anh
B.Hạnh
5S -x- SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Sử
Sương
Hóa
Ngà
CD
Du
Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
2S Sinh
Vân
Văn
Thi
Địa
DuyênĐ
CN
PhượngL
3S
Anh
Sử
Sương
Hóa
Ngà
Địa
DuyênĐ
Sinh
Vân
4S Toán
Chơn
Tin
Mường
Văn
Thi
-x- Văn
Thi

Anh
5S Anh
T.Hạnh
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Toán
Niên
Văn
Thi
Tin
Mường
Toán
Niên
Sử
Thủy
2S Văn
Thi
Địa
DuyênĐ
CD
Du
3S
Anh
Sinh
T.Nhi
Hóa
ThanhH
CN
PhượngL
Hóa
ThanhH
4S Sử
Thủy
Văn
Thi
Anh
Phong
-x- Địa
DuyênĐ
Sinh
T.Nhi
5S
Anh
-x- Anh
Phong
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
B.Hạnh


Văn
Thương


Văn
Thương
Tin
Hải
2S Anh
B.Hạnh
CN

Hóa
Ngà
Sinh
Vân
3S Sinh
Vân
Sử
Du
Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
Hóa
Ngà
Văn
Thương
4S Địa
DuyênĐ
Toán
Liêm
-x- Toán
Liêm
5S Sử
Du
CD
Bích
-x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Toán
Liêm

Tính
Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
Văn
Thương
2S Sinh
T.Nhi
Sinh
T.Nhi
Sử
Du
CN
PhượngL
3S Địa
DuyênĐ
Anh
T.Hạnh
Địa
DuyênĐ
CD
Bích
Anh
T.Hạnh
Tin
Hải
4S Toán
Liêm
Văn
Thương
-x- Văn
Thương
Sử
Du
5S
Tính
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Anh
Ngọc
Tin
Luật
Toán
Thuần
Anh
Ngọc
Toán
Thuần
2S Sử
Bích
Tin
Luật
CD
Thủy
Hóa
ThanhH
3S Địa
PhượngĐ

Thông
Sinh
Y.Nhi
CN
Ưng
Hóa
ThanhH
Sinh
Y.Nhi
4S Toán
Thuần
Văn
Nhạn

Thông
-x- Sử
Bích
5S -x- Văn
Nhạn
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm
Hóa
Minh
Sinh
Y.Nhi
Văn
Sơn
Toán
Khiêm
Tin
Luật
2S CD
Thủy
Văn
Sơn
Sinh
Y.Nhi
3S Toán
Khiêm
Tin
Luật

Huy
CN
PhượngL

Huy
Sử
Bích
4S Địa
DuyênĐ
Anh
Kiều
-x- Toán
Khiêm
5S Sử
Bích
Anh
Kiều
-x- Hóa
Minh
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Văn
Nhạn
CD
Thủy
Sử
Quốc

Khải
Sinh
Y.Nhi
2S Địa
DuyênĐ
Tin
Luật

Khải
Hóa
Minh
Tin
Luật
3S Sinh
Y.Nhi
Hóa
Minh
Sử
Quốc
Toán
Dự
CN
Khải
Anh
Ngọc
4S Văn
Nhạn
Anh
Ngọc
Toán
Dự
Toán
Dự
5S -x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm
Tin
Luật
Sử
Quốc

Ưng
Toán
Liêm
Anh
Ngọc
2S Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi
Hóa
Minh
3S Văn
Nhạn
Sử
Quốc
Văn
Nhạn
Toán
Liêm
4S
Ưng
CN
Ưng
Tin
Luật
Sinh
ThanhSi
5S Hóa
Minh
Địa
DuyênĐ
CD
Thủy
-x- Anh
Ngọc
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh
CN
Tính
Sử
Tâm
Văn
Chung
Anh
Phong
Toán
Khanh
2S Hóa
ThanhH
Sinh
Thúy
Sinh
Thúy
Địa
DuyênĐ
3S Anh
Phong
Tin
Luật

Dũng

Dũng
Tin
Luật
4S Toán
Khanh
Toán
Khanh
Sử
Tâm
CD
Thủy
5S Văn
Chung
-x- Hóa
ThanhH
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
Anh
Phong
Toán
An

Dũng
CN
Tính
Toán
An
2S Hóa
Hùng
Toán
An
Anh
Phong
3S Địa
DuyênĐ
Sinh
Thúy
Sử
Tâm
CD
Thủy
4S Văn
Hường
Sinh
Thúy
Sử
Tâm
Văn
Hường

Dũng
Hóa
Hùng
5S Tin
Luật
Tin
Luật
-x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngĐ
Toán
Mường
Tin
Mường
Sử
Bích
CD
Thủy

Dũng
2S
Dũng
Sử
Bích
Tin
Mường
Toán
Mường
3S Anh
HưngA
Sinh
Thúy
Toán
Mường
Văn
Chung
Địa
PhượngĐ
4S Hóa
Hùng
CN
PhượngL
Anh
HưngA
5S Hóa
Hùng
Sinh
Thúy
-x- Văn
Chung
SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Bích

Ưng
Văn
Sơn
Sinh
ThanhSi
Sinh
ThanhSi
CD
Bích
2S Toán
Thuần
Tin
Mường
Hóa
Phường
Hóa
Phường
Toán
Thuần
3S Anh
Ngọc
Sử
Bích
Anh
Ngọc
4S Sử
Bích
Văn
Sơn
Toán
Thuần
CN
PhượngL
Địa
PhượngĐ
5S
Ưng
-x- Tin
Mường
SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Văn
Sơn
Toán
Khanh
Hóa
Phường
Tin
Mường
Anh
HưngA
2S Toán
Khanh
CD
Bích
Sinh
ThanhSi
3S Sinh
ThanhSi
Sử
Tâm
Văn
Sơn
Hóa
Phường
Toán
Khanh
4S
Anh

Anh
CN
PhượngL
Tin
Mường
5S Anh
HưngA
Địa
DuyênĐ
-x- Sử
Tâm
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Toán
Dự
Toán
Dự

Khải
Sử
Tâm
Toán
Dự
2S Văn
Hường
Văn
Hường
CN
Khải
3S Hóa

Anh
Kiều
Anh
Kiều
CD
Thủy
Hóa

4S Tin
Nguyên
Sinh
Thúy
Địa
DuyênĐ

Khải
5S Sinh
Thúy
Sử
Tâm
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 29/11/2018 09:15

Trở lên trên đỉnh